Magdalena Szpunar

skany publikacji::   DJVU PDF
Przy cytowaniu zastosuj nastpujcy opis bibliograficzny:
Magdalena Szpunar,
Jak zwiksza odsetek wypenie w badaniu internetowym-fakty i mity na temat kwestionariuszy on-line,
, Studia Medioznawcze, Warszawa, UW, 2008/1, s. 42-54

dr Magdalena Szpunar

 

 

Streszczenie

 

Kwestionariusze internetowe na stae zagociy w szerokim wachlarzu narzdzi badawczych wykorzystywanych w naukach spoecznych. Powszechne ich stosowanie i sposb prezentacji (wyskakujce okna pop-up) sprawiy, e respondenci z niechci odnosz si do ankiet realizowanych w Internecie. Prezentowane na wielu stronach WWW lub dostarczane poczt elektroniczn, sprawiaj, e potencjalni respondenci traktuj je nierzadko jako spam, nachaln form reklamy i niepotrzebn strat czasu. Wobec zjawiska zalewu kwestionariuszy (oversurveying) trudno przycign uwag respondenta i skoni go do udziau w badaniu.

Niniejszy artyku stanowi prb odpowiedzi na pytanie: jak skoni respondenta do wypenienia ankiety on-line, jakie czynniki okazuj si by najbardziej motywujce (czy rol odgrywaj tutaj jedynie stymulatory materialne, czy rwnie inne)? Jak zwiksza odsetek wypenie? Jakie stosowa zasady w przypadku konstruowania narzdzi on-line? Z jakimi kategoriami respondentw mamy do czynienia w przypadku bada on-line? Na jaki odsetek wypenie moemy liczy realizujc badanie drog on-line?

Autorka prezentuje swoje dowiadczenia zwizane z realizowaniem bada przez Internet na podstawie autorskiego Systemu Zarzdzania Badaniami eBadania.pl oraz wyniki bada zachodnich badaczy. Autorka przedstawia korzyci wynikajce z realizacji badania kwestionariuszowego drog online, jak i obala mity zwizane z prowadzeniem bada w Internecie.

Jak zwiksza odsetek wypenie w badaniu internetowym fakty i mity na temat kwestionariuszy online.

Kwestionariusze internetowe na stae zagociy w szerokim wachlarzu narzdzi badawczych wykorzystywanych w naukach spoecznych. Zniechceni obfitoci kwestionariuszy online na wielu stronach WWW lub dostarczanych poczt elektroniczn, respondenci z rezerw odnosz si do bada realizowanych online, traktujc je nierzadko jako spam[1], nachaln form reklamy i niepotrzebn strat czasu. Wobec ogromnego zalewu kwestionariuszy trudno przycign uwag respondenta i skoni go do udziau w badaniu.

Niemal powszechne ich stosowanie sprawio, e w zwizku z realizacj bada kwestionariuszowych on-line naroso wiele mitw. Niestety w spoeczestwie cigle pokutuje bdne przekonanie, e ankietk mona zrobi w kwadrans, co nie wymaga adnych specjalnych umiejtnoci. Sytuacj potguje fakt, e Internet obfituje w rnego rodzaju mini-sondy, ktre czsto s mylnie nazywane ankietami. Rnorodno narzdzi do konstruowania mini-sond sprawia, e ciesz si one niezwyk popularnoci, niestety jednopytaniowa sonda, nie ma nic wsplnego z rozbudowanym narzdziem badawczym, ktrego wykonanie powinien poprzedza okres przygotowa, analiz i testw. Badacze decydujcy si na realizowanie swoich bada drog online maj coraz wikszy problem z zachceniem respondentw do wypenienia ich ankiety.

Niniejszy artyku stanowi prb odpowiedzi na pytanie: jak skoni respondenta do wypenienia naszej ankiety, jakie czynniki okazuj si by najbardziej motywujce (czy rol odgrywaj tutaj jedynie stymulatory materialne, czy rwnie inne)? Jak zmniejszy odsetek kwestionariuszy niewypenionych? Jakie stosowa zasady w przypadku konstruowania narzdzi on-line? Z jakimi kategoriami respondentw mamy do czynienia w przypadku bada on-line?

