Magdalena Szpunar

skany publikacji::   DJVU PDF
Przy cytowaniu zastosuj nastpujcy opis bibliograficzny:
Magdalena Szpunar,
Alienacja i samotno w Sieci vs grupowo i kapita spoeczny w Internecie. Internet i jego wpyw na kontakty spoeczne,
M. Sokoowski (red.), Oblicza Internetu. Architektura komunikacyjna Sieci, Elblg, PWSZ, 2007, s.95-110

Magdalena Szpunar

Alienacja i samotno w sieci vs grupowo i kapita spoeczny
w Internecie. Internet i jego wpyw na kontakty spoeczne[1]

 

Internet sta si now przestrzeni spoeczn, gdzie realizuje si wikszo ludzkich potrzeb. Internauci maj moliwo zaspokajania potrzeb wyszego rzdu takich jak samorealizacja, czy uznanie poprzez wasne strony WWW, blogi, a po potrzeby fizjologiczne realizowane na przykad dziki moliwoci zakupw poprzez Internet.

Trudno dzisiaj wskaza sfer ludzkiej aktywnoci, w jakiej to medium nie byoby obecne. Ekran monitora wypiera tradycyjne, papierowe formy wyda gazet. Ikona prasy codziennej New York Times ma obecnie wicej czytelnikw wersji online, ni tradycyjnej, papierowej wersji.

Przestrze wirtualna stanowi analogi do rzeczywistej, trjwymiarowej przestrzeni, natomiast Spoeczna przestrze Internetu stanowi odzwierciedlenie fizycznej przestrzeni, w jakiej funkcjonujemy od tysicy lat. Internet - podobnie jak inne media - wsptworzy pewne wymiary rzeczywistoci, redefiniuje nasz sposb mylenia o przestrzeni i tym, co prawdziwe i realne. Za naturalne uznajemy porozumiewanie si oddalonym o tysice kilometrw, nieznanym nam czowiekiem i to w czasie rzeczywistym. Wydaje si, e to medium, jak adne inne kompresuje czas i przestrze.

Internet przekonuje swoich uytkownikw, e ow przestrzeni rzeczywicie jest. Analogicznie jak w realnym wiecie, internauci wchodz, ogldaj, rozmawiaj, wysyaj listy. Internet oferuje swoim odbiorcom pokoje rozmw, kafejki, gdzie odwiedzaj poszczeglne pokoje i spotykaj innych ludzi. Strona internetowa ma przywodzi na myl kartk papieru, a witryny WWW stanowi odwzorowanie witryn sklepowych. Sama przegldarka internetowa, ktrej zdaniem jest zagldanie do Internetu jest zbudowana w postaci okna stanowicego analogi do rzeczywistego okna, przez ktre ogldamy wiat.

Metafora surfowania po Internecie - stanowica paralel do lizgania si po powierzchni wody - rwnie sugeruje istnienie jakie przestrzeni. Jeden z najwikszych polskich portali Wirtualna Polska uzmysawia nam, jakoby nasz kraj w caoci zosta przeniesiony w wirtualny wymiar, w czym, nie ma chyba zbytniej przesady. Granica pomidzy tym, co realne, a wirtualne rozmywa si, a wirtualno wcale nie dewaluuje realnoci kontaktw w cyberprzestrzeni tworzonych.

