Magdalena Szpunar

skany publikacji::   DJVU PDF
Przy cytowaniu zastosuj nastpujcy opis bibliograficzny:
Magdalena Szpunar,
Internet a wolno (od) wypowiedzi,
M. Szpunar (red.), Media - midzy wadz a spoeczestwem, Rzeszw, WSIiZ, 2007, s. 101-114

Magdalena Szpunar

Wysza Szkoa Informatyki i Zarzdzania w Rzeszowie

Internet a wolno (od) wypowiedzi

Internet, jak adne inne medium, pozwala w sposb niemal nieograniczony wyraa swoje pogldy, ideologie, sprzeciw przeciwko komu lub czemu. Przy tym wszystkim jest medium niezwykle egalitarnym, dajc szanse wypowiedzi wyksztaconemu erudycie i prostemu czowiekowi. Wyrwnywanie statusw, ktre jest jedn z niewtpliwych zalet tego medium, pozwala kadej osobie zaistnie niezalenie od tego, kim jest i jak aktualnie profesj wykonuje. Internet zachca wrcz do swobodnej i nieskrpowanej wypowiedzi, przez nikogo niekontrolowanej i cenzurowanej. Jedn z form promowania zupenie wolnej od naciskw wypowiedzi jest kampania niebieskiej wstki, promujca nieograniczon wolno wypowiedzi w Internecie. Kampania Blue Ribbon propaguje prawdziwie woln wypowied, niezalen od nikogo, opart na subiektywnych przekonaniach uytkownika Internetu.

Agora XXI wieku

Za spraw nowych mediw rozwijaj si nowe formy uczestnictwa, ktre stawiaj si dziaania oddolne, na popularnoci zyskuj dziaania bezporednie, protest i demokracja bezporednia[1]. Internet staje si tutaj doskona szans na wyraenie swojej opinii, poczwszy od spraw zupenie bahych, po zupenie powane, jak przestrzeganie praw czowieka.

Bardzo czsto w stosunku do Internetu stosuje si metafor agory. Analogia do rynku miasta w staroytnej Grecji, gdzie toczyo si ycie spoeczne, polityczne, administracyjne i religijne, wydaje si by jak najbardziej przystajca do Internetu. Internet staje si doskonaym narzdziem debaty publicznej. Niemal nieograniczona moliwo wymiany myli, poczona z wysokim stopniem anonimowoci sprawia, e w Internecie chtniej i czciej ujawniamy opinie na rne tematy. Jak zauwaa Marek Hendrykowski, agora Internetu jest miejscem szczeglnym niczym w staroytnych Atenach realizuje si demokratyczny model spoeczestwa[2].

Internet doskonale si sprawdza jako narzdzie konsultacji, dyskusji, gosowania i prowadzenia debaty politycznej przez obywateli[3]. Proces ten okrela si mianem e-demokratyzacji, w ktrej procesy demokratyzacyjne s realizowane przy pomocy nowoczesnych technologii informacji i komunikacji[4]. Internet daje moliwoci niemal natychmiastowego reagowania na biece wydarzenia, umoliwia dostp do informacji, ale take pozwala wywiera nacisk na korporacje i rzdy[5].

Im wiksza anonimowo, tym wiksza wolno i swoboda wypowiedzi. Im forum (czy inne narzdzie komunikacyjne) bardziej otwarte, tym bardziej swobodne, skrajne wypowiedzi. Otwarte fora dyskusyjne funkcjonuj zupenie inaczej ni grupy moderowane. Na forach czy listach dyskusyjnych, np. specjalistycznych, gdzie uytkownicy podaj swoje imi i nazwisko czy adres mailowy, kultura dyskusji przebiega na wysokim poziomie. W grupach dyskusyjnych, gdzie panuje zupena anonimowo, gdzie nikt nie wie, kim jest jego potencjalny interlokutor, dochodzi do ostrych polemik, dyskutanci obrzucaj si inwektywami, niesusznymi oskareniami. W Internecie funkcjonuj nawet flame war, ktre oznaczaj sown wojn na obelgi. Im autorzy bardziej przekonani o wasnej impersonalnoci, tym zacieklej i niewybredniej atakuj. Doskonale sytuacj t obrazuje przypadek studentw, ktrzy inaczej wypowiadaj si na forum uczelnianym, stosujc si do zasad netykiety, uywajc zwrotw grzecznociowych itp. Ci sami studenci, funkcjonujcy jako anonimowi uytkownicy, pozwalaj sobie na bardzo obraliwe komentarze wobec wykadowcw.

