Magdalena Szpunar

skany publikacji::   DJVU PDF
Przy cytowaniu zastosuj nastpujcy opis bibliograficzny:
Magdalena Szpunar,
Kultura obrazu a ikonosfera Internetu,
, Studia Medioznawcze, Warszawa, UW, 2008/3, s. 105-124

dr Magdalena Szpunar

 

Kultura zachodnia ostatnich dziesicioleci zostaa zdominowana przez media wizualne. Po raz pierwszy w historii mamy do czynienia z sytuacj, w ktrej na tak skal konsumuje si obrazy. Artyku stanowi prb odpowiedzi na pytanie, jak rol peni obraz we wspczesnym spoeczestwie i jakie s konsekwencje jego powszechnej dominacji, w niemal wszystkich sferach ycia. Autorka podejmuje rwnie kwestie zwizane z nowymi formami ekspresji obrazu, jakie pojawiaj si w Internecie, ze szczeglnym naciskiem na ikonosfer tego medium.

 

Kultura obrazu a ikonosfera Internetu

 

Obrazy otaczaj nas ze wszech stron mamic feeri barw, a czasem s szar codziennoci. Bywaj krzykliwe i wyzywajce, gdy s billboardem na ulicy zachcajcym do kolejnego zakupu, mog by rwnie piknym widokiem onieonych gr, a take budzcym odraz widokiem rozkadajcej si padliny. Nawet w trakcie marze sennych pojawiaj si obrazy, funkcjonujc jako chaotyczne i dziwaczne, a ich sens wiele osb chce pozna dekodujc ich znaczenie przy pomocy sennikw. Jedno jest pewne - od ycia w wiecie obrazw uciec si nie da. Obrazy z dziecistwa ksztatuj nasz osobowo, yciowe wybory, a obrazy stanowice projekcj zdarze przyszych determinuj nasze obecne dziaania.

Wspczesny czowiek ewoluowa od homo sapiens do homo videns, istoty, ktra preferuje obraz, a to co pokazane ma dla niej wiksze znaczenie, ni to, co wypowiedziane, czy napisane[1]. Wskazuje si, i kultura zachodnia ostatnich dziesicioleci zostaa zdominowana przez media wizualne, yjemy wic w wiecie zdominowanym przez obrazy wizualne o rnych celach i zamierzonych efektach, a spoeczestwo staje si nowoczesnym wtedy, gdy jednym z jego gwnych dziaa jest produkcja i konsumpcja obrazw[2]. Jak zauwaa John Berger w adnym z typw wczeniejszych spoeczestw nie mielimy do czynienia z tak koncentracj obrazw i tak gstoci przekazw wizualnych[3]. O ksztatowaniu si kultury wizualnej wiadczy moe chociaby dominacja mediw, ktre opieraj si o obraz i jego dominacj nad przekazem tekstowym, czego doskona egzemplifikacj jest telewizja, czy w pewnych wymiarach Internet. Wiek XX, w ktrym mielimy do czynienia z eksplozj fotografii i filmw, wynis obraz na piedesta. Coraz czciej peni on rol ideologiczn, manipulacyjn, perswazyjn, zyskujc znaczce miejsce w przestrzeni spoecznej. Zdaniem Jana Hudzika mamy waciwie do czynienia ze wiatem, ktry odbieramy jako ekran, na ktrym obserwujemy przebieg nastpujcych po sobie obrazw[4]. Szybko zmiany uj filmowych jest tak dua, e mamy do czynienia z przecieniem informacyjnym nie jestemy w stanie konsumowa, tak wielkiej iloci informacji (obrazw) do nas docierajcych. Sytuacj t potguje fakt, e ten sam obraz moe by odmiennie interpretowany przez rne osoby, wywoujc inne skojarzenia i konotacje.

Niestety, jak susznie zauwaa Giovanni Sartori, nadmiar widzenia zubaa nasze rozumowanie[5], preferujemy obrazy, ktra nie wymagaj mylenia, na rzecz sw, ktre wymagaj wikszego zaangaowania intelektualnego. Jak zauwaa Kazimierz Krzysztofek wspczenie percepcja obrazu staje si substytutem myli[6]. Obraz staje si nonikiem informacji, wiedzy, emocji, wartoci[7], w znaczcy sposb skracajc czas dekodowania przekazu w nim zawartego, mimo niejednokrotnej jego wieloznacznoci.

Otaczajc nas rzeczywisto wizualn podzieli moemy na dwie sfery, jedn z nich bd przedstawienia wizualne i przejawy wizualne. Przedstawienia wizualne stanowi bd celowo tworzone obrazy (sztuka, reklama), za przejawy wizualne, to wszystko to, co moemy podda percepcji wzrokowej i przetworzy np. w obraz trway za pomoc aparatu fotograficznego[8]. atwo wic skonstatowa, e niemal caa rzeczywisto spoeczna mieci si w zakresie przejaww wizualnych i tylko od nas zaley, jak je zinterpretujemy i czy uznamy za wystarczajco znaczce by podda utrwaleniu. Coraz czciej obiektyw aparatu, czy kamera zastpuje naturalny kontakt wzrokowy, a wrcz eliminuje przeywanie czego tu i teraz. Waniejsze staje si pniejsze odtwarzanie, ogldanie i przeywanie zarejestrowanych obrazw na nowo. Jak zauwaa John Naisbitt Na uroczystociach rozdania wiadectw, szkolnych przedstawieniach, licealnych meczach baseballu, recitalach skrzypcowych i rozgrywkach maej Ligii aparaty fotograficzne strzelaj i gono przewijaj filmy. Twarze rodzicw zasaniaj technogadety. A co widz dzieci? Wymierzone w nie oko obiektywu[9]. Tego typu zachowania powoduj, e rodzice trac moliwo penego uczestniczenia w uroczystoci dziecka tu i teraz, a dzieci trac szans na rejestracj emocji rodzicw zwizanych z t chwil. Istotne jest uwiadomienie, e rejestracja uroczystoci nie powinna stanowi najwaniejszego jej elementu. Kamerzysta na lubie, zmieniajc ustawienia modej pary, by uzyska korzystniejszy profil i lepsze wiato, powoduje, e nierzadko umyka znaczenie przeywanej wanie chwili.