Jednostki maj moliwo speniania w cyberprzestrzeni zarwno swoich indywidualnych, jak i grupowych potrzeb. To, e Internet staje si platform inicjowania i podtrzymywania kontaktw, wcale nie dewaluuje ich prawdziwoci i znaczenia. Tworzce si w przestrzeni wirtualnej grupy spoeczne, mimo, i oderwane od fizycznego kontekstu tworz swoje hierarchie, posuguj si swoistym jzykiem, wytwarzaj normy spoeczne, ktrych nieprzestrzeganie w wielu sytuacjach grozi powanymi sankcjami. W wikszoci spoecznoci wirtualnych bardzo szybko konstytuuj si nakazy i zakazy, majce na celu zapobieenie cakowitemu chaosowi w grupie. Spoecznicy penicy rol moderatorw, stoj na stray przestrzegania zasad praworzdnoci, ukonstytuowanej w postaci netykiety. Internet oferuje cae spektrum grup spoecznych od otwartych i dostpnych dla wszystkich, bez adnych ogranicze, gdzie akceptowalne s wszystkie formy ekspresji, po zamknite, hermetyczne, do ktrych dostpu broni hasa, zaproszenia wysyane od osb ju zrzeszonych, a czasem dostp do nich utrudnia sama natura narzdzia komunikacyjnego, ktra jest na tyle skomplikowana, e dyletantom, uniemoliwia korzystanie. Naley zwrci uwag, i Internet coraz bardziej si otwiera. Jeszcze kilka lat temu by niemal wycznie dostpny dla wskiej grupy specjalistw. W chwili obecnej wikszo aktywnych uytkownikw tego medium stanowi osoby o przecitnych umiejtnociach informatycznych.

Internet rwnie inicjuje powstawanie nowego typu fenomenw spoecznych jak np. Flash Mob, gdzie umwieni przez Internet uczestnicy, tworz sztuczny tum, w celu przeprowadzenia krtkotrwaego, najczciej zaskakujcego, a nawet dziwacznego zdarzenia.

Internet oferuje poczucie przynalenoci do wsplnoty, oferuje presti bycia w Sieci i aktywnego funkcjonowania. Adresy mailowe, wasne strony WWW, czy blogi staj si obecnie niemal koniecznym elementem budowania wizerunku i kontaktu z innymi. Ten element internetowej przestrzeni doceniaj nawet politycy, ktrzy bardzo aktywnie (szczeglnie w czasie kampanii) korzystaj z internetowych narzdzi, jako skutecznego i taniego sposobu na kontakt z potencjalnym wyborc.

Interakcje internetowe rzdz si jednak swoimi prawami. Specyficzne cechy internetowej komunikacji oparte o aprzestrzenno, asynchroniczno, acielesno, astygmatyczno oraz anonimowo wprowadzaj kontakty midzyludzkie w nowe obszary, w ktrych trudno stosowa klasyczne teorie wypracowane na gruncie nauk spoecznych. Mimo, i trudno okreli charakter i kierunek zmian inicjowanych przez nowe technologie na czele z Internetem, jednego moemy by pewni, coraz czciej relacje spoeczne bd miay charakter zaporedniczony, oderwany od kontekstu lokalnego i bardziej bezosobowy. Czsto w Internecie liczy si sam kontakt, moliwo rozmowy, a drugorzdne znaczenie ma, z kim ta rozmowa si toczy.

W Polsce funkcjonuje ju kilkanacie serwisw typowo spoecznociowych: grono.net, spinacz.pl, osobie.pl[2], swoi.pl, czy goldenline.pl, a ich liczba stale ronie. Wspln cech tych serwisw jest moliwo tworzenia sieci kontaktw, poznawania nowych osb, a nawet odbudowywania kontaktw utraconych. Wrd serwisw spoecznociowych mona wyrni kilka ich typw:

- spoecznoci towarzyskie: tworzenie kontaktw spoecznych: grono.net, spinacz.pl, plus.pl, swoi.pl, osobie.pl,

- spoecznoci profesjonalne: tworzenie kontaktw spoecznych, gwnie w celach biznesowych: biznes.net,

- dziennikarstwo obywatelskie: spoecznoci zasadzaj si wok moliwoci tworzenia wiadomoci, newsw, linkowania innych wiadomoci; internauci maj moliwo recenzowania opublikowanych zgosze; kolejno wiadomoci najczciej zaley od uzyskanej przez nie oceny: wiadomosci24.pl, salon24.pl, wykop.pl, gwar.pl.

Zdecydowana wikszo badanych uwaa, e Internet wpywa na kontakty z innymi ludmi (76,5%), a 23,5% jest przeciwnego zdania.

 

Ryc.1.   Wpyw Internetu na kontakty z innymi ludmi

 

rdo: opracowanie wasne, na podstawie bada wasnych.

