Magdalena Szpunar

skany publikacji::   DJVU PDF
Przy cytowaniu zastosuj nastpujcy opis bibliograficzny:
Magdalena Szpunar,
Internet a zmiana stylu ycia - perspektywa Polski i USA na przykadzie studentw,
L. Haber (red.), Akademicka spoeczno informacyjna. Na przykadzie rodowiska akademickiego Akademii Grniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagielloskiego i Akademii Ekonomicznej, Krakw, AGH, 2005, s. 297-310

4. Internet a zmiana stylu ycia - perspektywa Polski i USA na przykadzie studentw (Magdalena Szpunar)

kade medium zmienia jak cz naszego ycia

nasze sposoby porozumiewania si, pracy, czy rozrywki

Sie zmienia to wszystko na raz,

a przy okazji wiele innych jeszcze rzeczy

(D. de Kerckhove)

 

O wielkim znaczeniu Internetu w naszym yciu wiadczy moe to, i niektrzy autorzy sugeruj, by uzna, i wiek XXI, nie zacz si w roku 2001, ale w roku 1991, kiedy to Internet zosta skomercjalizowany i oddany w rce cywilne (Eriksen, 2003: 20). Z pewnoci yjemy w spektakularnych czasach. Tygodnik Time, corocznie wybierajcy Czowieka Roku, w 1983 roku ten tytu przyzna w nieco zmodyfikowanej kategorii - Maszyna Roku, przyznajc ten tytu komputerowi IBM PC z pewnoci trudno znale bardziej dobitny przykad tego, jak rol w naszym yciu odgrywaj komputery. O rzeczywistym wejciu w wiek komputera moe chociaby wiadczy stosowany przez Internautw podzia na wiek BC, co wrd internautw, nie oznacza wieku przed Chrystusem, a wiek przed komputerami (ang. before computer) (Sieko, 2002: 17).

Komputer jako narzdzie staje si metamedium medium uniwersalnym, ktre integruje niemal ze wszystkimi urzdzeniami, umoliwiajc prac, nauk, zakupy, rozmowy z innymi osobami, powodujc, i posugiwanie si nim staje si zajciem tak elementarnym, jak umiejtno czytania i pisania. Komputer zmienia pojmowanie wolnoci, inteligencji, prawdy, mdroci i Boga, powodujc, i informatyczno staje si odpowiednikiem nowej rzeczywistoci spoecznej mwimy o wadzy informatycznej, obywatelstwie informatycznym (netizenship), przestpczoci informatycznej, kulturze, polityce i pienidzu cyfrowym.

Zdaniem J. Naisbitta yjemy wrcz w stanie technologicznego odurzenia Ludzie wygaszaj cae tyrady na temat technologii, ktr si obwarowali. Kochaj j, gdy dziaa. Nienawidz, gdy przybiera posta instrukcji obsugi, ktrej nie bd czyta. Kochaj technologi, gdy zjawia si niczym nowa zabawka prosto ze sklepu, ale wciekaj si, gdy zabawka si psuje. Rozprawiaj o programach telewizyjnych, wydarzeniach medialnych i dowcipach z Internetu, jak gdyby dotyczyy ich samych (Naisbitt, 2003: 10). Medium za pomoc ktrego komunikujemy si, zmienia nasz styl bycia i mylenia - programujemy komputery, ale one take programuj nas podkrela C. Stoll (Stoll, 2000: 59). S. Lem wskazuje, i wspczenie mamy do czynienia z potopem audiowizualnym Telewizja, ekrany komputerw wypieraj Galaktyk Gutenberga czyli sowo drukowane. Dzieci nie bd umiay czyta, bo wystarczy im, e bd posugiway si ekranami (Lem, 1994). Rwnie pesymistyczn wizj snuje C. Stoll piszc wszystko, co si dzieje w sieci, jest metafor: rozmowami bez mwienia, umiechaniem si bez poruszania ustami i obejmowaniem bez dotykania () Jakie to smutne - y metaforami zamiast prawdziwym yciem (Stoll, 2000: 56).

Wedug E. Levinsona kady nowy rodek komunikacji podwaa, a w konsekwencji niszczy styl ycia (Levinson, 1999) czy rzeczywicie tak jest, postaram si odpowiedzie na to pytanie w niniejszym artykule.

4.1.Penetracja Internetu w Polsce

Obecnie co trzeci Polak ma dostp do Internetu, za co czwarty jest internaut (jako Internaut definiuje si osob, ktra przynajmniej raz w miesicu korzysta z Internetu.) wynika z badania TNS Interbus, realizowanego przez TNS OBOP. Wyniki tego badania pokazuj, i Internet staje si medium coraz czciej powszechnie wykorzystywanym przez Polakw. Od roku 2000 do koca 2004 odsetek Polakw majcych dostp do Internetu wzrs z 19% do 33%. Przez cay ten czas dostp do sieci w wikszym stopniu deklarowali mczyni (37%), ni kobiety (30%). W grupie mczyzn jest te wicej internautw (29% versus 21%). Odsetek internautw, czyli osb korzystajcych z Internetu przynajmniej raz w miesicu wzrs na przestrzeni ostatnich czterech lat z 13% do 25% (TNS OBOP, Polska w sieci, 7 luty 2005).

