Magdalena Szpunar

skany publikacji::   DJVU PDF
Przy cytowaniu zastosuj nastpujcy opis bibliograficzny:
Magdalena Szpunar,
Czas wolny w dobie konsumpcjonizmu i powszechnej mediatyzacji,
W. Muszyski, M. Sokoowski (red.), Homo creator czy homo ludens? Twrcy-internauci-podrnicy, Toru, Wyd. Adam Marszaek, 2008, s. 131-140

dr Magdalena Szpunar

 

 

CZAS WOLNY W DOBIE KONSUMPCJONIZMU I POWSZECHNEJ MEDIATYZACJI

 

yjemy w czasach, kiedy jednostki coraz czciej oddalaj si od siebie, funkcjonuj w wielu przestrzeniach spoecznych, nierzadko wykluczajcych si. Zabiegani coraz czciej cierpimy na chroniczny brak wolnego czasu, a jeli nim dysponujemy to raczej spdzamy go pozamykani w domowych niszach, ni we wsplnocie. Masowe formy rozrywki charakterystyczne dla spoeczestw przemysowych, zastpuj interaktywne formy rozrywki. Jak zauwaa M. Castells istotnymi cechami nowego stylu ycia jest homocentryczno i indywidualizm[1]. Preferujemy ekran telewizora i monitora komputera, ni spotkania i rozmowy z bliskimi. Odgradzamy od ssiadw wysokimi murami, instalujemy domofony, budujemy strzeone osiedla by nikt niepodany nie wkroczy w nasz prywatn przestrze. Zapracowani rodzice wol podarowa dziecku komputer, ktry doskonale wypenia ich wolny czas, ni spdzi z nim czas. Nie dostrzegaj (lub wol nie dostrzega), e godziny spdzone przez dziecko przed komputerem niekoniecznie maj charakter edukacyjny. Ta forma spdzania czasu wolnego przez wielu rodzicw traktowana jest jako najbardziej optymalna, nie zagraajca, a wrcz stymulujca rozwj. Nierzadko rodzice zupenie nie maj kontroli nad tym, co robi ich dzieci w Internecie, a ich ocena czasu spdzonego przez ich dziecko przed komputerem i telewizorem jest czsto zaniona[2]. Telewizja doskonale sprawdza si w roli niani, pozwalajc rodzicom na wykonywanie domowych obowizkw. Zmczeni po pracy mowie najchtniej zasiadaj przed telewizorem, jedn rk konsumujc obiad, drug trzymajc w rku pilota telewizyjnego. Rozmow z bliskimi zastpuj Rozmowy w toku, a aktywne formy spdzania wolnego czasu - ogldanie rozgrywek sportowych, jak susznie zauwaa M. Castells korzystanie z pilota odzwierciedla struktur wadzy w rodzinie.

M. Castells wskazuje, i od roku 1973 do roku 1994 czas wolny w USA zmniejszy si o 37%[3]. Jeeli statystyczny Polak dysponuje czasem wolnym z duym prawdopodobiestwem moemy zaoy, e spdzi ten czas przed monitorem - odbiornikiem telewizyjnym lub przed komputerem. W spoeczestwach zurbanizowanych konsumpcja mediw stanowi drug po pracy form aktywnoci[4]. Medialne formy spdzania czasu wolnego staj si dominujc form rozrywki Polakw. Co drugi badany przez CBOS[5] przyznaje, i gwnym zajciem w czasie wolnym jest ogldanie telewizji (54%), a co dziesity deklaruje, e ten czas spdza przed komputerem (11%). Bierne spdzanie czasu wolnego - przed odbiornikiem telewizyjnym zajmuje badanym niemal dwie godziny dziennie, a korzystanie komputera i Internetu ponad godzin. Odsetek telewidzw jest znaczco wyszy od przecitnej wrd osb w wieku powyej 54 lat. Najwicej czasu na ogldanie telewizji powicaj osoby z wyksztaceniem podstawowym i niszym (24% z nich oglda telewizj powyej 4 godzin dziennie), najmniej czasu na ogldanie telewizji przeznaczaj osoby legitymujce si wyksztaceniem wyszym (13,5% z nich oglda telewizj mniej ni godzin dziennie)[6].