 

86% badanych uwaa, e Internet poszerza zakres kontaktw spoecznych. Najbardziej pozytywnie wpywa Internet zdaniem ankietowanych na kontakty ze znajomymi 81% (33,8% zdecydowanie pozytywnie i 47% raczej pozytywnie), a wic moe spenia funkcj wzmacniajc, szczeglnie w przypadku sabych wizi spoecznych. Pozytywny wpyw Internetu dostrzegalny jest rwnie w przypadku przyjaci (78%) i osb zwizanych z prac zawodow (74%). Trudnoci z okreleniem tego wpywu mieli respondenci gwnie
w przypadku rodzicw (36%) oraz innych krewnych (33%).

 

Ryc.2.   Wpyw Internetu na kontakty z innymi ludmi

rdo: opracowanie wasne, na podstawie bada wasnych.

 

Jeli chodzi o rodzaj i charakter kontaktw spoecznych ankietowanych, to 59% deklaruje, i bardzo bliskich jest im 1-5 osb, raczej bliskich osb 6-10 posiada 36% ankietowanych, a zwykych znajomych w iloci wicej ni 21 osb posiada 60% respondentw. Najbardziej rozlegle s wic sieci spoeczne osb, ktre s naszymi znajomymi, najmniejsz gstoci charakteryzuj si sieci osb, ktre s nam bardzo bliskie. Jednoczenie co drugi badany przyznaje, e czciej rozmawia z osobami z ktrymi dziel go due odlegoci, ni z osobami z najbliszej okolicy (50%). Tylko co pity czciej rozmawia z osobami z najbliszej okolicy, ni z osobami z ktrymi dziel go due odlegoci (21%),
a wic potwierdza si hipoteza mwica o tym, i Internet szczeglnie wspomaga komunikacj na due odlegoci, odrywajc j od lokalizmu i zanurzenia w spoecznoci lokalnej.

Ryc.3.   Ilo kontaktw bardzo bliskich, raczej bliskich i zwykych znajomoci badanych

rdo: opracowanie wasne, na podstawie bada wasnych.

 

Badani rednio posiadaj 5 bardzo bliskich kontaktw, 9 raczej bliskich i 18 bdcych zwykymi znajomociami. W przypadku kiedy respondent posiada rednio 32 kontakty, moliwa liczba pocze w jego sieci wynosi N2, zatem: 322 = 1024

 

Ryc.4.   rednia ilo kontaktw bardzo bliskich, raczej bliskich i zwykych znajomoci na respondenta

 

rdo: opracowanie wasne, na podstawie bada wasnych.

Jeli chodzi o wpyw Internetu na istniejce wizi spoeczne, badania wskazuj, i Internet szczeglnie wpywa na sabe wizi spoeczne (ang. weak ties), co drugi ankietowany twierdzi (46%), e Internet zwikszy liczb osb, ktrych okrelamy jako zwykych znajomych. Warto przypomnie tutaj przywoywan przez E. Bendyka koncepcj, i sabe s o wiele bardziej znaczce, gdy dziaaj jak kluczowe poczenia spajajce sie spoeczn, pozornie lune kontakty otwieraj nierzadko dostp do innej siatki spoecznej[3]. Zwiksza to szanse na dostp do informacji z innych grup spoecznych o rnej od naszej pozycji spoecznej. W przypadku sabych sieci spoecznych opartych o zwyke znajomoci pojawia si koncepcja networkingu. Jego gwna idea zasadza si na pielgnowaniu i docenianiu sabych relacji, gdy to dziki nim nastpuje wymiana informacji i rad. Gowna idea networkingu opiera si o zasad niewane, co wiesz, wane kogo znasz [4]. Nieco instrumentalne traktowanie sieci kontaktw ma sta si chociaby przyczynkiem do pozyskania lepszej pracy.