Na pocztek warto wskaza na zalety bada ankietowanych prowadzonych przez Internet[2]:

1. szybsze zbieranie danych jak i szybki zwrot liczebnoci wypenionych ankiet w pierwszych dniach po wysyce

2. krtszy czas realizacji caego projektu badawczego (szybkie zbieranie danych, natychmiastowe i automatyczne ich prowadzenie)

3. niszy koszt prowadzenia bada (eliminacja kosztu druku ankiet, opat pocztowych, szkolenia ankieterw, rcznego wprowadzania danych)

4. wysza jako zebranych danych uzyskiwana dziki:

a.       redukcji bdu odpowiedzi (moliwo zastosowania mechanizmw wymuszajcych na respondencie pene wypenienie ankiety)

b.      redukcji bdw ludzkich np. powstaych przy wprowadzeniu danych

c.       redukcji efektw ankieterskich

5. wysoki procent zwrotu wypenionych ankiet

6. moliwo wzbogacenia kwestionariusza o animowan grafik, eleaty audio i wideo

7. dogodno dla respondenta moliwo wypenienia w dowolnej chwili

8. moliwo dotarcia do specyficznych grup docelowych, osb trudno dostpnych

9. niemal nieograniczony zasig

10. moliwo indywidualizacji kwestionariusza (dostosowanie go do rnych kategorii respondentw)

11. moliwo szybkiej reakcji na wypenion ankiet

Mimo niewtpliwych zalet, badania ankietowe realizowane drog online maj wiele ogranicze[3]:

1. czsta samoselekcja respondentw (prba skada si gwnie z ochotnikw, ktrzy zechcieli wzi udzia w badaniu)

2. moliwo wielokrotnego udziau w badaniu tych samych osb[4]

3. brak reprezentatywnoci populacji uytkownikw Internetu dla populacji generalnej, nawet w najbardziej spenetrowanych przez Internet krajach wiata (z reguy internauci s modsi, lepiej wyksztaceni, bardziej zamoni od osb nie korzystajcych z Internetu)

4. krtszy czas koncentracji podczas uczestniczenia w badaniu online zmczenie respondenta nastpuje po ok. 25-30 pytaniach

5. obniajcy si w dugim okresie realizacji badania odsetek wypenie

W fazie pocztkowej, gdy dopiero ankiety internetowe stanowiy swoiste novum odsetek wypenionych kwestionariuszy by bardzo wysoki, osigajc poziom 50-70%. Obecnie w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze spowszednieniem, a w zwizku z tym zmczeniem rnego rodzaju ankietami (oversurveying)[5], odsetek wypenie zmniejszy si znaczco. Odsetek zwrotu wypenionych kwestionariuszy internetowych jest niski, porwnywalny do ankiet pocztowych, utrzymujc si na poziomie 5-10%[6].

Warto podkreli, e istotnym czynnikiem wpywajcym na odsetek niedokoczonych kwestionariuszy on-line, jest przecitny czas wypeniania kwestionariusza. W sytuacji, gdy czas wypeniania kwestionariusza wynosi 10 minut, przewidywany odsetek kwestionariuszy niedokoczonych wynosi tylko 9%, w przypadku czasy wynoszcego 20 minut odsetek ten zwiksza si do 35%, za w przypadku wypeniania kwestionariusza okoo 30 minut, odsetek niedokoczonych kwestionariuszy osiga poziom 50%[7].

Pole tekstowe: odsetek niedokoczonych kwestionariuszyRyc.1. Czas wypeniania kwestionariusza on-line a odsetek kwestionariuszy niedokoczonych

przecitny czas wypeniania kwestionariusza

[w minutach]

 

 

rdo: B. MacElroy, Variables influencing drop out rates in Web-based surveys, http://qmrr.com/articles/a2000/20000711.aspx

 

Kluczowym elementem wpywajcym na odsetek wypenie kwestionariusza od pocztku do koca jest liczba ekranw potrzebnych do ukoczenia kwestionariusza[8]. W przypadku, gdy jest ich tylko 10 odsetek niedokoczonych kwestionariuszy wynosi 7%, w przypadku 30 ekranw 30%, za w przypadku 45 ekranw a 73%[9].