Co trzeci badany przez CBOS (32%) deklaruje, e w cigu ostatnich piciu lat zmniejszya si ilo czasu wolnego jakim dysponuje. Im osoba lepiej wyksztacona, tym czciej deklaruje zmniejszenie si iloci czasu wolnego, jakim dysponuje. Zmniejszenie iloci czasu wolnego zwizane jest z cyklem yciowym badanych osb. Powodem deficytu czasu wolnego jest podjcie pracy lub zwikszenie si iloci obowizkw z ni zwizanych (54%), ale take zaoenie rodziny, narodziny dziecka (28%), czy podjcie nauki, dodatkowych kursw (10%). Jak zauwaa A. Giddens nowoczesny wiat ucieka, a tempo zmian jest nieporwnanie szybsze od jakiegokolwiek wczeniejszego systemu[7]. Czas we wspczesnym spoeczestwie staje si, wic dobrem deficytowym. Na rynku wydawniczym ukazuje si wiele poradnikw uatwiajcych skuteczne zarzdzanie i czasem i efektywne nim gospodarowanie[8].

Wrd osb, ktre deklaruj zwikszenie si iloci czasu wolnego (24%) sytuacja ta jest rwnie spowodowana faz cyklu yciowego. Respondenci wskazuj czynniki zwizane ze stanem zdrowia i wiekiem (42%), zwizane z prac (jej brak, utrata, zmniejszenie wymiaru obowizkw 29%), zwizane z yciem rodzinnym (usamodzielnienie si dzieci 16%)[9].

Wiek respondenta w znaczcy sposb determinuje ilo czasu wolnego, jakim dysponuje badany. Im osoba starsza, tym czciej deklaruje zwikszenie si iloci czasu wolnego, im modsza, tym czciej deklaruje zmniejszanie si tego czasu[10].

Ryc. 1. Ilo czasu wolnego do dyspozycji w ostatnim picioleciu, a wiek badanego[w %]

rdo: opracowanie wasne na podstawie: J. Lewandowska, Co Polacy robi w czasie wolnym?, Komunikat CBOS, BS/124/2006

 

Co smy Polak stwierdza, e w ogle nie dysponuje czasem wolnym, a co trzeci ocenia, e jego czas wolny wynosi od jednej do dwudziestu godzin tygodniowo. Co pity ankietowany stwierdza, e dysponuje ponad czterdziestoma godzinami czasu wolnego, co w przeliczeniu na dob daje ponad pi godzin czasu do dyspozycji[11].

 

Ryc. 2. Ilo czasu wolnego do dyspozycji w tygodniu [w %]

rdo: opracowanie wasne na podstawie: J. Lewandowska, Co Polacy robi w czasie wolnym?, Komunikat CBOS, BS/124/2006

 

Rodzice (szczeglnie ci dobrze sytuowani) staraj si maksymalnie zapeni czas wolny swoich dzieci, zapisujc swoje pociechy na wiele zaj dodatkowych, majcych sprzyja rozwojowi ich latoroli. Ju w przedszkolu rozpoczyna si segregacja dzieci, na te, ktrych rodzicw sta na dodatkowe zajcia i te, ktre zmuszone s korzysta wycznie z podstawowych zaj przewidzianych przez dan placwk. Z pewnoci dodatkowe lekcje jzyka angielskiego pomagaj w nauce, a zajcia na pywalni pomagaj zwalcza wady postawy i zwiksza kondycj modego organizmu, jednake w organizowaniu czasu wolnego naley zachowa umiar. Dziecko nie moe traktowa owych zaj jak przykrej koniecznoci i przymusu odgrnie narzuconego przez rodzicw. Dziecko musi rwnie znale chwil czasu na zabaw, a nawet na chwilow nud. Nie kady mody czowiek pobawiony kilku zaj dodatkowych w czasie wolnym signie po alkohol, czy narkotyki, nie kade dziecko zapisane na tenis bdzie paao mioci do tego sportu.