Co pity dostrzega pozytywny wpyw w zakresie wizi raczej bliskich (20%). Wikszo ankietowanych uwaa, i Internet nie zmienia liczby osb, ktre s bardzo bliskie (80%) lub raczej bliskie (78%). Jedynie 4% badanych uwaa, e Internet zmniejszy liczb osb bardzo bliskich, 2% uwaa, ze zmniejszy liczb osb raczej bliskich, a 2,8% e zmniejszy liczb znajomych. Uzyskane wyniki s bardzo zblione do wynikw badania The Strength of Internet Ties, gdzie te odsetki wynosz odpowiednio 2%, 2% i 1%[5].

 

Ryc.5.   Wpyw Internetu na liczb osb bardzo bliskich, raczej bliskich i znajomych

rdo: opracowanie wasne, na podstawie bada wasnych.

 

Co drugi badany przyznaje, i wikszo osb, ktre s im bardzo bliskie lub raczej bliskie zna si (47%), co pity przyznaje, i zna si okoo poowa tych osb (18%), a niemal 10% przyznaje, i zna si tylko kilka spord tych osb, niemal taka sama liczba twierdzi, i wszyscy znaj si wzajemnie.

 

Ryc.6.   Relacje pomidzy osobami, ktre s dla badanego bardzo bliskie lub raczej bliskie

rdo: opracowanie wasne, na podstawie bada wasnych.

 

Badany posiada rednio14 kontaktw bardzo bliskich i raczej bliskich, z czego 8 z tych osb zna si wzajemnie. Moliwa liczba (sub)grup w sieci wynosi 2N. W przypadku sieci bliskich kontaktw moliwa liczba (sub)grup bdzie wynosi: 214 = 16 

Ryc.7.   Znajomoci w zakresie kontaktw bardzo bliskich i raczej bliskich

 

rdo: opracowanie wasne, na podstawie bada wasnych.

 

Niemal co drugi badany spdza czas wolny z jedn/dwoma osobami (45%), co trzeci spdza ten czas w grupie ludzi (31%), 11% w rnych grupach, a 6% spdza czas wolny samotnie.

 

Ryc.8.   Spdzanie w czasu wolnego z innymi osobami

rdo: opracowanie wasne, na podstawie bada wasnych.

Respondenci najczciej deklaruj, i mog liczy na wsparcie (pomoc) kilku osb (60%), 22% uwaa, e moe liczy na wsparcie (pomoc) wielu osb, a 6% przewiduje, e nie mgby liczy na pomoc ze strony kogokolwiek.

 

Ryc.9.   Pomoc (wsparcie) ze strony innych osb wedug deklaracji badanych

rdo: opracowanie wasne, na podstawie bada wasnych.

 

Najwikszym rdem kapitau spoecznego s przyjaciele i rodzina. Zdaniem badanych w kwestii znalezienia pracy najczciej mogliby liczy na pomoc przyjaci (67%) oraz rodziny (66%). Przyjaciele s rwnie pomocni w znalezieniu interesujcej nas informacji (79%), znajomi (75%), rodzina (62%). Rwnie w kwestii rozwizywania problemw yciowych respondenci potencjalnej pomocy oczekuj w pierwszej kolejnoci od przyjaci (72%), rodziny (67%) i znajomych (17%). Wizi rodzinne okazuj si najbardziej istotne w przypadku potrzeby poyczki[6] (80%) oraz choroby i zwizanej z tym opieki[7] (87%).

Ryc.10.          Pomoc ze strony rodziny, przyjaci i znajomych w okrelonych sytuacjach

rdo: opracowanie wasne, na podstawie bada wasnych.

 

Okazuje si, e Internet moe stanowi wany element kapitau spoecznego. Zdecydowana wikszo badanych (79%) uwaa, e internauci mog stanowi wane rdo informacji i w tej kwestii mogliby liczy na ich pomoc. Jednoczenie a 31% uwaa, e mogoby liczy na pomoc internautw w rozwizaniu problemw yciowych, co wydaje si szczeglnie zaskakujce w sytuacji, gdy wikszo z tych osb jest nam nie znana,
a powierzamy im nasze osobiste sprawy i problemy. Jeszcze bardziej zaskakujcy moe by fakt, i co trzeci ankietowany uwaa, e mgby liczy na pomoc internautw w znalezieniu pracy (36%).