rdo: TNS OBOP, Polska w sieci, 7 luty 2005, podstawa - wszyscy badani; dane rolowane trzy miesiczne

Wykres 4.1. Odsetek osb majcych dostp do Internetu

rdo: TNS OBOP, Polska w sieci, 7 luty 2005, podstawa - wszyscy badani; dane rolowane trzy miesiczne

Wykres 4.2. Odsetek Internautw

Cztery lata temu jedynie 36% internautw korzystao z Internetu w domu. Rwnie popularnymi miejscami korzystania z sieci byo miejsce pracy (36%) oraz szkoa lub uczelnia (37%). Obecnie tylko 24% internautw korzysta z sieci w pracy, tyle samo w szkole lub na uczelni. Zdecydowanie najwicej, bo a 70% internautw korzysta z Internetu we wasnym domu. Wedug B. Durki, Kierownika Dziau Bada TNS OBOP W Polsce ten proces ma raczej charakter ewolucyjny ni rewolucyjny, gdy nadal ograniczony jest wysokimi kosztami dostpu do Internetu (TNS OBOP, Polska w sieci, 7 luty 2005). Aktualne wyniki bada rodowiska krakowskiego s bardzo podobne. 67,2% badanych studentw przyznaje, i korzysta z Internetu w domu (akademiku) ze staego cza a dodatkowo 10,5% w domu z modemu, czyli w sumie 78,7% (70% wg. TNS OBOP). Nieco mniej (22,6%) deklaruje w porwnaniu do bada TNS OBOP, e korzysta z Internetu na uczelni - 12,5% z pracowni komputerowych i 10,5% ze stanowisk oglnodostpnych (24% wg. TNS OBOP). Wane jest to, e korzystaj z dostpu do Internetu w wielu miejscach. Typ uczelni nie jest w tym przypadku czynnikiem rnicujcym sposb dostpu. Studenci Akademii Ekonomicznej , Akademii Grniczo-Hutniczej, jak i Uniwersytetu Jagielloskiego najczciej z Internetu korzystaj w domu odpowiednio 68,3% - AE, 72,6% - AGH i 55,3% - UJ.

 

rdo: TNS OBOP, Polska w sieci, 7 luty 2005, podstawa - Internauci; dane rolowane trzy miesiczne

Wykres 4.3. Miejsce korzystania z Internetu

Obecnie ju co drugi internauta (49,5%) korzysta codziennie z Internetu wynika z badania TNS Interbus, realizowanego w styczniu 2005 roku, przez TNS OBOP. Wzrost popularnoci Internetu to nie tylko systematycznie rosnca liczba jego uytkownikw, ale take coraz czstsze korzystanie przez internautw z sieci. Poowa Internautw deklaruje, i korzysta z sieci codziennie (odpowiednio 53% wrd mczyzn-internautw i 45% wrd kobiet-internautek) (TNS OBOP, Internet kadego dnia, 19 stycznia 2005).

 

rdo: TNS OBOP, Internet kadego dnia, 19 stycznia 2005, podstawa - Internauci; dane rolowane trzy miesiczne

Wykres 4.4. Odsetek Internautw korzystajcych z Internetu codziennie.

Z krakowskich bada nad spoecznoci informacyjn wynika, i 39,31% studentw korzysta z Internetu codziennie po kilka godzin, 24,2% korzysta codziennie do dwch godzin, za 14,1% raz na dwa dni nie wicej ni jedn godzin. Tylko 7,3% studentw korzysta z Internetu raz w tygodniu, nie wicej ni jedn godzin, co i tak pozwala na zaklasyfikowanie ich jako Internautw, gdy wedug powszechnej definicji, przyjtej Internet Advertising Bureau, za Internaut naley uzna osob, ktra przynajmniej raz w miesicu korzysta z Internetu. Do najintensywniejszych uytkownikw Internetu nale studenci AGH, z ktrych, co drugi (49,9%) korzysta z Internetu codziennie po kilka godzin, nieco mniej aktywni s w tym wzgldzie studenci AE, z ktrych tylko co trzeci codziennie kilka godzin powica na surfowanie w Sieci (31,7%) oraz studenci UJ, gdzie tylko co czwarty spdza w ten sposb wolny czas (22,9%).