Studenci okres studiw traktuj jako czas inwestowania w siebie. Wielu z nich traktuje ten czas, jako inwestycj w przyszo. Staraj si uczestniczy w wielu dodatkowych zajciach, kursach, czy staach u przyszych pracodawcw. Nierzadko podejmuj drugi kierunek studiw, by ich CV byo jak najbardziej bogate, a umiejtnoci wszechstronne. Nieliczni traktuj ten czas, jako okres bogiego przetrwania. Zdaj sobie spraw, e w walce o przysz posad liczy si efektywnie spdzony czas w okresie studiw. Wiele uczelni wychodzc naprzeciw zapotrzebowaniom studentw oferuje im moliwo zatrudnienia np. w dziaach promocji, czy innych dziaach pozwalajcych sprawdzi swoje umiejtnoci w praktyce. Studenckie gazetki pozwalaj szlifowa umiejtnoci przyszym dziennikarzom, a inkubatory przedsibiorczoci sprawdzi si przyszym menaderom. Jedno jest pewne, im bardziej rozsdnie studenci rozporzdzaj czasem w okresie studiw, tym lepsze maj perspektywy na przyszo.

Doroli wiadomi deficytu czasu wolnego staraj si umiejtnie planowa swj czas wolny. Wielu z nich decyzj o wyjedzie planuje niemal z rocznym wyprzedzeniem korzystajc ze zniek lub czeka na okazje wycieczek typu last minute. Coraz rzadziej sposb spdzania czasu wolnego jest dzieem przypadku, a coraz czciej stanowi wynik chodnej kalkulacji. Coraz wicej firm specjalizuje si w przygotowywaniu ofert ekstremalnego sposobu spdzania czasu wolnego. Firmy wychodz z ofert naprzeciw yuppies, ktrzy poza efektywn i wydajn prac, ceni sobie rwnie wysoce aktywne formy spdzania wolnego czasu. Czas wolny, jakim dysponuj jest ograniczony, w zwizku z tym ma on by maksymalnie wypeniony rozrywkami, pozwalajcymi naadowa akumulatory na kolejny ciki tydzie pracy. Przejadki samochodami terenowymi, quadami, paintball, czy parki linowe nale do obowizkowych atrakcji wielu imprez grupowych.

Rwnie coraz wicej firm stara si organizowa czas wolny swoim pracownikom. Cho wielu z rozrzewnieniem wspomina czasy PRL-u, kiedy to zakady pracy fundoway lub dopacay do wczasw pod grusz, dzisiaj oferty nowoczesnych firm przewyszaj standardy z tamtych lat. Pracownikom wypracowujcym wysokie zyski firmy, najlepszym sprzedawcom, czy przedstawicielom handlowym poza prowizj od sprzeday oferuje si wczasy w egzotycznych krajach. Poza standardowymi w wielu firmach bonusami od pracodawcy takimi jak telefon komrkowy, samochd subowy, czy laptop, pracownicy coraz czciej s mamieni szans otrzymania drogiej wycieczki, czy ekskluzywnego prezentu. Pracodawcy doskonale zdaj sobie spraw, e tego typu moliwoci (chociaby czysto potencjalne) znacznie zwikszaj efektywno danego pracownika, przyczyniaj si do wikszej rywalizacji w firmie, a przez to przynosz wymierny zysk. W wielu przypadkach dziaa tutaj efekt wzmocnienia - w wielu firmach pracownicy zostaj w pracy duej nie oczekujc w zamian wynagrodzenia, tylko, dlatego, e ich wsppracownicy zostaj duej. Mimo, e pracodawcy nierzadko w ogle nie zachcaj do pracy w nadgodzinach, to sami pracownicy owadnici przez mechanizm samonapdzajcej si spirali, s przekonani, e pozostawanie w pracy w nadgodzinach jest ich obowizkiem. Wiele firm wykupuje rwnie dla swoich pracownikw karnety na pywalni, karnety do teatru, kina, na siowni, czy bilety na koncert. Czsto organizuje si grupowy paintball, rodzinne pikniki, czy rodzinne imprezy mikoajkowo-karnawaowe. Dziki temu pracownicy nie tylko maj szans mio spdzi czas, ale maj okazj bliej si pozna. Pracodawcy, szczeglnie firm o rozwinitej kulturze organizacyjnej, chtnie wykorzystuj tego typu okazje, by integrowa swj zesp. Tego typu bonusy i wydarzenia z pewnoci wi pracownika z dan firm, sprawiaj, e owa warto dodana jest czsto przez pracownikw doceniania. Pracodawcy wychodz z zaoenia, e wypoczty pracownik to dobry pracownik, warto, wic zadba o racjonalne zagospodarowanie jego czasu wolnego.