 

Ryc.11.          Pomoc ze strony internautw w okrelonych sytuacjach

rdo: opracowanie wasne, na podstawie bada wasnych.

 

Tworzenie sieci spoecznych w Internecie moe odbywa si dziki naszej sieciowej aktywnoci, np. dziki wasnej stronie WWW, gdzie umieszczamy wanie materiay, fachowe porady, uczestniczymy w profesjonalnej (specjalizowanej) grupie dyskusyjnej itp. Kade z tego typu dziaa przyczynia si do tworzenia skutecznego networkingu.

Najlepsz form komunikacji na nawizywanie nowych kontaktw z innymi ludmi jest zdaniem badanych forum (51%) oraz komunikator i wasna strona WWW (po 47%), nieco rzadziej ankietowania wymieniaj komunikacj gosow VIP (46%).

 

Ryc.12.          Forma komunikacji a nawizywanie nowych kontaktw

rdo: opracowanie wasne, na podstawie bada wasnych.

 

Najlepsz form komunikacji na podtrzymanie kontaktw z innymi ludmi jest zdaniem badanych komunikator (80%), poczta elektroniczna (79%) oraz komunikacja gosowa VoIP np. Skype, Nawijka (73%).


Ryc.13.          Forma komunikacji a podtrzymywanie kontaktw

rdo: opracowanie wasne, na podstawie bada wasnych.

 

Najlepszym narzdziem na nawizywanie nowych kontaktw jest zdaniem badanych forum, komunikator oraz wasna strona WWW. Najwaciwszym za narzdziem do podtrzymywania istniejcych kontaktw jest komunikator, poczta elektroniczna oraz komunikacja gosowa VoIP. Warto zwrci uwag, i najbardziej preferowanym narzdziem komunikacji jest komunikator.


Ryc.14.          Formy komunikacji, a nawizywanie i podtrzymywanie kontaktw spoecznych

rdo: opracowanie wasne, na podstawie bada wasnych.

 

Przeprowadzone badanie nie potwierdza obiegowej opinii, i kontakty internetowe preferuj osoby o niskiej samoocenie, majce problemy z interakcjami w wiecie offline. Potwierdzaj to prowadzone przeze mnie badania, gdy 37% przyznaje, e zagorzali internauci to osoby majce problemy w kontaktach z innymi ludmi, przeciwnego zdania jest 21% ankietowanych. Okazuje si jednak, e zarwno osoby o wysokiej, jak i niskiej samoocenie bardziej ceni sobie interakcje face-to-face, ni wirtualne. Wrd osb
o wysokiej[8] samoocenie 76% zdecydowanie nie preferuje kontaktw wirtualnych, za wrd osb z nisk[9] samoocen 68%.

Ryc.15.          Samoocena a preferowanie kontaktw wirtualnych

rdo: opracowanie wasne, na podstawie bada wasnych.

 

Wraz ze wzrostem liczby kontaktw spoecznych ronie preferowanie kontaktw offline, a maleje preferowanie kontaktw online. Sytuacja ta dotyczy respondentw, ktre w ogle nie posiadaj kontaktw, a do 10 kontaktw zarwno bardzo bliskich, raczej bliskich lub zwykych znajomoci. W przypadku ankietowanych, ktrzy posiadaj 11 i powyej kontaktw (bez wzgldu na ich rodzaj) kontakty online i offline s rwnie wane dla badanych, szczeglnie w sytuacji kontaktw bardzo bliskich.


Ryc.16.          Liczba kontaktw interpersonalnych, a preferowanie kontaktw online vs offline

rdo: opracowanie wasne, na podstawie bada wasnych.

 

Internet w znaczcy sposb zwiksza liczb kontaktw spoecznych. Im wicej kontaktw zarwno w Internecie jak i poza nim, tym wikszy odsetek przypada na kontakty internetowe. Internet poszerza wic zakres kontaktw spoecznych, przyczyniajc si do wzrostu iloci kontaktw. 58% ankietowanych ktrzy posiadaj powyej 20 kontaktw bardzo bliskich uwaa, e Internet zwikszy liczb osb, ktre s im bardzo bliskie.