Obraz peni rwnie istotn funkcj w przypadku odbioru muzyki, nierzadko stajc si waniejszym elementem od niej samej. Dobre opakowanie muzyki, wizualizowane w postaci teledysku, stanowi w wielu przypadkach gwarant jej powodzenia. Przygotowanie dobrego teledysku jest trudnym zdaniem, bowiem w krtkim odcinku czasu musi si pomieci okrelona liczba informacji, a obraz prezentowany widzom musi by czytelny i komunikowalny.

Z podobn sytuacj mamy do czynienia w reklamie, w ktrej to wanie odpowiednia wizualizacja reklamowanego towaru, odwoujca si czsto do podwiadomych pragnie, czy skojarze, sprawia, e reklamowany produkt jest przez nas podany.

W telewizji to obraz ma przewag nad przekazywan informacj, bowiem jest to medium, ktrego nono informacyjna jest mizerna. Informacja, ktra nie jest opatrzona materiaem filmowym, przegrywa z mniej istotn, lecz opakowan w obrazek informacj. Widzowie zwracaj uwag jedynie na to, co jest pokazywane, a media oferuj wraenie, e to, co si widzi jest prawd[10]. Jedynie informacje, na ktrych media zogniskuj nasz uwag staj si przez nas zauwaalne. Nierzadko maj one charakter zupenie trywialny, nie dostrzegamy za wydarze wanych, bo media nie zogniskoway na nich swojej uwagi. Pokazujcy si w mediach politycy coraz rzadziej odnosz si do zdarze realnych, a coraz czciej preferuj wydarzenia medialne, ktre oceniono pod ktem ich telegenicznoci[11]. Mimo, i telewizja operuje trzema elementami: dwikiem niewerbalnym, sowem (mwionym lub pisanym) oraz obrazem (dostarczajcym iluzji ruchu i ycia), to wanie ten trzeci element jest w niej najwaniejszy[12]. Jak zauwaa Beata Kosmalska ruchome obrazy naladuj rzeczywisto, wcale ni nie bdc, jednake wielka ilo bodcw wzrokowych docierajcych do nas z ekranu, wywiera duo wikszy wpyw na odbiorc, ni percepcja obrazw w rzeczywistoci. Andrzej Chodubski wskazuje wrcz, i coraz wicej osb pogra si w kulturze obrazkowej, nie potrafic konsumowa informacji przekazywanych sownie[13]. Polityk prezentujcy si w telewizji niekoniecznie musi mie co istotnego do powiedzenia, waniejsze jest by dobrze si prezentowa na ekranie telewizyjnym.

Obraz dominuje nad sowem i jak pisaa Susan Sontag, jeden obraz wart jest tysica sw, co w cywilizacji obrazkowej - w jakiej przyszo nam y - nie wydaje si specjalnie zaskakujce. Artykuy prasowe wzbogacane s zdjciami, gdzie nierzadko to zdjcie staje si elementem waniejszym od treci samego artykuu. Wane by fotografia przycigaa, szokowaa, zatrzymywaa chocia na chwil. Mimo, stawianej czasami hipotezy, i obraz jest nieprzystawalny do tekstu, ze wzgldu na swoj niekonwencjonalno, niesamodzielno, wieloznaczno i oglnikowo[14], obraz coraz czciej w mediach drukowanych peni rwnorzdn rol z tekstem. Jak zauwaa Tomasz Piekot, a 48% gazet wizualizuje gwn wiadomo w formie zdjcia.

Wydaje si, e obraz i tekst funkcjonuj w mediach w symbiozie. T. Piekot wskazuje, i obraz jest dookrelony przez tekst, ktry ogranicza jego wieloznaczno, warunkujc interpretacj, ale take tekst jest dookrelany przez obraz, ktry to odgrywa kluczow rol w ostatecznym zinterpretowaniu danego wydarzenia. W prasie mamy do czynienia z dwojak form wizualizacji tekstu[15]:

- wizualizacj realistyczn: zdjcie jest dokumentacj tekstu, duplikuje informacje komunikowane werbalnie, uzupenia szczegowy opis informacyjny o informacje kto?, co?, gdzie? i kiedy?; wizualizacj realistyczn charakteryzuje antropocentryzm, przedstawiajc bohatera i/lub miejsce akcji.

- wizualizacj symboliczn: zdjcie przedstawia rzeczywiste wydarzenie i peni funkcj makrostrukturaln tj. reprezentuje sens globalny zawarty w tytule i lidzie

Wizualizacja symboliczna odnosi si do jakiego zdarzenia, jednake nie musi stanowi jego konkretnego odwzorowania. Artyku dotyczcy huraganu niekoniecznie musi by opatrzony zdjciem spustosze wywoanych tyme konkretnym huraganem, bowiem efekt spustosze bdzie podobny. Podobnie wizualizowanie tekstu dotyczcego wit wielkanocnych moe by dokonywane przez odwoanie si do symboli z tymi witami kojarzonymi np. baranek, pisanki, zielona soczysta trawa. Oczywicie fotografie nie s jedynym sposobem wizualizacji tekstu prasowego, coraz czciej jest on uzupeniany o grafiki, schematy, czy wykresy.

 

Homo videns

 

Podobnie sytuacja przedstawia si w kwestii oceny osoby, ktra najczciej dokonywana jest na podstawie jej wygldu zewntrznego. Markowe ubrania i wyszukane gadety w wielu przypadkach staj si symbolem statusu. Setki poradnikw i magazynw ilustrowanych radz jak si ubra, by wywrze wraenie na innych i zyska ich aprobat. Istotniejsze od tego, co czowiek ma do powiedzenia, jest jego oglny wygld (obraz) - atrakcyjna fizys wygrywa z nieatrakcyjnym inteligentem. aciska maksyma Jak ci widz, tak ci pisz wici dzisiaj swoje tryumfy. Jeli uwiadomimy sobie, jak bardzo istotna dla naszego otoczenia jest nasza atrakcyjno fizyczna, jak szybko zostajemy sklasyfikowani na podstawie wygldu, nie powinno zaskakiwa, e osoby atrakcyjne fizycznie s postrzegane jako[16]:

- cechujce si szeregiem zalet sprzyjajcych ich lubieniu uwaamy bowiem, e s one serdeczne, przyjazne, wraliwe, towarzyskie, mie i interesujce,

- szczliwsze i majce wiksze szanse na szczcie rwnie w przyszoci,

- czciej uzyskuj pomoc od innych,

- jeli s kobietami czciej i szybciej wychodz za m,

- jeli s mczyznami zaczynaj prac od wyszej pensji i osigaj wysze szczeble w karierze zawodowej,

- maj wicej do powiedzenia w maestwie, ni ich partnerzy,

- jako dzieci uzyskuj lepsze stopnie i s uwaane przez nauczycieli za mdrzejsze, grzeczniejsze i rokujce na przyszo,

- obciane s mniejsz odpowiedzialnoci za naganne zachowanie; z wyjtkiem sytuacji, kiedy uroda stanowi instrument uatwiajcy popenienie przestpstwa np. wyudzenie,

- s lepiej traktowane przez innych, ich kontakty spoeczne s satysfakcjonujce.