 

Telewizja jako doskonay wypeniacz czasu

 

Nie kadego jednak sta na ekskluzywny wypoczynek w SPA, czy zagraniczne wyjazdy. Nie kady zakad pracy zapewnia rozrywki swoim pracownikom, dbajc rwnie o organizacj czasu wolnego. Tym, ktrzy nie wiedz jak zagospodarowa czas wolny z ofert spieszy telewizja, ktra doskonale sprawdza si w roli wypeniacza czasu.

ycie z mediami staje si struktur naszego ycia i jak wskazuje M. Castells jest to ycie ze sta obecnoci mediw w tle[12]. Media towarzysz naszemu yciu codziennemu. Wsplne posiki konsumowanie s wraz z obecnoci wczonego odbiornika telewizyjnego, a jazda samochodem niemal niemoliwa jest bez szumu odbiornika radiowego. Codziennym rozmowom towarzyszy szum telewizyjnych programw, ktre niekoniecznie ktokolwiek oglda. Wydaje si jednak, e w wielu przypadkach takie zaguszanie ciszy jest koniecznoci, nie wymuszajc na domownikach podejmowanie jakichkolwiek rozmw, gdy podejmuje t czynno za nich telewizor. Jednake nie jest on takim samym sprztem domowym jak mikser, pralka, czy odkurzacz, to towar pierwszej potrzeby. Zajmuje w przestrzeni domowej miejsce wyjtkowe i znaczce. Najczciej umieszczony jest dokadnie w centrum domowego ogniska salonu, czy pokoju w ktrym przyjmujemy goci. W niektrych domach przykryty jest wydziergan na szydeku chusteczk lub przyozdobiony rnymi figurkami. Jedno jest pewne w wielu domach miejsce ustawienia odbiornika telewizyjnego jest miejscem uwiconym. W nowoczesnych wntrzach kilkudziesiciocalowe plazmy wyznaczaj poziom statusu danej rodziny, a wzbogacone o kino domowe z pewnoci wiadcz o majtnoci wacicieli. Posiadanie odbiornika telewizyjnego jest obecnie standardem, bez ktrego wiele osb nie wyobraa sobie codziennego funkcjonowania. Jego posiadanie to standard, a nie luksus przysugujcy tylko niektrym. Z danych GUS z 2006 roku wynika, i 98,5% gospodarstw domowych jest wyposaonych w telewizor, 43,7% gospodarstw posiada komputer, a 28,4% posiada dostp do Internetu[13].