 

Pole tekstowe: odsetek niedokoczonych kwestionariuszyRyc. 2. Liczba ekranw potrzebna do ukoczenia kwestionariusza a odsetek niedokoczonych kwestionariuszy

liczba ekranw potrzebna do ukoczenia kwestionariusza

 

 

rdo: B. MacElroy, Variables influencing drop out rates in Web-based surveys, http://qmrr.com/articles/a2000/20000711.aspx

W przypadku realizowanego przeze mnie badania Spoeczna przestrze Internetu[10] redni czas wypeniania ankiety przez respondenta wynis 22 minuty (ankiety, ktrych czas wypenienia wynis poniej 5 minut zostay odrzucone). Rwnie ilo ekranw z pytaniami bya wysoka, bowiem wyniosa, a 51 ekranw, jednake odsetek wypenie, jaki uzyskaam by zaskakujco wysoki osigajc poziom 38%.

 

Ryc. 3. Liczba wej na stron z ankiet, liczba wypenie i odsetek wypenie w badaniu Spoeczna przestrze Internetu

rdo: opracowanie wasne, na podstawie bada wasnych Spoeczna przestrze Internetu.

 

Z typologii zachowa respondentw wypeniajcych kwestionariusz on-line wynika, i mona wyrni nastpujce kategorie respondentw[11]:

- odpowiadajcy kompletnie: osoby te odpowiadaj na wszystkie pytania i na wszystkie udzielaj odpowiedzi; stanowi oni 25,3% respondentw

- nieodpowiadajcy wcale: osoby te, nie bior udziau w badaniu albo ze wzgldu na techniczne trudnoci w dostpie do kwestionariusza, albo wasnej woli nie bior udziau w badaniu po obejrzeniu ekranu powitalnego; stanowi oni 10,2% respondentw

- odpowiadajcy, ale przerywajcy wypenianie: osoby te odpowiadaj jedynie na pewn liczb pyta; stanowi oni 4,3% respondentw

- ogldajcy: osoby te ogldaj cay kwestionariusz, ale nie udzielaj adnej odpowiedzi; stanowi oni 6,9% respondentw

- ogldajcy i przerywajcy badanie: osoby te ogldaj kilka pyta w kwestionariuszu; stanowi oni 13,3% respondentw

- pomijajcy: osoby te ogldaj wszystkie ekrany kwestionariusz, ale odpowiadaj tylko na cz pyta; stanowi oni 36% respondentw

- pomijajcy i przerywajcy badanie: osoby te ogldaj niepeny kwestionariusz i odpowiadaj tylko na cz pyta; stanowi oni 4% respondentw

 

Ryc. 4. Typologia zachowa podczas wypeniania kwestionariusza on-line

rdo: oprac. wasne, na podst. M. Bosnjak, T. Tuten, Classifying Response Behaviors in Web-based Surveys, http://jcmc.indiana.edu/vol6/issue3/boznjak.htm

D. A. Dillman proponuje zastosowanie kilku strategii w celu uzyskania wysokiego odsetka wypenionych kwestionariuszy oraz niskiego udziau kwestionariuszy niekompletnych wrd otrzymanych[12]:

- wielokrotnie kontaktowa si z respondentem; zaleca si co najmniej trzy kontakty z respondentem poczwszy od zapowiedzi wysania ankiety, poprzez wysanie kwestionariusza, a do podzikowania (przypomnienia),

- personalizowa kontakty z respondentem; w przypadku uycia list wysykowych nie ukazywa masowego charakteru wiadomoci,

- stosowa krtki list przewodni; wyjani cel i metodologi badania,

- da moliwo innego sposobu udzielania odpowiedzi; np. moliwo wydruku i wysania ankiety poczt[13],

- dobrze zacz; kwestionariusz powinno rozpoczyna pytanie interesujce i atwe,

- ograniczy liczb odpowiedzi w skali; do maksymalnie 5-6 pozycji.