Kultura obrazu stawiajca na wizualno, promowanie atrakcyjnego wygldu fizycznego ma wakie konsekwencje. Sztuczne do granic moliwoci kobiety z silikonowymi biustami, odessanym tuszczem, korekt nosa i kolagenowymi policzkami staj si znakiem naszych czasw. Media kreuj idealny wzorzec kobiecoci i mskoci. rodki masowego przekazu hoduj modoci, staro jest tematem tabu i prawie w ogle nie pojawia si w tematyce medialnej. Denie do zachowania modoci staje si wszechobecne. Kobiety poddaj si obsesji kultu dbania o ciao i perfekcyjn wizualno, a jedna na pi kobiet badanych przez TNS OBOP przyznaje, i z chci poddaaby si korekcie biustu, a co sidma z chci poprawiaby rysy twarzy[17]. Wizerunki gwiazd filmowych, czy modelek staj si obowizujcymi wzorcami atrakcyjnoci, z ktrych czerpi miliony. Wychudzone do granic moliwoci modelki stanowi obowizujcy model kobiecoci XXI wieku. Wiele osb doskonale zdaje sobie spraw z tego, e pokazywanie si w mediach jest gwarantem sukcesu. Wielu houbi wrcz zasad: nie wane, jak mwi, wane, e mwi, a swoj popularno w wielu przypadkach zawdzicza swojej medialnoci, zgodnie z zasad: nie istniejesz w mediach nie istniejesz w ogle[18]. Media wyznaczaj trendy i standardy, nie wyczajc kanonw pikna. Jak susznie zauwaa J. Hudzik mamy do czynienia ze spoeczestwem w ktrym czowiek czyni z siebie scen, na ktrej musi si przedstawia, prezentowa tzn. by obrazem[19].

Metroseksualni mczyni nie pozostaj duni kobietom (i bynajmniej nie chodzi tutaj o uywanie myda, czy korzystanie z dezodorantw). Zniewieciali panowie depiluj nogi, regularnie korzystaj z usug kosmetyczek. Androgynia, czyli msko w kobiecie i kobieco w mczynie coraz czciej dochodzi do gosu, a rnice midzy pciami coraz bardziej zacieraj si. A wszystko po to by lepiej si sprzeda, lepiej by odbieranym przez otoczenie, pozyska lepsz prac. Mimo, i to nie szata zdobi czowieka, a czowiek szat w kulturze wybujaego konsumpcjonizmu i plastikowej tandety, relacja ta zdaje si mie zupenie odwrotny charakter. Wyszukany ubir przyozdabia niejedno puste wntrze, by moe oferujc iluzoryczne poczucie bycia kim. Dobrze opakowany (ubrany) czowiek sprzedaje si duo lepiej i doskonale wiedz o tym specjalici od public relations. Liczy si pierwsze wraenie, a jak dobrze wygldasz poow sukcesu masz ju za sob.

Jacek Kuro ubrany w dinsow koszul, dla wielu stanowi przykad swobody i luzu, dla innych dinsowa koszula w kontaktach formalnych bdzie wyrazem niechlujstwa i braku dbania o wasny image. Nie w kadej jednak sytuacji garnitur z krawatem i elegancka garsonka bdzie odpowiednim strojem, wywoujcym naleyte reakcje u ogldajcych (suchajcych). Polityk wysiadajcy z luksusowej limuzyny, w garniaku za kilka tysicy zotych, nie przekona do siebie bezrobotnych mwic im, e rozumie ich trudn sytuacj yciow i wie, co czuj, bowiem tak prezentujc si, jego sowa, staj si mieszne i mao wiarygodne. Zgodnie z powiedzeniem syty nie zrozumie godnego, taki obraz musi wywoa rozdwik midzy tym, co dociera do uszu suchajcych, a tym, co jest dane im oglda. Z analogiczn sytuacj spotykaj si muzycy hip-hopowi, ktrzy w swoich tekstach pisz o biedzie, niesprawiedliwoci spoecznej, a posiadaj luksusowe wille i drogie samochody. Fani hip-hopu zarzucaj muzykom, ktrzy osignli sukces komercyjny, e zaprzedali si dla hajsu (pienidzy), a ich sytuacja spoeczna powoduje, e wypowiadane przez nich sowa, staj si pustym frazem. Muzycy wobec takich zarzutw broni si najczciej poprzez odwoanie si do lat, gdzie yli w niedostatku i ubstwie znajc ycie ulicy, przypominajc o podobiestwie sytuacji yciowej.