Telewizor jako mebel w polskich domach wydaje si peni trzy podstawowe funkcje tj. symboliczn - telewizor jako symbol statusu[14] i ognisko domowe, rozrywkow telewizor jako sposb spdzania czasu wolnego, utylitarn telewizor jako rdo informacji. Osoby, ktre rezygnuj z posiadania odbiornika telewizyjnego traktowane s z niezrozumieniem, a wrcz kpin. Wiele osb nie potrafi zrozumie, e decyzja ta moe by cakowicie wiadom i nie wynikajc z braku funduszy na ten cel. Jedna z internautek, ktra podja decyzj o rezygnacji z telewizji pisze: Ja od omiu lat nie mam telewizora ani telewizji. I w najbliszym czasie nie zamierzam mie. Razem z mem uwaamy, e dziki temu mamy wicej czasu dla siebie i dzieci, inna osoba pisze: Ja mam telewizor, ale schowany w szafie, bo mi szkoda dla niego miejsca. Wycigam tylko jak jestem chora i nie mam siy na nic innego ni ogldanie telewizji - czyli niezbyt czsto. To bardzo dobre i na prawd godne polecenia rozwizanie, zyskuje si niesamowicie duo czasu na inne ciekawe sprawy[15], kolejna internautka zwierza si: Niedawno zepsua nam si antena telewizyjna tak, e nie odbiera aden program. W wirze przedwitecznych przygotowa zabrako czasu na () usunicie usterki. I o dziwo wyrobiam si ze wszystkim, co sobie zaplanowaam i jeszcze wystarczyo mi czasu na zabawy i spacery z dzieciakami. Dodam, e nie jestem jak szczegln fank telewizji i zawsze wydawao mi si, e ogldam j rzadko i waciwie nie trac na ni czasu. Okazao si, e powicaam jej czas tak jako mimochodem. Dlatego zachcam tych z Was, ktrzy cierpi na chroniczny brak czasu - popsujcie sobie telewizory :-))))) To naprawd pomaga :-)[16]. Internauci, ktrzy zrezygnowali z ogldania telewizji wskazuj na jeden istotny czynnik podjcia tej decyzji wiksz ilo czasu wolnego, ktrym mog swobodnie dysponowa, czuj si wolni i nieskrpowani. W sytuacji, gdy ycie codzienne organizowane jest wedle godzin emisji seriali, talk-shows, czy innych programw owa wolno nie wydaje si by przesadzona. Czas spdzany przed telewizorem w wielu maestwach staje si powodem ktni i nieporozumie. Internetowe fora dyskusyjne obfituj w wypowiedzi M w czasie wolnym (ok.20 min. dziennie) przewanie oglda telewizj. W weekendy lubi jedzi samochodem. Samochody i wszelkie elastwo oglnie to jego pasja. We trjk wyjedamy raz w roku i trudno z mem wtedy wytrzyma, bo cay czas sprawdza czy s do niego telefony w komrce[17].

Wspczesny czowiek to homo zappiens[18] sprawnie operujcy telewizyjnym pilotem. Wczony od rana do wieczora telewizor staje si w wielu domach naturalnym elementem rodzinnego krajobrazu i nie wycza si go nawet wtedy, gdy rozmawia si ze sob. Ba, to rozmowy domowe s przerywane informacjami dopywajcymi z ekranu, jako mniej istotne, od tego, co prezentuje telewizja. Wane jest to, by pozostawa w przestrzeni lampy kineskopowej, by w blasku lampy i ekranu jak to okrela A. Kisielewska[19]. w nieznaczcy nic haas telewizyjnego odbiornika za uchem staje si na tyle znaczcy, e trudno bez niego y, bowiem pozostaje martwa cisza, ktr trudno czymkolwiek wypeni. Jeli trudno nam ze sob rozmawia telewizja doskonale sprawdza si w roli wypeniacza interakcji midzyludzkich. Siedzimy przecie obok siebie na jednej kanapie i mamy nieodparte wraenia bycia razem. I cho przebywamy w jednej przestrzeni, tak naprawd jestemy osobno, bowiem trwamy w interakcji face-to-monitor. Odbiornik telewizyjny w naszych domach zajmuje z reguy miejsce centralne, staje si centrum, wok ktrego organizuje si domowe ycie. Nierzadko wpatrzeni w ekran spoywamy posiki[20]. Telewizja staje si poeraczem czasu, kolejnym czonkiem rodziny. Trudno wskaza inny element domowego krajobrazu, ktry byby tak istotny i znaczcy w yciu codziennym jednostek i rodzin. M. Castells stwierdza wrcz, e telewizja rwna si czsto czyjej obecnoci w domu[21], a znaczenie jej wydaje si stale rosn, gdy coraz wiksza liczba osb decyduje si na ycie w pojedynk. Media wprowadzaj nas w swoisty wymiar rzeczywistoci rzeczywisto simulacrum. Podstawow waciwoci simulacrum jest iluzoryczno, zachowanie jednostek zaley od wyobraonej potencjalnoci[22]. Rzeczywisto medialna jest w wielu przypadkach rzeczywistoci simulacurm. Dziki dowiadczeniom zaporedniczonym, jakie media oferuj mamy do czynienia z wtargniciem odlegych wydarze do sfery dowiadcze codziennych[23]. Nastpuje odwrcenie porzdkw, gdy wydarzenia rzeczywiste staj si mniej realne, ni ich medialne odpowiedniki. Wiedza zdobywana z najbliszego otoczenia na zasadzie informacji przekazywanych z ust do ust, cigle traci na znaczeniu, gdy interakcje face-to-face coraz czciej zastpuj interakcje zaporedniczone lub quasi-interakcje, ktre wzbogacaj i przeksztacaj proces ksztatowania wasnego ja, stwarzajc nowe formy intymnoci i bliskoci[24]. Blisze i bardziej znaczce staj si dla nas gwiazdy filmowe, ni osoby z najbliszego otoczenia. To one coraz czciej stanowi wzorzec kontaktw spoecznych, pokazuj jak y, jak wyglda, co nosi, by by na topie i cieszy si sympati otoczenia.