D. A. Dillman proponuje stosowanie nastpujcych zasad w przypadku projektowania kwestionariuszy na stronach WWW[14]:

- rozpoczyna kwestionariusza ekranem powitalnym, motywujcym respondenta, przedstawiajcym cel badania, wykonawc oraz instrukcj,

- interesujce wszystkich badanych, proste pierwsze pytanie, widoczne w caoci (bez przewijania) na ekranie komputera,

- uywa stonowanych kolorw,

- ujednolici wygld caego kwestionariusza (formatowanie tabel, zawijanie tekstu),

- stosowa instrukcje wyjaniajce sposb odpowiedzi na kade pytanie,

- nie wymusza udzielania odpowiedzi,

- naley unika pyta, ktre sprawiaj kopoty np. pyta otwartych, o wielokrotnej kafeterii.

Zasadniczym wydaje si odpowiedzenie na pytanie, jak zachci respondentw do wypeniania kwestionariuszy on-line. Najprostszym sposobem zwikszajcym odsetek wypenie jest zastosowanie gratyfikacji pieninej. Z bada prowadzonych przez B. MacElroya[15] wynika, i wysoko nagrody pieninej za wypenienie kwestionariusza znaczco zwiksza odsetek wypenie przy kwocie 100$ odsetek niedokoczonych kwestionariuszy wynosi tylko 7%, w przypadku 50$ - 10%, za w przypadku gratyfikacji pieninej o wartoci 5$ niedokoczone kwestionariusze stanowi 22%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pole tekstowe: odsetek niedokoczonych kwestionariuszyRyc. 5. Wysoko nagrody pieninej a odsetek niedokoczonych kwestionariuszy

 

rdo: oprac. wasne, na podst., B. MacElroy, Variables influencing drop out rates in Web-based surveys, http://qmrr.com/articles/a2000/20000711.aspx

 

Respondenci do udziau w badaniu mog by rwnie mobilizowani przez udzia w loterii, gdzie losowane s nagrody dla osb, ktre wypeniy kwestionariusz, im wysza ich warto, tym odsetek niewypenionych kwestionariuszy jest mniejszy. Niestety poziom drop-outw na poziomie 10% zapewniaj nagrody na poziomie 10 000$.

 

Pole tekstowe: odsetek niedokoczonych kwestionariuszyRyc. 6. Suma wartoci nagrd losowanych w loterii a odsetek niedokoczonych kwestionariuszy

suma wartoci nagrd losowanych w loterii [w $]

 

rdo: oprac. wasne, na podst., B. MacElroy, Variables influencing drop out rates in Web-based surveys, http://qmrr.com/articles/a2000/20000711.aspx

 

 

Oczywicie gratyfikacja pienina nie stanowi jedynego elementu stymulujcego badanego do wypenienia kwestionariusza. Istotn rol odgrywaj tutaj czynniki psychologiczne, a wic zainteresowanie samym badaniem, moliwo wgldu w wyniki badania (porwnanie siebie na tle innych), przekonanie respondenta o jego wyjtkowoci[16]. Wywoywanie u respondenta uczucia wyjtkowoci jest czsto stosowane w badaniach internetowych, na stronach internetowych PBI moemy przeczyta Jeli zobaczysz taki kwestionariusz, oznacza to, e: zaprosilimy wanie Ciebie do udziau w badaniu Megapanel PBI/Gemius. Warto pamita o takich czynnikach jak zmczenie wywoane dugoci ankiety, stopniem skomplikowania pyta, zawieraniem pyta, ktre generalnie sprawiaj kopot respondentom jak np. pytania otwarte. Std niezwykle istotnym elementem jest staranne przygotowanie narzdzia, wyeliminowanie pyta podobnych do siebie, dbao o intuicyjny interfejs, dbao o estetyk graficzn narzdzia. Przy stosowaniu pyta wielokrotnego wyboru naley ujednolici sposb ich prezentacji, respondent powinien ca swoj uwag skupi na treci pyta, a nie dekodowaniu struktury narzdzia.