Codziennymi uytkownikami Internetu s czciej internauci w wieku 30-49 lat (56%) ni modsi, w wieku 15-29 lat (46%). Codzienni internauci najczciej korzystaj z Internetu w domu. W tej grupie do korzystania z Internetu w pracy czciej przyznaj si internauci w wieku 30-49 lat (36%) ni w wieku 15-29 lat (22%). Modsi poza domem, najczciej korzystaj z sieci w szkole oraz u znajomych. Codzienny kontakt z Internetem deklaruje 60% internautw z miast powyej 100 tys. mieszkacw (TNS OBOP, Internet kadego dnia, 19 stycznia 2005).

rdo: TNS OBOP, Internet kadego dnia, 19 stycznia 2005, podstawa - Internauci; dane rolowane trzy miesiczne

Wykres 4.5. Odsetek korzystajcych z Internetu codziennie wedug wieku

 

rdo: TNS OBOP, Internet kadego dnia, 19 stycznia 2005, podstawa - Internauci; dane rolowane trzy miesiczne

 

Wykres 4.6. Odsetek korzystajcych z Internetu codziennie wedug miejsca zamieszkania

 

4.2. Internet - medium studentw i ludzi modych

Wrd polskich internautw odsetek osb zajmujcych kierownicze stanowiska, posiadajcych wasne firmy oraz pracujcych umysowo jest znacznie wyszy, ni w caej populacji Polakw (34% Internauci, 17% Polacy). Odsetek uczniw i studentw wrd Internautw jest trzy razy wikszy, ni w przypadku populacji generalnej Polakw (SMG/KRC Net Track 2Q 2003, na podst. http://www.tezmedium.pl/profile.xml ). Nie bez kozery, mona powiedzie, i Internet to medium ludzi modych - uczniw i studentw.

rdo: SMG/KRC Net Track 2Q 2003, na podst. http://www.tezmedium.pl/profile.xml

Wykres 4.7. Status spoeczny Polakw i Internatw

 

Studenci stanowi unikaln populacj, zajmujc stan poredni pomidzy dziecistwem i dorosoci, midzy prac a czasem wolnym. Obecni studenci s pierwszym pokoleniem, majcym regularny dostp do Internetu. Korzystanie z Internetu w miasteczkach uniwersyteckich stao si w USA od lat 90. XX wieku zjawiskiem powszechnym (Jones, Madden, 2002). Wyszukiwarka Yahoo! jak i sie wymiany plikw Napster zawdziczaj studentom Internet wiele narzdzi. Wedug naukowcw pracujcych przy projekcie Internet Pew & American Life analiza zwyczajw internetowych studentw, pozwala wykazywa przysze trendy w ruchu online. Badacze z zespou Internet Pew & American Life podkrelaj, i aktualnie studiujcy bardzo szybko zaadoptowani zostali do kontaktu z komputerem 20% z nich zaczo korzysta z komputera pomidzy pitym, a smym rokiem ycia. Dla tego pokolenia, wkraczajcego w doroso, komputer staje si tak samo naturalnym elementem domowego krajobrazu, jak telefon, czy telewizor, dla pokolenia ich rodzicw. 72% z nich przynajmniej raz dziennie sprawdza poczt e-mail, 49% z nich zaczo korzysta z Internetu, zanim jeszcze zaczli studiowa, a 85% z nich posiada swj wasny komputer. 2/3 amerykaskich studentw uywa przynajmniej dwch adresw e-mail, studenci dwa razy czciej, ni osoby z populacji generalnej cigaj pliki muzyczne z Internetu (60% studentw, 28% populacja generalna). 78% studiujcych co najmniej raz lub wicej dziennie korzysta z Internetu dla zabawy. Amerykascy studenci dwa razy czciej korzystaj z komunikatorw internetowych, ni przecitny uytkownik Internetu (26% studentw, 12% populacja generalna). Amerykascy studenci najczciej uywaj Internetu w celu komunikacji - 42%, jako pomoc w nauce 38%, rozrywk 10%.

rdo: L. Haber, badania nad spoeczestwem informacyjnym; 2005; N= 674; dane w %. Pod uwag wzito kategori odpowiedzi regularnie; odpowiedzi nie sumuj si do 100%, gdy respondenci mieli moliwo wyboru wicej, ni jednej kategorii odpowiedzi.

 

Wykres 4.8. Najczstsze sposoby wykorzystywania Internetu przez polskich studentw

 

Podobnie jak w przypadku amerykaskich studentw, polscy studenci najczciej wysyaj maile 78,3%, 72% korzysta z sieciowych komunikatorw, 54,4% wyszukuje w Internecie rnorodnych informacji. Nieco rzadziej, ni studenci amerykascy, polscy studenci cigaj z Internetu pliki muzyczne 43%.

Po raz pierwszy w historii zosta odwrcony proces socjalizacji obecnie dzieci wtajemniczaj swoich rodzicw w wiat high technology, Margareth Mead pisze dzi dzieci yj w wiecie, o ktrym starsi nie maja pojcia i tylko niewielu dorosych mogo przypuszcza, e sytuacja taka moe si zdarzy (Mead, 1978: 105). Zauwaa si, i szybko zachodzcych zmian przekada si wprost proporcjonalnie na relacje midzypokoleniowe. Ewa Polak wskazuje i doszo do zerwania wizi midzypokoleniowych, gdy nastpujce po sobie generacje yj w zupenie odmiennych rzeczywistociach, a Lem reprezentuje pogld wedle ktrego rozwj techniki przerywa cigo ludzkich dowiadcze, gdy brak wzorcowych zachowa, wartoci, autorytetw (Polak, 2002: 240). Wedug Johna Naisbitta tradycyjne zwizki midzypokoleniowe zostay zerwane, wi midzy rodzicami, a dziemi osaba, przekazywaniem wartoci i tzw. mdroci yciowej nie zajmuje si ju wielopokoleniowa rodzina, Koci, czy spoeczno, ale popkultura. John Naisbitt wskazuje na nienasycone poszukiwanie wartoci w technologii informacyjnej, telewizji, wideo, pismach i poradnikach, w ktrych Amerykanie prbuj znale odpowiedzi na zasadnicze pytania egzystencjalne (Naisbitt, 2003: 16).