Media nios ze sob powane zagroenie w postaci promowania konsumpcjonizmu. Wmawiaj swoim odbiorcom, e atrakcyjn form spdzania czasu jest kupowanie i konsumowanie. Zakupy coraz rzadziej speniaj rol utylitarn, a staj si form podwyszenia swojego statusu. Wypenione po brzegi koszyki w hipermarketach wiadcz o zamonoci danej rodziny, co wielu utosamia z wysok pozycj spoeczn. Efekt ten T. Veblen nazywa konsumpcj pokazow, gdzie wysoka cena jest symbolem prestiu, otwiera si nawet sklepu, w ktrych konsumpcji kupuj tylko, dlatego, e jest drogo[25]. W Polsce wikszo konsumentw ulega czarowi eleganckich sklepw ogldajc atrakcyjne wystawy, jednake tylko 8% czasami decyduje si na zakupy w takich sklepach, a co pity przyznaje (20%) i realizuje zakupy w takich sklepach, ale czyni to niezbyt czsto. Klientami eleganckich salonw sprzeday s ludzie modzi w wieku 34 lat i poniej, wyksztacone i zamone. Co trzeci Polak robicy zakupy przynajmniej sporadycznie kupuje co tylko dlatego, e jest adnie opakowane, a ponad 2/5 uwaa (43%), e zdarza im si kupowa jaki produkt, cho w danej chwili jest im on niepotrzebny[26].

Wiele rodzin spdza weekendy wanie na zakupach w hipermarketach. Centra handlowe przygotowuj swoj ofert tak, by w tych miejscach spdzay czas cae rodziny. Dla maych dzieci organizuje si bawialnie, pozwalajce rodzicom spokojnie zakupy, a po rytuale zakupowym zaprasza si na obiad lub kawk i ciastko w pasau handlowym przylegym do hipermarketu. W okresie witecznym hipermarkety kusz mikoajkowymi prezentami dla dzieci, coraz czciej rwnie centra handlowe organizuj imprezy okolicznociowe takie jak dzie matki, czy dzie dziecka. Miejsca te staraj si przekonywa, e nie s tylko przestrzeni konsumpcji, a bezpiecznym azylem dla caych rodzin. Wiele rodzin nie widzi innej alternatywy na spdzanie czasu wolnego, jak wybranie si na zakupy. Coraz wicej osb wpada w puapk kupowania. Kupuj dla samej przyjemnoci, nawet rzeczy zupenie niepotrzebne, po to by prawi sobie rado, wanie samym faktem kupowania. Terapeuci lecz owadnitych przez zakupoholizm ludzi, ktrzy nie potrafi wyzwoli si od tej zgubnej obsesji. Na otwarciach centrw handlowych, czy hipermarketw mona zaobserwowa owadnitych szaem kupowania konsumentw, ktrzy potrcajc si okciami, wbiegaj do sklepu tak, jakby towaru miao zabrakn lub byby on reglamentowany. Z analogiczn sytuacj mamy do czynienia na wyprzedaach, gdzie mamieni okazj zakupu po 50% rabacie konsumenci potrafi wyczekiwa w kolejce przed sklepem nawet ca noc. Wiele sieci handlowych podsyca fakt otwarcia sklepu poprzez zmieniajce si billboardy odliczajce czas do otwarcia. Konsumenci s wic przekonani, e maj do czynienia z sytuacj wart ich obecnoci i tumnie na owe otwarcia przybywaj. Sza przedwitecznych zakupw rozpoczyna si tu po Wszystkich witych. Jak wynika z bada CBOS[27] w roku 2007 Polacy na witeczne prezenty wydadz od 101-200z (30%), 51-100z (22%), 201-300z (18%), ale take powyej 500z (6%). Wikszo Polakw (61%), ktrzy kupi w tym roku prezenty, planuje przeznaczy na upominki dla najbliszych kwoty nisze od redniej tj. 277 z. Najwicej pienidzy na witeczne upominki zamierzaj przeznaczy osoby w wieku 40-49 lat (rednio 314 z), mieszkacy miast powyej 500 tys. (332 z), kierownicy i specjalici (386 z) oraz prywatni przedsibiorcy (417 z). Zdecydowanie mniej na prezenty planuj wyda respondenci w wieku 15-19 lat (115 z), rolnicy (123 z), uczniowie i studenci (156 z) oraz mieszkacy wsi (198 z). Coraz czciej przy okazji wit realizuje si znana polska maksyma zastaw si, a postaw si.