Ryc. 1. Reklama operacji plastycznych

 

 

rdo: Fokus, nr 11/2006

 

Naley jednak pamita o pewnym relatywizmie, jeli chodzi o okrelanie atrakcyjnoci fizycznej. Nie zawsze to, co w naszej kulturze jest okrelane jako symbol mskoci, czy kobiecoci, za taki nie musi uchodzi w innej kulturze. Wspczesna kultura Zachodu promuje kobiety bardzo szczupe, nierzadko wrcz wychudzone, istniej za kultury w ktrych, za najatrakcyjniejsze uchodz kobiety o penych ksztatach. Coraz czciej rwnie dyskryminowani si ludzie starsi, a zjawisko to okrela si mianem ageismu. Spoeczestwa, ktre przywizuj du wag do modoci i witalnoci oraz atrakcyjnoci fizycznej, problem staroci spychaj na dalszy tor[20]. Starzenie si i staro to temat draliwy, traktowany tak, jakby w ogle go nie byo, jakby ten wstydliwy problem nie istnia. O wiele lepiej sprzedaj si w mediach sensacje, afery, czy mier zbiorowa, gdzie mona wykaza si liczbami, ni cierpienie pojedynczej jednostki. dni sensacji paparazzi, nierzadko zamiast pomc ofierze wypadku robi zdjcia, by uzyska jak najlepsze ujcie, za ktre zgarn ogromn ga. Dla wielu dziennikarzy i fotografikw cierpienie i bl to doskonay temat do pokazania, a ludzkie odruchy staj w si w takim przypadku mao istotne. mier Jana Pawa II wielu z nas uwiadomia, e mier jest naturaln czci ludzkiego ycia. Cierpienie i bl wpisane jest w nasz egzystencj, a unikanie tego tematu, spychanie gdzie do podwiadomoci na niewiele si zda, problem wraca bowiem do nas prdzej, czy pniej. Musimy nauczy si rozmawia o tym naturalnym etapie naszego ycia, uwiadamiajc sobie, e nie tylko modzi, sprawni ludzie yj na tym wiecie. Papie u progu swego ycia napisa najpikniejsz encyklik - pokaza jak godnie y, ale take jak godnie cierpie i umiera.

Jak zauwaa Anthony Giddens, w spoeczestwach nowoczesnych starsi ludzie maj z reguy niszy status spoeczny i mniej wadzy, ni w kulturach przednowoczesnych. W kulturach spoeczestwa niezachodnich takich jak Indie, czy Chiny osoby starsze obdarzane s szczeglnym szacunkiem ze wzgldu na ich mdro yciow i dowiadczenie[21].

W spoeczestwie ponowoczesnym, gdzie mamy do czynienia z odwrceniem procesu socjalizacji, mdro starszych na niewiele si przydaje. To modzi bowiem w wielu przypadkach, staj si tymi, ktrzy wprowadzaj rodzicw i dziadkw w wiat nowinek technologicznych. Co drugi badany przez CBOS[22] respondent przyznaje, i ludzie modzi w stosunku do ludzi starszych s obojtni, nie interesuj si nimi, a co szsty badany uwaa, e modzi ludzie odnosz si do starszych osb z niechci.

 

Ikonosfera Internetu

 

Praczowiek zanim zacz komunikowa si za porednictwem mowy, stosowa znaki niewerbalne, a jedn z form takiej komunikacji byy przekazy ikonograficzne[23]. Wspczesny wiat powraca do tej jake prostej formy komunikacji, stosowanej ju przez pierwsze cywilizacje, przed tysicami lat (pismo obrazkowe).

Informacje w Sieci mog by przekazywane na co najmniej trzy sposoby tj. jako komunikaty tekstowe, piktogramy, czy obrazy rzeczywiste np. fotografie stanowice odwzorowanie danego pojcia. Na poniszej rycinie pokazano sposoby przedstawiania tej samej informacji za pomoc rnych sposobw przekazu.

 

Ryc. 2. Rne sposoby przedstawienia tego samego pojcia

 

rdo: opracowanie wasne

 

W Internecie mamy do czynienia waciwie ze skanowaniem strony WWW przez uytkownika (szybkim przegldaniem zamiast czytaniem), podane tam informacje musz by skondensowane, czytelne i szybko interpretowalne przez odbiorc. Zastpienie sowa obrazem w interfejsie jest zgodne z ogln tendencj nowoczesnego spoeczestwa, gdzie coraz wicej informacji przedstawia si wanie w formie obrazu, a nie tekstu[24]. Sowo elektroniczne peni rol suebn wobec obrazu, a sama forma multimedialna warunkuje ogniskowanie naszej uwagi wanie na obrazie, a nie na tekcie[25]. Ikonizacja wielu elementw stron WWW staje si doskonaym sposobem na skrcenie czasu dekodowania podanego przekazu i atw jego interpretacj. Wiele elementw funkcjonujcych na stronach WWW zostaje zobrazowanych tak, aby komunikowa si bez uywania nadmiernej iloci sw. Czasami prowadzi to do zupenej eliminacji tekstu, na rzecz obrazu. Przykadem moe by koperta symbolizujca poczt e-mail, filianka obrazujca kawiarenk internetow, czy domek symbolizujcy stron domow itp. Przygldajc si mediom elektronicznym moemy zauway, e obraz dominuje nad tekstem, czasem nawet cakowicie je wypierajc. Wspczesny czowiek posuguje si ju waciwie dwoma kodami - ikonicznym i alfabetycznym, a wielu wieci erozj tego drugiego, kosztem rozwoju tego pierwszego[26]. Tendencja ta jest wyranie zauwaalna we wspczesnych interfejsach, gdzie coraz wicej informacji pojawia si w formie graficznej.

 

Ryc. 3. Wygld strony internetowej portalu Gazeta.pl ikony w grnej czci okna

 

Strona w Internecie ma charakter o wiele szerszy i pojemniejszy, a wzbogacona o odnoniki, zatraca charakterystyczne dla strony ksikowej waciwoci linearnoci. Lev Manovich stosuje tu analogi do zwoju papirusu, ktrego odwijanie przypomina przewijanie paska przegldarki. Informacje w obu formach przekazu informacji nie s obecne od razu, a raczej pojawiaj si stopniowo od gry do dou[27].

Mimo, i wielu z nas nie zastanawia si, jaki zasb informacji, kryje si pod konkretn ikon, proste obrazki uatwiaj nam oswajanie ezoterycznego rodowiska komputerw. Obrazkowe, metaforyczne prezentowanie informacji, szczeglnie ceni sobie osoby nie zajmujce si technik i jak przewiduje si, Internet i komputery coraz bardziej bd zanurza si w obrazkowych symulacjach[28]. Coraz wiksza liczba projektantw interfejsw wiadoma jest tego, e techniki multimedialne maj ewoluowa w kierunku bardziej przyjaznych dla czowieka narzdzi. Eksperymenty podejmowane w tym obszarze wyranie wskazuj, e biznes programistyczny coraz wikszy nacisk kadzie na projektowanie przyjaznych, spersonalizowanych interfejsw[29]. Coraz czciej interfejsy s zorientowane na uytkownika (ang. user-centered), co w wielu przypadkach znacznie uatwia adaptacj i skraca czas przystosowywania si do nowego rodowiska.