Internet jest tworzony gwnie przez ludzi modych i de facto na nich jest gwnie nastawiony std tak dua dynamika, ruch i jaskrawa ekspresja na licznych stronach WWW. Elementy te, nierzadko nasczone du iloci hiperlinkw dezorientuj ludzi starszych, nie przyzwyczajonych do obcowania z wielowtkowym, multisensowym, nielinearnym tekstem wszystkie te elementy pesz i wprawiaj w zakopotanie ludzi starszych, dla ktrych samo tylko odczytanie ruchomego tekstu na ekranie monitora moe by znaczco trudniejsze ni codzienne czytanie gazety (Tadeusiewicz, 2001: 21). Naley take pamita, i odczytywanie drobnej czcionki z ekranu monitora dla wielu osb jest operacj niemal niemoliw, ze wzgldu na saby wzrok (tame), obcowanie z wirtualn materi utrudnia dodatkowo ikonizacja wielu elementw ze stron internetowych. Charakterystycznym dla cyberprzestrzeni jest wystpowanie sowa, w postaci looking through, czyli jako patrzenie przez w odrnieniu od looking at patrzenia na; podzia zastosowany przez Richarda Lanhama.

Modzi ludzie wychowani w estetyce grafiki komputerowej i chwytliwych reklam telewizyjnych z atwoci radz sobie z wizualnymi uproszczeniami sw. Ewa Polak modych przeomu XX i XXI wieku nazywa ludmi sproszkowanymi i zatomizowanymi, ktrzy skryci w prywatnych niszach wasnych domw, zaabsorbowani wirtualnoci do tego stopnia, e niewiele poza ni ich krci (jest to okrelenie stosowane w slangu modzieowym, oznaczajce szczeglne zainteresowanie danym zjawiskiem. Wojciech Burszta wskazuje, i wspczesnym modym ycie ich rodzicw, z dominujc czarno-bia telewizj ograniczon do jednego programu i opasymi tomami encyklopedii, ktre trzeba mozolnie kartkowa by znale potrzeb informacj wydaj si by wiatem niezdolnym do zaakceptowania (Burszta, 2003: 157). Modzi ludzie nale do grupy mobilnych (The Mobiles), ktrzy tworz nowa klas spoeczn ludzi, reprezentujcych nowoczesny, mocno zaleny od technologii styl ycia (cibor, 2003).

 

4.3. Internet jako istotny element procesu edukacji

Internet staje si wanym elementem procesu edukacji, studenci uywaj Internetu, aby komunikowa si z profesorami i kolegami z roku, przeprowadza badania, a take w celu uzyskania dostpu do bibliotek i materiaw zamieszczonych online. Dla wikszoci studentw Internet jest funkcjonalnym narzdziem, jedynym, ktry w znaczny sposb zmieni sposb interakcji z innymi oraz z informacj (Jones, Madden, 2002).

rdo: S. Jones, M. Madden & others, The Internet goes to college, Pew Internet & American Life, 2002; N=1021; bd +/-3,5%

 

Wykres 4.9. Najczstszy sposb wykorzystania Internetu przez amerykaskich studentw

 

Niemal 90% polskich studentw przyznaje, i Internet pomaga im w pracy i nauce. Umiejtnoci polskich studentw w zakresie posugiwania si komputerem naley uzna za relatywnie wysokie - 53% krakowskich studentw potrafi pisa proste programy, 80% sprawnie posuguje si pakietem Office, 35,2% posuguje si zaawansowanymi programami graficznymi, 57,6% potrafi samodzielnie skonfigurowa i zainstalowa oprogramowanie, za 27,6% caociowo skonfigurowa komputer. Oczywicie zawsze powstaje pytanie na ile s to rzeczywiste umiejtnoci studentw, a na ile umiejtnoci na poziomie deklaratywnym.

78% krakowskich studentw wyszukuje w Sieci publikacji zwizanych z obranym kierunkiem studiw, 70% korzysta ze sownikw dostpnych w online. 68,8% przyznaje, i szuka w Internecie szuka tego, co staje si zmor wspczesnych uczelni, a wic przykadowych prac, referatw i opracowa, za 68,3% ksiek i artykuw, 57,5% czyta pras fachow online.

 

rdo: L. Haber, badania nad spoeczestwem informacyjnym; 2005; N= 674; dane w %. Pod uwag wzito kategori odpowiedzi regularnie; odpowiedzi nie sumuj si do 100%, gdy respondenci mieli moliwo wyboru wicej, ni jednej kategorii odpowiedzi.