Ryc. 3. Kwoty, ktre zamierzaj wyda Polacy na prezenty boonarodzeniowe w 2007 roku

rdo: Informacja prasowa CBOS, 7,5 miliarda, czyli wita po polsku, http://www.tns-global.pl/, dostp: 12.12.2007

 

Modzie w centrach handlowych spotyka si ze znajomymi lub spdza tam czas. Jak wynika z bada niemal jedna czwarta krakowskich uczniw codziennie spdza czas w galeriach handlowych, a dla niemal poowy z nich s one bardziej warte uwagi, ni Rynek Gwny, Wawel, czy koci Mariacki[28]. O. Szpunar pisze: Wcz si po sklepach, denerwuj ekspedientki przymierzajc drogie ubrania, ktrych nigdy nie kupuj. Siedz godzinami na porozstawianych w korytarzach czerwonych sofach, kupuj tanie jedzenie. () Mwi, e jest tu super, bo wszystko, czego potrzebuj, jest na wycignicie rki. wiat na zewntrz moe dla nich nie istnie[29]. Czas wolny wielu modych ludzi jest tosamy z czasem cakowitego nicnierobienia. Prawie 60% modziey spdzajcej czas w galeriach nie uczszcza na adne zajcia dodatkowe, 84% z nich nigdy nie odwiedza muzew, teatrw, filharmonii (nie liczc wyj ze szko), 34% z nich deklaruje, e uprawia sport, a 27% uczy si dodatkowo jzykw obcych, a tylko 1% odwiedza domy kultury[30]. Waciciele centrw handlowych mniej lub bardziej wiadomie nazywaj je galeriami, jakby zakupy miay cokolwiek wsplnego z galeriami sztuki, czy miejscami o charakterze kulturalnym.

Ryc. 4. Rozkad odpowiedzi na pytanie, dlaczego modzi ludzie spdzaj czas w galeriach handlowych

rdo: opracowanie wasne, na podstawie: O. Kurek, Galeria handlowa atrakcyjniejsza ni Wawel, http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33208,4656780.html?as=3&ias=3&startsz=x, dostp: 12.12.2007

 

A 21% badanych dysponuje ponad 40 godzinami czasu wolnego w tygodniu (6% z nich uwaa, e czas, jakim dysponuj jest cakowicie czasem wolnym). W wielu przypadkach moe by to efekt niezawinionej sytuacji yciowej np. utraty pracy, przejcia na rent, czy emerytur, nierzadko jednak jest to wiadomy wybr pozostawania biernym. Bezrobotni przyzwyczajeni do obecnego status quo nie wyraaj chci podjcia pracy, gdy zasiek pozwala im zaspokoi podstawowe potrzeby. By walczy z tak biernoci urzdy pracy odmawiaj prawa do zasiku tym, ktrzy nie chc podj pracy zaoferowanej przez urzd.

 

serwis umoliwiajcy profesjonalne przygotowanie ankiet:: eBadania.pl