Z bada prowadzonych przez autork wynika[17], i dla internautw najistotniejszym czynnikiem zwikszajcym skonno do wypenienia ankiety jest podanie dokadnej informacji dotyczcej bada (92,8%), wyrana adnotacja, ile ankieta zajmie czasu (92,4%) oraz zapewnienie o anonimowym charakterze badania (92%). Najmniej istotne przy podejmowaniu decyzji o wypenieniu kwestionariusza online dla badanych jest wskazanie o tym, e badany jest osob wyjtkow (55,7%), informacja o tym, e inni wypenili ju ankiet (66,6%) oraz prywatny adres mailowy badacza (66,7%).

Istotne jest, wic dla badanych rzetelno i wiarygodno badania. Respondent musi wiedzie, z kim ma do czynienia, jaki jest cel bada, jak bd wykorzystywane dane uzyskane w trakcie badania. Istotne jest, wic zaznajomienie badanego z tematyka badania, przedstawienie si badacza (ewentualnie instytucji, ktr reprezentuje), wzbudzanie zaufania w potencjalnym respondencie z pewnoci wpynie na jego ch do udziau w badaniu. Takie elementy jak zdjcie badacza, oficjalny mail (.edu, .org, .com) badacza wpywaj na pozytywne decyzje o wypenieniu ankiety. Przejcie ankietowanego do zasadniczej czci ankiety (w sytuacji, gdy pytania do ankiety s wywietlane w postaci osobnych ekranw) dla powinno mie charakter agodny, niezniechcajcy ankietowanego ju na samym pocztku. Pierwsze pytanie nie moe by na tyle trudne i skomplikowane by nie dziaao demobilizujco na ankietowanego, powinno ono go zainteresowa, zachci do dalszego poznania caoci ankiety. Interfejs uytkownika powinien by na tyle intuicyjny, by nie irytowa respondenta, ktry spdzi zbyt wiele czasu na dekodowaniu struktury narzdzia.

Do wypenienia ankiety online najbardziej motywuje badanych zainteresowanie tematyk badania (rednia ocena 4,04 w skali 5-stopniowej, gdzie 5 oznaczao czynnik bardzo wany, a 1 oznaczao czynnik w ogle nie wany). Niemal tak samo istotna dla badanych bya moliwo wgldu w wyniki badania (rednia ocena 3,92), a take dugo ankiety (rednia ocena 3,73). Co ciekawe wyniki badania nie potwierdzaj spostrzee amerykaskich badaczy, bowiem czynniki materialne, takie jak gratyfikacja pienina okazuj si by najmniej istotne dla ankietowanych (rednia ocena 3,11). By moe jest to efekt tego, i badani raczej nie wierz w moliwo otrzymywania gratyfikacji pieninej za udzia w badaniu, ta metoda zachty jak dotychczas waciwie nie bya wykorzystywana w polskich badaniach online. Tego typu motywatory mog si kojarzy respondentom raczej z rnego rodzaju loteriami i pseudowygranymi, z ktrymi czsto respondenci mog si zetkn w Internecie (wiadomoci niechciane spam), czy informacje wysyane poczt bezporednio do domw, ktre mami badanych moliwoci wygranej, nawet przekonujc, i taka wygrana jest faktem (wystarczy si po ni zgosi), co oczywicie w wikszoci przypadkw okazuje si by reklamow fikcj.

 

Ryc. 7. Czynniki motywujce respondentw do udziau w ankiecie online

rdo: oprac. wasne, na podst., bada wasnych N=255; na wykresie zaprezentowano redni z odpowiedzi, gdzie 1 oznacza w ogle nie wany czynnik, 5 oznacza czynnik bardzo wany.