 

Wykres 4.10. Elementy oferty sieciowej wykorzystywane przez polskich studentw w procesie studiowania.

 

Jeli chodzi o polskich studentw - 96,5% studentw, kiedy odczuwa potrzeb wymiany pogldw wybiera bezporedni rozmow, 75,6% wybiera rozmow telefoniczn, ale ju na trzecim miejscu studenci preferuj komunikatory internetowe 70%, ktre s niemal tak samo popularne jak smsy 66,9%.

Prawie cztery amerykaskich pite studentw (79%) uwaa, e Internet mia pozytywny wpyw na ich naukowe dowiadczenia. Niemal co drugi student (46%) twierdzi, e Internet pozwala im w nieskrpowany sposb wyraa swoje pomysy kadrze profesorskiej, na co nie odwayli by si w interakcji face-to-face. Z pewnoci jednak ta zaporedniczona forma komunikacji, nie stanowi zagroenia dla tradycyjnego sposobu komunikacji, gdy tylko 19% studentw czciej komunikuje si z profesorami via e-mail, ni face-to-face. Niestety, a 73% amerykaskich studentw, czciej korzysta z Internetu, ni biblioteki, w poszukiwaniu informacji. Dwie trzecie studentw (68%) jest czonkiem jednej lub wicej naukowych list dyskusyjnych. Co drugi studiujcy (58%) szuka w Internecie swoich stopni lub dyskutuje na tematy naukowe z prowadzcym zajcia. Dwie trzecie badanych studentw informuje via mail profesorw, o swoich nieobecnociach (Jones, Madden, 2002).

Jeli przyjrzymy si deklaracjom polskich studentw, w zakresie wpywu Internetu na nauk, uzyskamy odwrotne wyniki, ni w przypadku studentw amerykaskich. A 73,9% polskich studentw uwaa, i Internet ma negatywny wpyw na czas powicany nauk (39,6% - zdecydowanie negatywny, 34,3% - raczej negatywny), 20,6% ocenia ten wpyw jako pozytywny (4,9% - zdecydowanie pozytywny, 15,7% - raczej pozytywny), za 3,9% nie ma zdania w tej kwestii. Takie wyniki nie stanowi jednak przykadu negatywnego stosunku krakowskich studentw do Internetu, jako nowego medium komunikacyjnego. Naley wzi pod uwag, i w przypadku obu populacji studentw zadano nieco inne pytanie. W przypadku studentw amerykaskich, pytano o wpyw Internetu na proces edukacji, za w przypadku studentw polskich, zapytano, czy odkd korzystaj z Internetu powicaj mniej czasu na nauk.

rdo: S. Jones, M. Madden & others, The Internet goes to college, Pew Internet & American Life, 2002; N=1021; bd +/-3,5%, oraz L. Haber, badania nad spoeczestwem informacyjnym; 2005; N= 674

 

Wykres 4.11. Wpyw Internetu na proces edukacji wedug studentw amerykaskich i polskich

 

Polscy studenci s raczej pozytywnie nastawieni do Internetu, jako nowego medium, z ktrego mog korzysta w edukacji. 67,4% krakowskich studentw uwaa, e najlepszymi metodami ksztacenia, jest rwnolege czenie tradycyjnych i sieciowych sposobw nauki, zdaniem 18% powinno si ksztaci naprzemiennie wykorzystujc tradycyjne i sieciowe sposoby zdobywania wiedzy, zdaniem 5,5% winno si ksztaci gwnie w oparciu o wykorzystanie komputera, za zdaniem 4,9% powinno si ksztaci sposobem tradycyjnym, bez wykorzystania Internetu. Polscy studenci twierdz, e stosunek nauczycieli akademickich do wykorzystania Internetu w procesie dydaktycznym jest pozytywny 60%, zdaniem 13,5% obojtny, wedug 4,7% respondentw niechtny. Niestety studenci cigle jeszcze rzadko komunikuj si przez Internet ze swoimi nauczycielami akademickimi 59,2% komunikuje si w ten sposb sporadycznie, co trzeci w ogle nie ma takich kontaktw 31,7%, 5,5% komunikuje si raz w tygodniu, za 3,3% kilka razy w tygodniu mona postawi hipotez, i w niechtny stosunek do takiej formy komunikacji, to wynik oporu raczej ze strony studenta, ni nauczyciela akademickiego, skoro 60% badanych studentw zauwaa, i wykadowcy maj pozytywny stosunek do Internetu.

rdo: L. Haber, badania nad spoeczestwem informacyjnym; 2005; N= 674; dane w %.