Niestety to, co niektrych moe razi i najchtniej pozbyliby si tego niewygodnego narzdzia, stanowi niewtpliwie jedno z najwikszych dobrodziejstw XXI w. Nierzadko to wanie forum internetowe stanowi jedyne miejsce, gdzie jednostki maj szans wypowiedzie si o nieprawidowociach w miejscu pracy, w urzdach, przestrzec innych przed nieuczciwym sprzedawc, ale take poleci dobrego fachowca. Niestety, nigdy nie mamy gwarancji, e nasz rozmwca mwi prawd, e jego oskarenia wobec osb czy instytucji nie s fikcyjnymi lub skrajnie subiektywnymi ocenami rzeczywistoci. Nie jest jednak tak, e mona w Internecie wszystko, e mona gosi obraliwe, nieprawdziwe informacje. Istnieje due prawdopodobiestwo, e administrator jest w stanie zlokalizowa danego uytkownika. W USA procesy sdowe o zniesawienie w Internecie s na porzdku dziennym, a i w Polsce tego typu procesy nie nale ju do rzadkoci. Nierozwani dziennikarze internetowi, ktrzy pochopnie publikuj niesprawdzone informacje w Sieci, coraz czciej zostaj skazani prawomocnym wyrokiem sdowym. Niezwyka atwo publikowania w Internecie rozmaitych treci sprawia, e istnieje pokusa przekraczania granic moralnych i prawnych, std tego widoczne konsekwencje.

 

Rys. 1. Dziennikarze prasowi i dziennikarze Internetowi skazani na pobyt w wizieniu w latach 1997-2006.

rdo: Opracowanie wasne na podstawie: B. Mi, Dziennikarze Internetowi najbardziej zagroeni, http://bogdan.wordpress.com/2006/12/20/dziennikarze-internetowi-najbardziej-zagrozeni/#more-415.

 

Szybko zamieszczania informacji w Sieci, niski koszt publikowania jej i niemal nieograniczony krg potencjalnych odbiorcw sprawia, e dziennikarstwo internetowe kwitnie. Dziennikarze internetowi maj niezalen od wpyww swobod w publikowaniu informacji. Swoje wiadomoci mog wzbogaca o elementy graficzne i multimedialne, przez co informacje staj si atrakcyjne wizualnie. Autorzy internetowych wiadomoci mog tworzy odnoniki do wiadomoci, a inni uytkownicy maj moliwo recenzowania ich jakoci. Czsto kolejno wywietlanej na stronie internetowej wiadomoci jest zalena od uzyskanej przez ni oceny. Do najpopularniejszych serwisw opartych o dziennikarstwo obywatelskie nale w Polsce wiadomosci24.pl, salon24.pl, wykop.pl, gwar.pl. Serwisy stworzone z myl o dziennikarstwie obywatelskim przekonuj swoich uytkownikw o tym, e to wanie oni s wsptwrcami medium i jego zawartoci, zachcajc do publikowania informacji: Tu s teksty Twoje i Twoich znajomych. Ta gazeta internetowa jest dla Ciebie, tworzymy j wsplnie. Media to Wy![6], Kada informacja jest dodawana, oceniana i dyskutowana przez nasz spoeczno. Dziel si, odkrywaj i wykopuj informacje wane dla Ciebie! Ty decydujesz[7].