Mimo, i uycie obrazu zamiast tekstu jest mao ekonomiczne, gdy z reguy dobrej jakoci obraz komputerowy, czy fotografia zawiera duo wicej miejsca w pamici komputera[30], to jednak obraz staje si priorytetowy w walce o miejsce w oknie przegldarki internetowej. Proces ikonizacji nie jest wic podyktowany ekonomicznoci, a raczej wygod uytkownika. Interfejs oparty na obrazie, jest o wiele bardziej przyjazny i atwiej przyswajalny przez uytkownika. Jak zauwaa Jerzy Bobryk proces ten podyktowany jest wygod uytkownika, bowiem znaki ikoniczne (fotografie, rysunki, wszelkie obrazy) s przez czowieka szybciej rozpoznawalne, ni znaki-symbole (sowa, symbole matematyczne). Podobnego zdania jest K. Krzysztofek, ktry twierdzi, e ikona w znaczny sposb przyspiesza proces informatycznej aklimatyzacji, dajc iluzj wadzy nie tylko nad maszyn, ale i ludmi, jak to ma miejsce w przypadku gier komputerowych[31]. Niejednokrotnie dzieje si tak, e adaptacja z ikonicznym jzykiem komputerw ma miejsce zanim dziecko nauczy si czyta i pisa. Posugujc si jedynie ikonami, ktre obrazuj odpowiednie elementy wirtualnego rodowiska ju trzyletnie dziecko potrafi korzysta z prostego edytora graficznego, a nawet co wydrukowa czego sama dowiadczam obserwujc moj trzyletni creczk. Szczeglnie w sytuacji, gdy ikony maj intuicyjny charakter obsuga ta staje si dziecinnie prosta, nie wymagajc adnych umiejtnoci pimienniczych.

Pojawiajce si w Internecie ikony to nie tylko element graficznych interfejsw stron WWW, ale take ikony bezporednio powizane z wymian informacji poprzez Internet, czyli np. ikony, awatary wystpujce w komunikatorach. Stanowi one integraln cz tych narzdzi komunikacji, umoliwiajc uytkownikowi definiowanie swojego statusu i informowanie innych uytkownikw Sieci o aktualnie wykonywanych czynnociach. Proste ikonki wielu komunikatorw przekazuj informacje o dostpnoci danego uytkownika, informujc, czy dany internauta jest gotowy do rozmowy, czy te jego ikona ogasza, i jest on niedostpny, zajty itp. Wikszo komunikatorw pozwala samodzielnie edytowa swj aktualny opis statusu, gdzie uytkownicy maj moliwo wstawiania motta dnia, opisu aktualnie wykonywanej czynnoci, czy informowania o zamierzeniach - przez najbliszy tydzie bd offline. Ikony te mog by zalene od typu komunikacji np. w komunikatorach opartych o protok Jabber istnieje moliwo korzystania z informacji serwisw pogodowych, gdzie ukazuj si ikony obrazujce aktualny stan pogody. Wiele komunikatorw umoliwia wasne definiowanie ikon w wykorzystywanym do komunikacji narzdziu. Komunikacja pomidzy komunikatorami opiera si o kod ASCII, tak naprawd adne ikony nie s przesyane midzy uytkownikami, std ikona dostpnoci moe by rnie obrazowana w rnych komunikatorach.

W komunikacji poprzez komunikatory bardzo czsto emotikony (znaki ASCII) zastpowane s przez ikony obrazujce np. uczucia. Ich pojawienie si jest zalene od danego komunikatora, przy czym niemale wszystkie komunikatory z interfejsem graficznym interpretuj standardowy zestaw emotikon. Niestandardowe emotikony nie w kadym komunikatorze bd wywietlane w postaci ikon, w takiej sytuacji pojawia si odpowiadajcy im kod (opis tekstowy). Emotikony s to znaki symbole, stworzone ze znakw interpunkcyjnych, czasem z towarzyszcymi im literami. Emotikon jest swoistym substytutem komunikacji niewerbalnej, ma ukaza to, co dla odbiorcy jest niedostrzegalne mimik, intonacj gosu, gestykulacj, nastrj. Waciwie ich lista jest nieograniczona, jedynym punktem granicznym jest nasza wyobrania. Poniej przedstawiam najpopularniejsze emotikony (naley je odczytywa obracajc gow o 90 stopni w lewo):

:-(  smutek;

;-)  przymruenie oka;

:-0  zdziwienie.

Projekt H[32] wykaza, i w usenetowych grupach dyskusyjnych, jak i innych forach 13,4% wiadomoci z prby 3000 postw zawierao tego typu akcenty graficzne[33].

Mimo, i emotikony stanowi substytut stanw uczuciowych dowiadczanych w danej chwili, stanowi jednak rdo informacji przemylanych i wysyanych wiadomie[34]. W komunikacji face-to-face sygnay niewerbalne, jakie wysyamy do partnera(w) komunikacji z reguy maj charakter podwiadomy. W komunikacji zaporedniczonej, w ktrej uczestniczy maszyna (komputer), mamy czas na zastanowienie si i zobrazowanie naszej emocji odpowiednim emotikonem. Z pewnoci emotikony s elementami, ktre agodz surowy charakter internetowej komunikacji, stanowic substytut emocji i uatwiajc rozumienie wielu komunikatw np. o charakterze ironicznym. Stanowi one stay element komunikacji internetowej i s czsto wykorzystywane np. przez uczestnikw czatw.

 

Ryc. 4. Fragment rozmowy na czacie wraz z wykorzystywanymi emotikonami

Ikonosfera Internetu to take bogaty wachlarz sygnatur wykorzystywanych przez uytkownikw globalnej Sieci. Sygnatury to wiadomoci tekstowe lub graficzne doczane do listu elektronicznego, wypowiedzi na forum, czy innej formy komunikowania si w Sieci. Najczciej zawieraj one imi i nazwisko nadawcy, czasem adres mailowy, adres strony WWW, czy numer komunikatora. Nierzadko internauci umieszczaj w niej swj ulubiony aforyzm, motto yciowe, czy grafik zoon z kodw ASCII. Sygnaturki graficzne waciwie nie maj ogranicze, ich wygld i charakter zaley od inwencji twrcy.