 

Wykres 4.12. Kontakty polskich studentw z nauczycielami akademickimi poprzez Internet

 

4.4. Internet a ycie spoeczne

N. Negroponte zauwaa, i rwnie duo rozmawiamy z komputerami ni z ludmi. Wydaje si, e w rozmowie z przedmiotami martwymi najbardziej przeszkadza ludziom niemiao (Negroponte, 1997: 122). W epoce dominacji Internetu podkrela si, i tradycyjne wizi midzypokoleniowe zostaj zerwane, wi midzy rodzicami, a dziemi sabnie, przekazywaniem wartoci i praktycznej mdroci, nie zajmuje si jak dawniej midzypokoleniowa rodzina, Koci, czy spoeczno, a coraz wikszym stopniu popkultura. Ludzie oczekuj od technologii gotowych odpowiedzi na zasadnicze pytania egzystencjalne (Naisbitt, 2003: 16). Niektrzy autorzy twierdz wrcz, i Internet staje si substytutem bezporednich stosunkw midzyludzkich, uciekajc od toksycznej rzeczywistoci do nierealnej cyberprzestrzeni (Polak, 2004: 194).

Niejednokrotnie podkrela si, e studiowanie, to nie tylko nauka, ale take czas wolny nowe przyjanie, nowe sytuacje spoeczne i nabywanie nowych spoecznych umiejtnoci. Co drugi amerykaski student twierdzi, e korzysta z Internetu w celu komunikacji z innymi (42%), dla 10% Internet to gwne rdo rozrywki. Trzy czwarte respondentw komunikuje si via Internet z przyjacimi (72%), a dwie trzecie preferuje Internet, ni telefon, jako sposb komunikacji (69%). A 85% badanych studentw uwaa, e Internet, to atwy i dogodny sposb komunikacji (Jones, Madden, 2002).

Dokonujc porwnania pomidzy studentami polskimi, a amerykaskimi, z zakresie korzystania Internetu, niestety to zestawienie wypada le, na niekorzy Polakw i to nie tylko, ze wzgldu na niski poziom prezentowanych umiejtnoci. Odsetek Internautw w Polsce wynosi 25%, za w USA 54% (http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/rankorder/2153rank.html). Mimo, i w Polsce, to wanie studenci i uczniowie, stanowi dominujc grup w populacji Internautw, to jednak poziom penetracji Internetu w Polsce, jest cigle niski, dwukrotnie niszy, ni w USA.

Wikszo uytkownikw Internet uwaa, e Internet nie ma adnego wpywu na iloci czasu oni spdzanego z ich rodzin (87,6%). Niemal tyle samo respondentw twierdzi, e korzystanie z Internetu nie ma adnego skutku czas spdzanymi z przyjacimi (87,8%).Wedug naukowcw pracujcych przy projekcie Digital Future, nie ma statystycznej rnicy pomidzy badaniami z 2004 i roku 2002, gdzie ten odsetek wynosi 88,4% (Cole, Suman, Schramm, Lunn, Aquino, 2004).

rdo: Surveing the Digital Future Year Four. Ten Years, ten trends, J. Cole, M. Suman, P. Schramm, R. Lunn, J. Aquino & others, University of Southern California, 2004, raport dostpny pod adresem http://www.digitalcenter.org/downloads/DigitalFutureReport-Year4-2004.pdf

 

Wykres 4.13. Wpyw Internetu na czas spdzany z przyjacimi/rodzin (USA)

 

Polscy studenci o wiele bardziej entuzjastycznie postrzegaj rol komputera w ich yciu spoecznym. O ile w USA stosunek do roli Internetu w yciu codziennym jest niezwykle wywaony, o tyle wrd krakowskich studentw, zdecydowanie przewaa entuzjazm. 59,7% respondentw twierdzi, i Internet pozytywnie wpywa na ich stosunki z rodzin (23,9% - zdecydowanie pozytywnie, 35,8% - raczej pozytywnie), jeszcze bardziej optymistycznie oceniaj respondenci wpyw Internetu na stosunki z przyjacimi i znajomymi. A 86,1% badanych uwaa, i Internet pozytywnie wpywa na stosunki z przyjacimi, niemal takie same deklaracje padaj wzgldem wpywu Internetu na stosunki ze znajomymi (86,2%).

 

rdo: oprac. wasne, na podst., bada nad spoecznoci informacyjn, Krakw, 2005; dane w %.

 

Wykres 4.14. Wpyw Internetu na stosunki z rodzin/przyjacimi/znajomymi (Polska)

 

Ostatnie dziesiciolecia minionego wieku to niezwyky rozwj rozmaitych technologii oszczdzania czasu, wrd ktrych swoje znaczce miejsce zajmuje Internet. Podkrela si jednak, i mimo tylu technologii majcych uatwi prac ludziom, ludzie bardziej, ni kiedykolwiek cierpi na brak czasu, paradoksalnie staj si niewolnikami technologii, ktra miaa wyzwala (Eriksen, 2003: 5).