Rys. 2. Wygld serwisu wiadomoci24.pl

 

Wolno od wypowiedzi

Niestety, nieskrpowana, niczym nieograniczona moliwo wypowiedzi niesie ze sob powane zagroenia. To, co dla jednych staje si bogosawiestwem, dla innych jest prawdziwym przeklestwem. W Internecie, w ktrym niezwykle atwo i szybko publikuje si rne treci, pojawia si problem niechcianych wiadomoci, niechcianych informacji, z ktrymi nie chcemy obcowa. Mam tutaj na myli spam, rozumiany jako niepodane wiadomoci, rozsyane masowo do uytkownikw, ktrzy sobie tego nie ycz, jak rwnie wiadomoci o charakterze pornograficznym, obscenicznym i jakiekolwiek inne urgajce naszemu poczuciu przyzwoitoci i dobrego smaku. Naley uwiadomi sobie to, e nie dysponujemy jednoznaczn definicj spamu. Wsplnym elementem wszystkich propozycji definicyjnych jest pooenie nacisku na wiadomo niechcian, ktra jest rozsyana masowo do uytkownikw, ktrzy sobie tego nie ycz. Warto sobie uwiadomi, jak uomna jest to definicja. W przypadku prowadzonych przeze mnie bada w Sieci zaproszenie do udziau w badaniu (gdzie pojawia si pena notka o autorze bada, ich celu, stricte naukowym charakterze bada itp.) zostaa przez niektrych uytkownikw potraktowana jako spam. Informacja o charakterze naukowym nie powinna by traktowana na rwni z informacjami o charakterze komercyjnym, zachcajcym do zakupu jakiego towaru.

W przypadku spamu sytuacja jest na tyle skomplikowana, e nawet najlepsze systemy filtrujce niechcian poczt nie s w stanie wychwyci caego elektronicznego miecia, a nierzadko do folderu ze spamem trafiaj podane przez nas wiadomoci. Ju w II po. lat 90. spam stanowi poow plikw rozpowszechnianych w Usenecie[8]. Ilo wiadomoci niechcianych wysyanych do uytkownikw stale ronie. Wedug szacunkw, liczba ta w roku 2005 wynosia 31 mld przesyek dziennie, osigajc rok pniej poziom dwukrotnie wyszy[9]. Niestety, najczciej niechciane wiadomoci otrzymuj uytkownicy darmowych kont pocztowych, gdzie spam siga do poziomu 98% otrzymywanych wiadomoci[10]. Spam najczciej zawiera treci o charakterze reklamowym. Niestety, nierzadko sami (mniej lub bardziej wiadomie) przyczyniamy si do zwikszenia iloci wysyanego do nas spamu, podajc adres e-mail na stronach internetowych, ktre bezprawnie wykorzystuj i sprzedaj nasze adresy mailowe. Generalnie udostpnienie swojego adresu w Internecie wie si z zagroeniem przechwycenia go przez automatyczne programy (roboty), ktrych zadaniem jest zbieranie adresw mailowych. Jest to najczstszy sposb nielegalnego pozyskiwania adresw w celach spamerskich. Kwestia ta dotyczy zarwno wasnej strony WWW, prowadzonego bloga, foum czy Usenetu. W zwizku z tym czsto stosowanym rozwizaniem przez wiadomych uytkownikw jest uczynienie adresu mailowego trudnym do automatycznego interpretowania. W tym celu podaje si adresu typu nazwisko_nospam@domena.pl czy imi(at)domena.pl, ktre stanowi pewien sposb obrony przed bezporednim pozyskaniem adresu w celach przez nas niepodanych. Pozyskany przez spamerw adres moe zosta wykorzystany do ataku na dostpno naszej skrzynki pocztowej (mail bombing) za pomoc bombardowania jej du iloci niechcianych wiadomoci.