Potwierdzaj to rwnie bezporednie opinie respondentw, ktrzy twierdz, i Internet poszerza zakres kontaktw spoecznych (86%).

 

Ryc.17.          Ilo kontaktw spoecznych, a ich zwikszanie poprzez Internet (dane w %)

rdo: opracowanie wasne, na podstawie bada wasnych.

 

Wrd osb deklarujcych brak bardzo bliskich kontaktw interpersonalnych, co trzecia przyznaje, i Internet zmniejsza liczb tych kontaktw.

Ryc.18.          Ilo kontaktw interpersonalnych, a ich zmniejszanie przez Internet (N= 1314)

rdo: opracowanie wasne, na podstawie bada wasnych.

 

Wrd osb, ktre deklaruj brak kontaktw spoecznych zarwno bardzo bliskich, raczej bliskich, jak i zwykych znajomoci co druga osoba spdza w Internecie powyej
5 godzin dziennie. Czas konieczny na interakcje w innymi osobami, jest zagospodarowywany przez medium, ktre nie jest wykorzystywane jako rodek komunikacji. Osoby te moemy okreli jako samotnych w sieci. Spdzaj oni duo czasu w internecie, ale nie w celu komunikacyjnym.

Profil osoby samotnej w sieci: 3% badanych zadeklarowao kompletny brak jakichkolwiek kontaktw, 69% spord nich spdza powyej 5 godzin w Internecie, a 83% stanowi kobiety.

 

Ryc.19.          Ilo kontaktw spoecznych a spdzanie w Internecie powyej 5 godzin dziennie

rdo: opracowanie wasne, na podstawie bada wasnych.

 

Od pewnego czasu prasa rozpisuje si o nowej rewolucji Internetu nazwanej Web 2.0. Specjalici od marketingu przekonuj nas, e mamy do czynienia z wielk rewolucj
w Internecie. Web 2.0 to nic innego jak pooenie wikszego nacisku na aktywne uytkowanie Internetu przez jego uytkownikw. Internet ze statycznego medium przeksztaca si w medium typowo spoecznociowe, gdzie uytkownicy tworz i modyfikuj jego zawarto. Mimo rozmycia granicy pomidzy twrc strony WWW, a jego uytkownikiem, ktry staje si wsptwrc, trudno mwi w tym przypadku o Internetowej rewolucji. Jest to raczej ewolucja ku aktywizacji, dotychczas biernych uytkownikw.
W serwisach tych uytkownicy kontaktuj si ze sob, wymieniaj informacjami. Maj moliwo budowania sieci kontaktw poprzez Internet m.in. dziki tworzeniu list znajomych, zapraszania ich do dyskusji etc.

Spoeczna przestrze Internetu staa si nowym, znaczcym elementem w yciu wielu jednostek. Znaczca cz ludzkiej aktywnoci przenosi si do sfery wirtualnej, nie wyczajc spoecznej. Internet ewoluuje ku coraz wikszej aktywnoci swoich uytkownikw, maksymalizujc atwo uycia narzdzi (and. user friendly), ktre maj sprzyja wsptworzeniu jej przestrzeni. Jej przestrze z coraz bardziej hermetycznej zmienia si ku przestrzeni otwartej. Z pewnoci jest to medium, ktre w znaczcy sposb wpynie na ewolucj stosunkw midzyludzkich w XXI wieku. Jak susznie zauwaa M. McLuhan maszyna zmienia nasze wzajemne relacje i nasz stosunek do samych siebie[10]. Mimo, i trudno na obecnym etapie kompleksowo okreli wpyw tego medium na nasze relacje spoeczne, jednego moemy by pewnie stosunki midzyludzkie coraz czciej cechowa bdzie zaporedniczenie, due dystanse przestrzenne (oderwanie od elementu lokalnego), sieciowy indywidualizm oparty o indywidualne wybory jednostki (na zasadzie podobiestw zainteresowa i pogldw).

 

serwis umoliwiajcy profesjonalne przygotowanie ankiet:: eBadania.pl