 

Respondenci ceni swj czas i nie s skonni wiele czasu powica na wypenienie ankiety online. A 50,2% deklaruje, i na ankiet w Internecie mogoby powici nie wicej ni 5 minut, 35,3% uwaa, e byby to czas od 6 do 10 minut, od 11 do 15 minut 9,4% respondentw, a 2,4% powicioby na t czynno od 16 do 20 minut. Powyej 21 minut na wypenienie ankiety w Internecie deklaruje tylko 2,8% badanych. Warto przypomnie, i adnotacja ile ankieta zajmie czasu, jest drugim, co do wanoci czynnikiem, decydujcym o wypenieniu ankiety, a wskanik postpu o wypenieniu ankiety - czwartym.

 

 

 

Ryc. 8. Ilo czasu, jak badani s skonni powici na wypenienia ankiety w Internecie (dane w %)

rdo: oprac. wasne, na podst., bada wasnych N=255.

 

Zainteresowanie prowadzeniem bada przez Internet stale ronie. Od roku 1998 do 2005 udzia bada realizowanych poprzez Internet, czy te poprzez system SMS stale wzrasta, w roku 2005 w badaniach prowadzonych przez Internet wzio udzia niemal 57 000 badanych[18]. A 84% badanych przez autork Internautw deklaruje, i zamierza przeprowadzi badanie przez Internet (58,8% zdecydowanie tak i 25,2% raczej tak), za 9,2% nie deklaruje takiego zamiaru (7,6% raczej nie i 1,6% zdecydowanie nie). W Internecie istnieje wiele narzdzi oferujcych przygotowanie i opublikowanie prostej sondy, czy przygotowanie ankiety[19]. Wikszo z nich oferuje niestety jedynie sumaryczne zestawienia wynikw, nie umoliwiajc dalszej obrbki danych w programach do statystycznej analizy danych. Duo lepiej w tym wzgldzie prezentuj si serwisy zachodnie, niestety korzystanie z nich najczciej jest patne.

Projektujc ankiet online naley zadba o wiele szczegw zwikszajcych wiarygodno badania, a przez to przekonanie badanych o sensownoci powicenia czasu na wypenienie naszej ankiety. Im wicej informacji dotyczcych naszego badania zostanie przedstawionych respondentowi, tym jego skonno do udziau w badaniu bdzie wiksza. Oczywicie potencjalny respondent nie moe by przytoczony zbyt du iloci informacji, gdy nie bdzie chcia powici czasu na zapoznanie si z nimi. Warto zamieszcza adnotacje o czasochonnoci udziau w kwestionariuszu online oraz zapewni respondenta o anonimowym charakterze badania. Badany musi czu si komfortowo i bezpiecznie oraz mie poczucie, e uzyskane przez nas dane nie zostan wykorzystane w sposb niezwizany bezporednio z badaniem, a wic np. przekazane innym komercyjnym podmiotom. Takie podejrzenia mog si pojawi w sytuacji, gdy prosimy respondenta o podanie adresu mailowego, gdy zdarzaj si sytuacje, gdzie dochodzi do sprzeday adresw mailowych, ktre pniej wykorzystywane s przez reklamodawcw. Ankietowany powinien by przekonany, e warto powici czas na wypenienie ankiety. Musimy, wic mie na uwadze to, e internauci chtniej wypeniaj te ankiety, ktrych tematyka ich interesuje, czy bezporednio dotyczy. Nie kierujmy, wic prb o wypenienie ankiety dotyczcej wdkarstwa, zamieszczajc anons na forum dyskusyjnym dla samotnych matek, a raczej na forum tematycznie zwizane z wdkarstwem. atwiejsz sytuacj maj tutaj badacze, ktrzy decyduj si na prb celow. W sytuacji, gdy ich grup docelow s studenci mog wysya zaproszenia na listy dyskusyjne dla studentw, gdy s to mionicy astrologii, na fora dla astrologw. By unikn posdzenia o spamowanie, warto wczeniej uzyska zgod administratora danego forum, na umieszczenie takiego zaproszenia. Oczywicie zawsze moemy skorzysta z opcji komercyjnej listy mailingowej oferowanej przez wiele firm IT, jednake taka usuga jest patna[20]. Skuteczno mailingu reklamowego wedug niektrych jest bardzo niska, wynosi bowiem okoo 4%[21]. Aby uzyska prb 400 respondentw, naleao by wysa maile do 10 000 internautw, co daje kwot 600z (netto), osignicie puapu 800 internautw, to ju koszt 1200z (netto). Dla firmy zamierzajcej prowadzi swoje badanie w Sieci nie jest to wygrowany koszt, jednake dla studenta, ucznia, czy doktoranta dysponujcego raczej skromnym budetem jest to duy wydatek. Korzystanie z usug firm oferujcych komercyjne listy mailingowe, jest relatywnie drog usug i nigdy nie mamy gwarancji, e, mimo i badany wejdzie na link zaczony do korespondencji elektronicznej, zdecyduje si na wypenienie naszej ankiety. Moe by ona bowiem potraktowana tak samo, jak setki reklam, z ktrymi jest niemal zmuszony obcowa kadego dnia. Warto wic samemu zadba o bezpatn reklam, umieszczaj anons z prob o wypenienie ankiety w rnych miejscach w Internecie, tak aby dotrze do moliwie jak najwikszej i zrnicowanej grupy odbiorcw, na szczegln uwag zasuguj tutaj fora i listy dyskusyjne, czy blogi. Jeeli dysponujemy wasn rozbudowan list adresow warto zwrci si do osb nam znanych, aby przekazay zaproszenie do wypenienia ankiety ich znajomym, dziki temu nasza ankieta trafia bdzie do coraz szerszych krgw osb.