 

Ryc. 5. Przykady sygnatur

# # ## #### ##### ## # ###### # # ## 
## ## # # # # # # # # # # ## # # # 
# ## # # # # # # # # # ##### # # # # # 
# # ###### # ### # # ###### # # # # # ###### 
# # # # # # # # # # # # # ## # # 
# # # # #### ##### # # ###### ###### # # # # 
#### ###### ##### # # # # ## ##### 
# # # # # # ## # # # # # 
#### # # # # # # # # # # # # 
# # ##### # # # # # ###### ##### 
# # # # # # # ## # # # # 
#### ###### # #### # # # # # # 
http://www.network-science.de/ascii/
 
)
 ( _ _._
 |_|-'_~_`-._
 _.-'-_~_-~_-~-_`-._
 _.-'_~-_~-_-~-_~_~-_~-_`-._
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 | [] [] [] [] [] |
 jgs | __ ___ | 
._| [] [] | .| [___] |_._._._._._._._._._._._._._._._._. 
|=|________()|__|()_______|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=| 
^^^^^^^^^^^^^^^ === ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
 (o\---/o) (o\-~-/o) (o\~~~/o)
 ( 6 6 ) ( , , ) ( 9 9 )
 _____,~~.(_(T)_),~~.____,--.{_(Y)_},--.____,--.(_(T)_),--._____
 | "--" "--" "--" "--" "~~" "~~" |
 | |
 | | hjw
 | _,-. ,-._ _,-. ,-._ _,-. ,-._ | `97
 |___(ooO )__( Ooo)_______(ooO )__( Ooo)________(ooO )__( Ooo)___| 
((_) ) ( (_)) ((_) ) ( (_)) ((_) ) ( (_))
 "--" "--" "~~" "~~" "-~" "~-"
 
 .= , =.
 _ _ /'/ )\,/,/(_ \ \
 `//-.| ( ,\\)\//\)\/_ ) |
 //___\ `\\\/\\/\/\\///' /
 ,-"~`-._ `"--'_ `"""` _ \`'"~-,_ ,
 \ `-. '_`. .'_` \ ,-"~`/ ,\|//,/,
 `.__.-'`/ (-\ /-) |-.__,' _|="=\="=./_,
 \_/ || | \O) /^\ (O/ | ,//"\-/\"\= //_,
 -0- `\\ | / `\ / ,\/=/,"=/ /"=`///.
 -0- \\ \ / `\ / ,\//="\'-.\"//-c_ a\
 -0- `\\ `-. /' .---.--.\ ,\\_\=_\/=\"/,)_-"\\\_=___)
 `\\/`~(, '() (' `/-/=//,-'`--)))`--)))
 /(O) \\ _,.-.,_)
 // \\ `\'` /
 / | || `""""~"`
 /' |__||
 `o 
 
 
http://www.ascii.piwko.pl/ASCIIPlusz.html
 

Sygnatura staje si istotnym elementem kreowania sieciowej tosamoci. Komunikuje innym uytkownikom przekonania danej osoby, jej zapatrywania na rzeczywisto, ironiczny lub powany stosunek do ycia. Wydawaoby si, e sygnatura jest niepozornym i mao znaczcym elementem sieciowej komunikacji, jednake nawet krtki komunikat, czy grafika wiele mwi o jej autorze, wykonywanym przez niego zawodzie, czy hobby. Bardzo czsto tematyka sygnatur wie si bezporednio z tematyk form dyskusyjnego, np. na forum dla ciarnych kobiet, jako sygnaturk przysze mamy umieszczaj licznik dni do daty porodu, a mode mamy podaj imi dziecka i dat jego urodzenia, za na forum motoryzacyjnym pasjonaci motoryzacji wstawiaj logo swojej ulubionej marki samochodu. Niektre narzdzia w Sieci umoliwiaj wyrafinowane sposoby korzystania z kodw ASCII np. przetworzenie wasnego zdjcia, czy te tekstu.

 

Ryc. 6. ASCII Art zdjcie autorki wygenerowane za pomoc narzdzia dostpnego w Sieci