W przypadku treci warto zwrci uwag na pewien relatywizm zaleny od formy jej rozpowszechniania. Jak susznie zauwaa Inga Oleksiuk, ta sama wypowied zaakceptowana jako przekaz literacki, budzi moe ostry sprzeciw w sytuacji, gdy pojawia si na billboardach[11]. Nie chodzi tutaj wycznie o tre rozumian jako tekst, ale take obraz, ktry w zetkniciu z pewn rzeczywistoci moe szokowa. Billboard z pnag kobiet w bielinie niemal nikogo ju dzisiaj nie szokuje, przyzwyczajeni do niemal nieustannego obcowania z nagoci, prawie nie zwracamy na ni uwag. Umieszczenie jednak tego samego billboardu obok kocioa sprawia, e wielu z nas nie kryje oburzenia. A przecie mamy do czynienia z tym samym obrazem, zmienia si jedynie kontekst naszego spojrzenia.

Z analogiczn sytuacj mamy do czynienia w Internecie. Gloryfikujemy to medium za moliwo nieskrpowanej wypowiedzi, niewtpliwe walory, ktre wi si z jego anonimowoci, lecz ganimy w sytuacji, gdy sowa krytyki dotykaj nas bezporednio. Wtedy anonimowo staje si naszym przeklestwem, bo nie mamy pojcia, kto skierowa przeciwko nam nieprzyzwoite sowa, a my nie wiemy, do kogo skierowa nasze ale.

Oczywicie nie jest tak, e kady w Internecie moe wszystko. Bezkarnie obraa, nagabywa, propagowa nieprawdziwe, obsceniczne treci. Zasoby Internetu s w pewnej czci moderowane. Spoecznicy moderatorzy stoj na stay praworzdnoci, dbajc o przestrzeganie zasad funkcjonowania jednostek w Internecie. Zasady te skodyfikowane zostay w postaci netykiety[12], a tym, ktrzy ich nie przestrzegaj, gro nierzadko powane sankcje, cznie z zablokowaniem moliwoci wysyania wiadomoci przez danego uytkownika. Niestety, anonimowo Internetu niesie ze sob powane zagroenia, np. flaming, ktry polega na wymienianiu si przez internautw obelgami.

Uwolnienie si od niechcianych treci w Internecie umoliwiaj w pewnym stopniu systemy blokujce i filtrujce treci[13]. Warto jednak uwiadomi sobie to, e w obecnym stadium rozwoju technologii informatycznej, nie jest moliwa kontrola wszystkich treci zamieszczonych w Internecie, a przez to ich skuteczne selekcjonowanie. Cz uytkownikw wiadomie, w celu najczciej komercyjnym, nastawionym na zysk, wprowadza z premedytacj uytkownika w bd, indeksujc stron w ten sposb, aby trafio na ni jak najwicej osb. Im bardziej rygorystyczne algorytmy filtrujce wiadomoci zastosujemy, tym wiksze jest prawdopodobiestwo, e jako wiadomoci niechciane zostan sklasyfikowane podane przez nas informacje.

Rwnie czsto jestemy nkani niepodanymi informacjami, ktre wysyaj do nas inni uytkownicy komunikatorw. Najczciej komunikaty zostaj wysyane do nas automatycznie, gdy najpopularniejszy polski komunikator nie posiada zabezpiecze przed tego typu spamem. Inne komunikatory (np. oparte o protok Jabber) ograniczaj moliwo wysyania i otrzymywania komunikatw dziki zastosowaniu procesu autoryzacji. Odbiorca musi wyrazi zgod, aby dany uytkownik wysya do niego wiadomoci.

W przypadku forum wiadomoci uznane za spam, wysane na grup zostaj przez moderatorw usunite, a w przypadku masowego spamowania grupy administrator moe zablokowa dany adres IP[14]. Podobnie dzieje si w przypadku list dyskusyjnych, gdzie uytkownicy ywo reaguj na przypadki amania netykiety i osoby spamujce zostaj zgaszane do administratorw. W przypadku blogw sytuacja przedstawia si analogicznie jak w przypadku forum, gdzie autor peni funkcj moderatora i ma nieograniczone moliwoci recenzowania wypowiedzi.

Prasa online

To, e Internet stanowi przyszo gazet jest truizmem i chyba nie trzeba dzisiaj specjalnie do tego pogldu nikogo przekonywa. Sprzeda amerykaskich dziennikw najwikszego rynku medialnego na wiecie spada zatrwaajco.