 

Bibliografia:

 

1.      D. Batorski, M. Olco-Kubicka, Prowadzenie bada przez Internet podstawowe zagadnienia metodologiczne, w: Studia Socjologiczne, 3/2006.

2.      Katalog Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii Rynek Bada. Badacze. Firmy Badawcze, XI edycja 2006.

3.      R. Mcik, Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych, Lublin, UMCS, 2005.

4.      K. Sobieszek, Problem bdu braku odpowiedzi w badaniach internetowych rozwaania teoretyczne, [w]: . Jonak, P. Mazurek, M. Olco i in. (red.), Re: internet spoeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje, Warszawa, WAiP, 2006.

5.      M. Szpunar, Konstruowanie narzdzi do bada online na przykadzie serwisu eBadania.pl, w: e-mentor, SGH, Warszawa, 2007.

6.      J. Zajc, Niewane jak pytasz: cechy zaproszenia a skonno do udziau w ankiecie internetowej, w: M. Sokoowski (red.) Oblicza Internetu. Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku, Elblg, PWSZ, 2006.

Netografia:

 

1.      M. Bosnjak, T. Tuten, Classifying Response Behaviors in Web-based Surveys, http://jcmc.indiana.edu/vol6/issue3/boznjak.htm

2.      A. Lizon, E-mailing zasuguje na budet, http://www.epr.pl/czytelniatrzy.php?id=124&itemcat=1

3.      B. MacElroy, Variables influencing drop out rates in Web-based surveys, http://qmrr.com/articles/a2000/20000711.aspx

 

Magdalena Szpunar: dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Dwukrotna stypendystka Uniwersytetu Jagielloskiego (stypendium naukowe dla doktorantw). Wspautorka Systemu Zarzdzania Badaniami eBadania.pl (www.eBadania.pl) umoliwiajcego realizowanie bada sondaowych drog online. Zainteresowania naukowe: socjologia Internetu, metodologia bada; kontakt: magdalena_sz@wp.pl

sowa kluczowe: badania online, odsetek wypenie, motywacje do udziau w badaniu internetowym, typologia zachowa podczas wypeniania kwestionariusza online, projektowanie kwestionariuszy online, elementy zwikszajce skonno do wypenienia ankiety online.

serwis umoliwiajcy profesjonalne przygotowanie ankiet:: eBadania.pl