....'szhhh=~--''''''--------'------~~~(<<+<<(((((<<<<<=zDDhh
....'szhhh=~--'-'''''''-----------~~((<<<++++<<<<<<<<<+=hDhh
....'szhhh+---'-'''--------------~(<======++++++<<<<<<<+zDDh
....'szhDh+---'-''''---'-------~<+=ss=++((((((((<<<<<<<<=hDh
....'szhhh+---'--------------~(<==s=<(~~-~~~(((<(((((<<<<shh
....'szhhh=-''''''''--------~(<++++(~-~~(~~((((<(((((((<<=zh
....'szhhD=-'''--------~---~~<<++<((~(<+==sss=<<<<((~(((<<=h
.....szhhD=-'~~~((<<<<(~~~~~(<<<<(((+szhhhhDhzs+<<(~~~((((+z
.'..'=zhhDz-~((<+=s==++<(~-~~(((<<<<zs=+sssssss=<((~~~~(((+=
.'...+zhhDh~(<<+==<+(<<<(~~~~~((<<<=s(~+ss====+<<(~~~~~(((<+
.'...<zhhDD(<<<<(~-~((<((~-~~~(((<<s+(~<==+<<<<(((~~~~~~(((<
.....<zhhDD<<(~~-~~~((<<<~--~~(<<<<=++<<++<(((((~~~~~~~~(((<
.....(zhhDD+(~--~<=szzs=+(--~~(<(((<((((((((~(~~~~~~~~~~(((<
.....(zhhDDs~-~<hhhsz=zs=<--~(((<(<((~((~~~~~~~~~~~~~~~((((<
.....~zzhhDz(~<shs+====s+(~-~((((((~(~~-~~~~~~~~~~~~~~~((((<
.....-zzhhDh((+hs<~+=+<++(~-~((((<<((~-~~~-~~---~~~~~~~(((<<
.....-shhDhD+(+=++<<<<<<((~-~((((((((~~~-~-------~~~~~(((((<
.....-shzhhD+~((((~~(((((~--~(<<(<(((~~~~~------~~~~~~(((((<
.....'=hhhDD=~~~----~~~~~~--~(((<<<(~~~~~~------~~~~~~((((<<
.....'=hhhhD=~~------~~~~---~(((<<<((~~-~~------~~~~~(((((<<
.....'+hhhhD=--------~~~---~~((<(<<<<(~~~~------~~~~(((((((<
.....'+hhhDD=---------~~----~~(((<<++<~~~~----~~~~~~(((((((<
.....'<hhhDD=-''-----~~~-----~((<<<<=+(~~~~~-~~~~~~(((((((<<
'.....<hhhhD=--'''---~~~--'-~~<<<<(<==<~~~~~~~~~~~~(((((((<<
...'.'(hhzDDs-''''----~~~-~~((+===<<++<~~~~~~~~~~~((((((((((
.....'(hhhhDh-''''----~((((<(<+=zs==+<(~~~~~~~~~~~((((((((((
.'...'~hhhhhD~''''----~(<(<+<<+=+<++<(~~~~~~~~~~~(((((((((((
.'....-zhhhhD<''''----~(((<<((<(((<<(~~~~~~~~~~~((((((((((((
......'zhhhhDs''''----~((~~(~~~~~((((~~~~~~~~~((((((((((((((
...'...=hhhhDh~'''----~~(-~~--~--~~~~((~~~~~~(((((((((((((((
'......(hhhhhD+'''----~~~--~----~~~~~~~~~~~~((((((((((((((((
'.'..'.~zhhhhDz-''---~~~---~---~-~~~~~~~~~~(((((~(((((((((((
.......'shhhhhD<''---~~~-~-----~-~~~~~~~~(((((((~((((((((((<
........+hhhhhDs-----~~~~~------(((((((<<<<(((((~((((((((((<
........(zhhhhDD<----~~~---~~(((<<<<<+=ss=<(((~~~(((((((((<<
........-zhhhhhDh'-~--~~--~(((((<+=====++<((((~((((((((((<<<
........'shhhhhhD<--~-~~~~(+++=+=+<<((<<(~~~(~~((((((((((<<<
.........=hhhhhhhh-----~~(<<<(((~((((<<((((((~~((((((((<(<<<
.........+hDhhDhhD('-----~~~~~~~~~~((<<(~~~~~(((((((((<<<<++
.........<hDDhDhDhs------~~-~~~~~~((<<(~~((~~((~((((<<<<<<+=
.........<hhDDDhhhD(--'--~~--~~((<<<(~~~~~(((~~~(((<<<<<++=s
.........(hhDDDDhhhs---'----~~~~<<((~~~~~~~~~~~~(((<<<<<+==s
.........(hhDDhDDhDD<'--------~((((~~~~~~~~~~~~((<<<<<++==zz
.........<hhhDhDhDDhh~------~--~~~~~~~~~~~~~~~((<<<<++====sz
.........+DhhDhDhDhDDs~~-~~~((~'-~~---~~~~~~~(((<<<++===s=sh
.........sDhzhDDhDDDhs(~~~~~<<(---------~~~~(((<<<++==ss==sh
........-hDDhDDDhss(~--~~~-~(<<<~---~---~~~((<<+++===s====zh
.......'(zss=++(~--''''---~~((<++(--~--~~~((<<++===ss===+shD
......''~-''--''''''''''''--~(((++(~~~~(((<<++==ssss===++zhh
......'-'''---------------'-~(((<=<(((((<<++=sszss=====+=zhh

http://www.typorganism.com/asciiomatic/

 

Ikonosfera Internetu to take bogaty zestaw awatarw, jakimi posuguj si uytkownicy gier komputerowych typu RPG, FPP, czy uczestnicy for dyskusyjnych. Termin awatar wywodzi si z hinduizmu, gdzie oznacza rozmaite wcielenie, jakie bstwo moe przyj po mierci zstpuje na ziemi. Awatar moe by niewielka grafik, czsto o charakterze symbolicznym, oddajc charakter jej uytkownika, ale rwnie dobrze moe stanowi rozbudowany model wykonany w grafice 3D, gdzie uytkownik moe nadawa mu unikalne imiona (nicki), dowolnie modyfikujc jego wygld poprzez zmian koloru oczu, wosw, wzrostu, czy ubrania. Najczciej awatary w jaki sposb wi si ze swoim uytkownikiem, odzwierciedlajc jego temperament, zainteresowania, czy wygld fizyczny. Nierzadko jednak stanowi one zupenie przeciwiestwo swojego adresata. Awatary poprzez swoj obrazowo, a przez to si ekspresji, w znaczcy sposb wpywaj na postrzeganie danego uytkownika, a charakter awataru jest czsto uwaany za tosamy z charakterem jego waciciela. Metaforyczna maska awataru stanowic sieciow tosamo wielu osb, wyzwala z fizycznego ciaa, pozwalajc przybra mu nowy wymiar i charakter.

 

Ryc. 7. Przykadowe awatary

 

 

Obrazy zamieszczane w Internecie staj si coraz bardziej istotnym elementem przestrzeni wirtualnej. Swoje prace prezentuj w Sieci artyci malarze, graficy komputerowi, czy fotograficy. Fotografie stanowi stay element wielu stron internetowych. Obok stron WWW prezentujcych fotografie dobrej jakoci artystycznej (digart.pl), ktre s oceniane przez innych internautw, co praktycznie eliminuje fotografie i grafiki sabej jakoci, w Internecie swoje prace prezentuj rwnie amatorzy fotografii, jak na przykad w serwisie fotka.pl. O ile pierwszy serwis ma charakter niemal profesjonalny, gdzie najlepsi maj szans zdoby prac dziki m.in. wysokim notom przyznawanym przez innych uytkownikw serwisu, o tyle w przypadku drugiego serwisu warto artystyczna zdj ma drugorzdne znaczenie, chodzi raczej o moliwo poznania innych osb w Sieci i tworzenie spoecznoci. Rwnie i strony domowe uytkownikw Internetu obfituj w zdjcia. Niemal kady internauta na swojej stronie domowej obok informacji zwizanych z wykonywan prac zawodow, czy hobby, zamieszcza zdjcia swoje, czy czonkw rodziny. W wikszoci przypadkw nie jest to fotografia wysokich lotw, jednake przeamuje w znaczcym stopniu anonimowo Internetu i pozwala bliej pozna uytkownika danej strony.