Internet zdaje si wypiera tradycyjne formy spdzania czasu wolnego. Staje si najwiksz konkurencj dla telewizji, a 53,9% krakowskich studentw przyznaje, i odkd korzysta z Internetu mniej czasu powica na ogldanie telewizji dokonaa si tylko zamiana monitorw, ale nadal funkcjonujemy dziki yciu na ekranie lub poprzez ekran, jak to okrela P. Zawojski. Internet, ktry mia urozmaica nasze ycie, umoliwiajc dostp do kultury, staje si tym samym, czym miaa sta si telewizja oferujca piset kanaw, nawet wczajc programy naukowe, bywa mierna, jak zauwaa C. Stoll im wiksza liczba kanaw, tym gorsza jako audycji, gdy mniej pienidzy przypada na jeden program (Stoll, 2000: 29). Co trzeci polski student (32,6%) powica mniej czasu na czytanie ksiek, 29,5% rzadziej czyta pras codzienn, za 23,5% rzadziej czyta pras periodyczn. Co trzeci respondent przyznaje (31,4%), i mniej czasu powica na obowizki domowe, odkd zacz korzysta z Internetu.

 

 

rdo: oprac. wasne, na podst., Spoeczestwo informacyjne-aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, Krakw, 2005

Wykres 4.15. Rozkad odpowiedzi na pytanie czy odkd korzystasz z Internetu powicasz mniej czasu na (dane w %)

 

Wyniki uzyskane w trakcie badania Spoeczestwo informacyjne-aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, s analogiczne do wynikw bada uzyskanych w USA. N. H. Nie i L. Erbring wykazali, i dugotrwae korzystanie z Internetu sprawia, i mniej czasu spdzamy przed telewizorem, jak i na czytaniu gazet. Spord deklarujcych korzystanie z Sieci powyej 10 godzin tygodniowo, 65% przyznaje, i mniej oglda telewizj, a 39% czyta mniej gazet ni przed uywaniem Internetu. Analogicznie wrd korzystajcych z Sieci mniej ni 1 godzin tygodniowo liczebno zmniejsza si o poow (Nie, Erbring, 2000). Odsetki uzyskane w Polsce i USA s porwnywalne 53,9% mniej czasu spdzajcych przed TV w Polsce i 56% w USA, 29,5% mniej czasu powicajcych na czytaniu prasy codziennej w Polsce i 31% w USA (w przypadku USA pod uwag wzito osoby spdzajce w Internecie od 5-10 godzin tygodniowo).

rdo: opracowanie wasne na podst. Internet and Society. A preliminary report. N.H. Nie, L. Erbring, Stanford University

Wykres 4.16. Internet a mass media

 

4.5 Podsumowanie

Odsetek studentw w populacji Internautw, jest trzy razy wikszy, ni w oglnej populacji Polakw. Po raz pierwszy historii doszo do odwrcenia procesu socjalizacji, wspczenie to dzieci wtajemniczaj swoich rodzicw w wiat komputerw i nowych technologii. Wirtualny wiat modych, stanowi terra incognita dla pokolenia ich rodzicw. Osabione wizi pomidzy rodzicami, a modymi powoduj, i modzie szuka odpowiedzi na fundamentalne problemy yciowe w nowych mediach, popkulturze.

Amerykascy studenci, s pierwszym pokoleniem, ktre ma regularny dostp do Internetu i ktrzy s przygod z Internetem zainicjowali niezwykle wczenie, bowiem pomidzy pitym, a smym rokiem ycia dla nich komputer staje si tak samo naturalnym elementem medialnego obrazu, jak telewizor, czy radio, dla pokolenia ich rodzicw.

Z krakowskiego eksperymentu dotyczcego bada nad ksztatowaniem si spoeczestwa informacyjnego wynika, i studenci s grup pozytywnie nastawion do Internetu i komputerw. Nie dostrzegaj zagroe wynikajcych z dominacji nowych technologii w yciu codziennym, a wrcz przeciwnie, twierdz, i Internet na pozytywny wpyw na kontakty interpersonalne. Ich zdaniem Internet mgby by z powodzeniem wykorzystywany w dydaktyce, rwnoczenie wskazuj, i trzy pite nauczycieli akademickich ma pozytywny stosunek do Internetu.

O tym jak bardzo Internet zadomowi si w naszym yciu mog wiadczy metafory, mwice o yciu na ekranie lub poprzez ekran. W obecnej fazie, kiedy spoeczestwo informacyjne cigle in statu nascendi cho zdaniem wielu (Naisbitt 1999, Jacher, Krzysztofek i Szczepaski 2002) spoeczestwo informacyjne, to funkcjonujca rzeczywisto jest rzecz niezwykle trudn wykaza, jaki bdzie miao ono wpyw na przyszo spoeczestw. Okrelenie, jaki bdzie miao ono wpyw na poszczeglne grupy spoeczne, styl ycia, jest tym trudniejsze, i prbujemy dokona oceny nie ex post, a a priori mimo tego (lub tym bardziej) warto sobie zada trud, tak jak naukowcy skupieni wok krakowskiego projektu mikrospoecznoci informacyjnej, by prbowa nadawa ramy temu, co niedookrelone.

Bibliografia:

Bolter J.D. 1990, Czowiek Turinga, PIW, Warszawa.