Ekran monitora wypiera tradycyjne, papierowe formy wyda gazet. Ikona prasy codziennej New York Times ma wicej czytelnikw swojej wersji on-line, ni tradycyjnej papierowej wersji. Sprzeda dziennikw w USA spada drastycznie. W roku 1984 sprzedawao si rednio 20 mln egzemplarzy wicej ni pod koniec wrzenia 2006 r. Podoba sytuacja dotyczy polskiego rynku prasowego, jednake niewiele gazet decyduje si przenie swoje wydania do Internetu[15]. Wydaje si jednak, e elektroniczna prasa stanowi przyszo rynku wydawniczego, i gazety, ktre chc przetrwa, bd musiay wykona krok ku elektroczninym wersjom swoich tytuw. Krakowski Eksperyment Internetowy wskazuje, e elektroniczne wersje gazet s ich przyszoci, co drugi badany student przyznaje, i regularnie czyta pras w Internecie[16].

 

Ryc. rednia sprzeda dziennikw wydawanych w USA (w milionach egzemplarzy)

rdo: oprac., wasne, na podst. T. Boguszewicz, Wolimy ekran komputera ni tradycyjn gazet, http://www.zw.com.pl/zw2/index.jsp?news_cat_id=19&news_id=120379&layout=0&page=text&place=Lead01

Elektroniczne wydania prestiowych tytuw s chtniej czytane ni ich papierowe odpowiedniki ze wzgldu na szybko dostpu do informacji, tani koszt, moliwo interakcji z czytanym tekstem i wymiany pogldw z innymi czytelnikami. E-prasa, a w szczeglnoci serwisy znanych gazet, ciesz si zaufaniem co do jakoci i rzetelnoci informacji tam publikowanych, w przeciwiestwie do powszechnych w Internecie stron o trudnej do okrelenia reputacji, prowadzonych przez nieznanych autorw.

Tradycyjne, papierowe wydanie gazety zamykane najczciej w godzinach wieczornych danego dnia, jest skazane na klsk, jeli chodzi o konkurowanie z edytowaln niemal w kadej chwili gazet online. Jak susznie zauwaa redaktor naczelny The Guardian oczekiwanie z publikacj informacji do nastpnego ranka, w momencie, gdy ona pojawia si na stronach internetowych dzie wczeniej, stwarza ryzyko marginalizacji[17]. Nie naley moim zdaniem jednak Internetu traktowa jako zagroenia dla tradycyjnej gazety. Informacje pojawiajce si online, mog stanowi zacht do signicia po papierowe wydanie gazety, a Internet powinien stanowi jedynie zacht do signicia po rozszerzon wersj artykuu. Istotne jest tutaj takie przygotowanie artykuu w wersji online, ktre powinno inicjowa kontakt z czytelnikiem, kreowa potrzeb signicia po wicej, w formie papierowej. Nie zawsze jednak bdzie tak, ze czytelnik bdzie skory do signicia po tradycyjn wersj gazety.

Mwic o prasie ukazujcej si w Internecie warto rozrni, co najmniej kilka jej typw:

-          gazety, ktre stanowi dokadne odwzorowanie swoich papierowych odpowiednikw

-          gazety, ktre stanowi dokadne odwzorowanie swoich papierowych odpowiednikw, wzbogacone dodatkowo informacjami multimedialnymi, odnonikami do innych stron traktujcych na dany temat

-          gazety, ktre prezentuj w Internecie okrojon wersj papierowych wyda

-          e-ziny, ktre ukazuj si wycznie w Internecie, nie wychodzc poza wirtualne rodowisko obcowania z czytelnikiem

W przypadku ludzi modych obcowanie z elektronicznymi wydaniami prasy, jest bardziej naturalne, ni czytanie tradycyjnych, papierowych wyda. Nawet studenci dziennikarstwa, dla ktrych lektura prasy powinna by obowizkowym elementem dnia codziennego, nie wyrobili w sobie nawyku czytania prasy. Jeli czytaj, to raczej wanie gazety online, z ktrych szybko mog si dowiedzie, co dzieje si w kraju lub zagranic i w krtkim czasie znajdywa odpowied na interesujce ich pytanie. Wikszo z nich niestety od samego pocztku swojego ycia funkcjonuje w wiecie obrazw, std preferuj dynamiczne, atrakcyjne wizualnie e-gazety, z chwytliwymi tytuami i informacjami skondensowanymi do minimum. Maj problemy z zatrzymaniem uwagi na okrelonej informacji duej ni kilka minut.

Internet sta si now platform kontaktu gazety z czytelnikiem. Nastawienie czytelnika na szybk, gorc, newsow informacj sprawia, e redaktorzy gazet nie mog sobie pozwoli na lekcewaenie tego medium.

Najpopularniejsze dzienniki opiniotwrcze w Polsce Dziennik, Gazeta Wyborcza i Rzeczpospolita posiadaj rozbudowane serwisy internetowe. Co drugi internauta czyta internetowe wersje dziennikw (61,2%), co trzeci czyta internetowe wydania tygodnikw/dwutygodnikw, niemal taki sam odsetek czyta w sieci miesiczniki[18]. Odsetek osb korzystajcych z internetowych wersji tradycyjnych wyda prasy stale ronie. Wydaje si, e tradycyjne media papierowe nie maj innej alternatywy, jak pogodzi si z koniecznoci udostpnienia wyda swojej gazety w formie online. Oczywicie internetowe wydanie nie powinno stanowi jedynie kopii standardowego wydania gazety, gdy media elektroniczne rzdz si swoimi prawami i internauci od elektronicznych wersji gazet oczekuj czego innego, ni od ich papierowych wersji.

 

Ryc. Korzystanie z internetowej wersji tradycyjnych mediw

 


rdo: Ulubione media polskich internautw, Gemius, 2006

 

Jak susznie zauwaa Jerzy Jastrzbski, mamy do czynienia z now postaci dziennikarstwa, ktrej podstawowymi wyznacznikami jest umidzynarodowienie zawodu dziennikarza, wszechobecno i powszechna dostpno, nacisk na aktualno relacji, interaktywno oraz ulego wobec odbiorcw[19].

W USA niezwykle popularni staj si mojos (ang. mobile journalist), mobilni dziennikarze, ktrzy z laptopem, kamer cyfrow s wysyani w teren, by by najbliej wydarze i mc na bieco je relacjonowa. Ta forma pracy dziennikarza sprawia, e informacje, w bardzo krtkim czasie trafiaj do sieci, a praca mojos sprawia, e niektre wydania internetowych gazet podwoiy liczb czytelnikw[20].

Jak zauwaa F. Patalong gazeta przyszoci bdzie musiaa stosowa si do kilku podstawowych zasad:

-          web first, czyli internet jako podstawowe rdo informacji

-          utrzymywanie bliskiego kontaktw z czytelnikami za spraw mojos; co jest to szczeglnie istotne w przypadku gazet lokalnych i regionalnych

Dziennikarze, a w szczeglnoci dziennikarze publikujcy w Internecie, musz zwrci szczeglnie baczn uwag na wiarygodno i weryfikacj rde, z ktrych czerpi informacje. W zwizku z tym, i nierzadko informacje internetowe traktuje si z pewn rezerw, powtpiewajc w ich jako, postulat ten powinien by tym sumienniej przestrzegany. Dziennikarstwo internetowe jest coraz bardziej popularne, o czym wiadczy mog chociaby oferty pracy, ktre dotycz dziennikarzy internetowych, czy osb zajmujcych si wyszukiwaniem i selekcj treci zamieszczanych w Internecie, a take ich moderowaniem. Z pewnoci ten typ dziennikarstwa stanowi bdzie o przyszoci tego zawodu, warto jednak wypracowa pewne standardy pracy dziennikarza w nowym, interaktywnym rodowisku.

serwis umoliwiajcy profesjonalne przygotowanie ankiet:: eBadania.pl