Buliski T. 2003, Dziecko, wychowanie i ponowoczesno. Antropolog maluje obraz, w: W. Burszta, Ekran, mit, rzeczywisto, Twj Styl, Warszawa.

Bugliarello G. 1997, Telecommunities: The next Civilization. The Futurist vol. 31

Burszta W. 2003, Internetowa polis w trzech krtkich odsonach, w: W. Burszta, Ekran, mit, rzeczywisto, Twj Styl, Warszawa.

Clayton L., Are there Virtual Communities? http://www.abdn.ac.uk/philosophy/endsandmeans/vol2no1/clayton.shtml

Cole J., Suman, M., Schramm P., Lunn R., Aquino J. & others. 2004, Surveing the Digital Future Year Four. Ten Years, ten trends, University of Southern California, http://www.digitalcenter.org/downloads/DigitalFutureReport-Year4-2004.pdf

Eriksen T. H. 2003, Tyrania chwili. Szybko i wolno pyncy czas w erze informacji, PIW, Warszawa.

Hagel J., Armstrong A. 1997, Net Gain: Expanding Markets Through Virtual Communities. Massachusettes: Harvard Business School Press,

Jones S., Madden M. & others, 2002, The Internet goes to college, Pew Internet & American Life, http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_College_Report.pdf

Jonscher C. 2001, ycie okablowane, MUZA, Warszawa.

Kerckhove D. 2001, Inteligencja otwarta, MIKOM, Warszawa.

Krzysztofek K. 2002, Homo mobilis: style ycia i aktywnoci w spoeczestwie informacyjnym, w: W. Cellary, Polska w drodze do globalnego spoeczestwa informacyjnego. Raport o rozwoju spoecznym, UNDP, Warszawa,

Levinson E. 1999, Mikkie ostrze, MUZA, Warszawa,.

P. Levy, 2002. Drugi potop. w: Maryla Hopfinger (red.). Nowe media w komunikacji spoecznej XX wieku. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Mead M. 1978, Kultura i tosamo. Studium dystansu midzypokoleniowego, Warszawa,

Naisbitt J. 2003, High tech high touch. Technologia a poszukiwanie sensu, Zysk i S-ka, Pozna,

Negroponte N. 1997Cyfrowe ycie. Jak si odnale w wiecie komputerw, Ksika i Wiedza, Warszawa,

Nie N. H., Erbring L. 2000, Internet and Society. A preliminary report. Stanford University, http://www.stanford.edu/group/siqss/Press_Release/Preliminary_Report.pdf

Polak E. 2002, Technika jako podstawowy czynnik integracji i dezintegracji spoeczestwa informacyjnego. w: L. Haber (red.). Polskie dowiadczenia w ksztatowaniu spoeczestwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe, AGH, Krakw.

Polak E. 2004, Wpyw rozwoju naukowo-technicznego na stosunki spoeczne, w: M. Radochoski, B. Przywara (red.), Jednostka grupa - cybersie. Psychologiczne, spoeczno-kulturowe i edukacyjne aspekty spoeczestwa informacyjnego, WSIiZ, Rzeszw.

Rheingold H. 1993, The Virtual Community: Homestanding on the Electronic Frontier. Reading, Addison-Wesley,

Rifkin J. 2003, Wiek dostpu. Nowa kultura hiperkapializmu, w ktrej paci si za kad chwil ycia, Wydawnictwo Dolnolskie Wrocaw,

Sieko M. 2002, Czowiek w pajczynie. Internet jako zjawisko kulturowe, ATUT, Wrocaw,

Slouvka M. 1996, War of the Worlds: the assault on realit, Abacus, London,

Smith M. 1992, Voices from the Well: The Logic of the Virtual Common. -http://www.sscnet.ucla.edu/soc/csoc/papers/voices/Voices.htm.

SMG/KRC Net Track 2Q 2003, na podst. http://www.tezmedium.pl/profile.xml

cibor M. 2003, Mobilny styl ycia.. http://technopolis.onet.pl/490,1033657,1,artykul.html

Stoll C. 2000, Krzemowe remedium. Gar rozwaa na temat infostrady, Rebis, Pozna,

Tadeusiewicz R. 2001, O potrzebie naukowej refleksji nad rozwojem spoeczestwa informacyjnego. w: L. Haber (red.). Mikrospoeczno informacyjna: na przykadzie miasteczka internetowego AGH. Krakw,

TNS OBOP, Internet kadego dnia, 19 stycznia 2005

TNS OBOP, Polska w sieci, 7 luty 2005

Wadhwa A., Kotha S. 1999, Research Associate Anu Wadhwa, University of Washington, http://us.badm.washington.edu/kotha/internet/handouts/vc5.PDF

Wenzel M. Internet i komputery w gospodarstwach domowych, Komunikat CBOS, BS/50/2004

Zawojski P. 2002, Monitory miedzy nami. O byciu razem i osobno w cyberprzestrzeni, w: A. Gwd, P. Zawojski, (red.) Wiek ekranw, Rabid, Krakw,

 

serwis umoliwiajcy profesjonalne przygotowanie ankiet:: eBadania.pl