 

Ryc. 8. Wygld strony internetowej serwisu digart.pl

Z bada wynika, i w Sieci swoje zdjcia publikuj gwnie osoby mode[35], niemal co drugi uytkownik serwisw umoliwiajcych umieszczanie w Internecie fotografii mieci si w kategorii wiekowej 15-24 lata. Osoby te spdzaj na tego typu stronach rednio ponad 4 godziny. Najwicej czasu na witrynach powiconych fotografii spdzaj uytkownicy rzadko korzystajcy z Internetu (kilka razy w miesicu) - niemal cztery godziny w miesicu oraz korzystajcy codziennie lub prawie codziennie prawie trzy godziny w miesicu. Jeli chodzi o status spoeczny uytkownikw serwisw fotograficznych to najczciej s to studenci (42,92%), za najmniej zainteresowani tego typu serwisami s waciciele przedsibiorstw, gdzie tylko co czwarty przynajmniej raz goci na tego typu stronach.

 

Ryc. 9. rednia liczba odson i redni czas na uytkownika w witrynach fotograficznych wedug czstotliwoci korzystania z Internetu[36]

rdo: Gemius, 2007, Internauci wymieniaj si zdjciami, dostp: http://audyt.gemius.pl/zdjecia_analiza_1.php

W marcu 2007[37] najpopularniejszym serwisem publikujcym zdjcia uytkownikw sieci Internet by serwis fotka.pl, ktry odwiedzio a 16,2% internautw. Polscy uytkownicy spdzili na nim niemal pi godzin.

Fotografie najczciej s wykonywane w sytuacjach wanych[38] z punktu widzenia jednostki, czy grupy spoecznej[39]. Utrwaleniu za pomoc zdjcia sprzyjaj momenty istotne, takie ktre chcemy zatrzyma, do ktrych mona powraca, by odnawia przeywanie danej chwili. Odtwarzanie zachowanej na zdjciu chwili w wielu sytuacjach staje si elementem scalajcym i spajajcym wizi spoeczne popatrz jaka pikna z nas bya para. Ogldanie zdj w wielu przypadkach stanowi element tosamoci i podtrzymania tradycji. Wsplne ogldanie zdj z przeszoci powoduje nierzadko wzruszenie, uwiadamia przemijalno czowieka i jego nietrwao. I cho czasem czas wymaza z pamici dan chwil, zdjcia stanowi doskonay sposb na odtworzenie jej w pamici. Zdjcia przodkw w wielu domach przechowywane s niemal jak relikwie i otaczane szacunkiem.

Zatrzymaniu w kadrze obiektywu podlegaj wic rnego rodzaju ceremonie o charakterze religijnym (luby, chrzty, pogrzeby, wicenia kapaskie), rytuay rodzinne (celebrowanie rnego rodzaju rocznic), czy sytuacje specjalne, o unikalnym wymiarze np. wrczenie honorowego stypendium. Stawanie si obiektem fotografowanym wprowadza nas w sytuacj o wyjtkowym charakterze, mamy bowiem do czynienia z uwiceniem sytuacji fotografowanej[40]. Jak zauwaa P. Sztompka fotografia staje si form kultu samego siebie[41]. Kobiety pieczoowicie przygotowuj si do zdj starannie ukadajc wosy, poprawiajc makija i dobierajc odpowiedni strj. Na zbyt wczesne nacinicie przycisku wyzwalacza reaguj dezaprobat, w sytuacji gdy nie zd poprawi fryzury, czy odpowiednio si ustawi. Kobietom szczeglnie zaley na dobrym prezentowaniu si na zdjciach, od nich to bowiem wymaga si atrakcyjnego wygldu i urody. P. Kawsiu wskazuje, e kobiety niszcz zdjcia na ktrych wygldaj nieatrakcyjnie, co nie ma miejsca w przypadku mczyzn. Wiele osb unika w ogle zdj, gdy unaoczniaj one niedostatki urody i wypierane ze wiadomoci braki. Jedna z internautek pisze na swoim blogu:

lubi robi sobie zdjcia od gry, bo wtedy naprawd adnie wygldam. moja okrga twarz staje si trjktna, szczupa, adna. mam mnstwo takich zdj. potrzebne mi byy, eby zbudowa pozytywny obraz siebie w mojej wiadomoci. ale ju mi sie chyba odechciao takich zdj. za kadym razem wydaje mi si, e prbuj w ten sposb oszukiwa, siebie przede wszystkim. nie chodzi te o eksponowanie brzydoty, ale o pokazywanie niedoskonaoci tego wiata i szukanie pikna w tej wanie niedoskonaoci[42].

Zdjcie staje si elementem statusu, podwyszenia swojego prestiu spoecznego. Chtnie fotografujemy si razem z osobami znanymi, medialnie houbionymi, zawsze warto pokaza si w towarzystwie osb znanych i lubianych, by mc nieco zaczerpn z ich splendoru. Ju sama obecno czowieka z aparatem w wielu sytuacjach deprymuje i wprowadza w lekkie zaenowanie, czy aby dobrze wyjdziemy na zdjciu. Podobnie sytuacja wyglda w przypadku fotografii lubnej, bez ktrej wiele modych par w ogle nie wyobraa sobie ceremonii lubnej. Paradoksalnie w pewnym momencie istotniejsze staje si dobre ustawienie do zdjcia, ni pene uczestnictwo w tak istotnym wydarzeniu. Jak wskazuje P. Kawsiu obecno fotografa na ceremonii lubnej sankcjonuje uroczysto rytuau. Zdaniem Kawsiucia Wsplne zdjcie moe umacnia, a moe i wsptworzy wizi spoeczne () od razu wida, kto kogo prosi do wsplnego zdjcia (pniej, by moe, kto kogo na zdjciu obejmuje), kto jest proszony o jego wykonanie (a przez to pozostaje poza zdjciem), ewentualnie, kto jest przy caym procesie cakowicie ignorowany. Czasem dzieje si tak, e dopiero wsplne ustawienie si do zdjcia wielu osobom uwiadamia przynaleno do owej grupy. Zaproszenie do takiej fotografii oznacza potwierdzenie przynalenoci do rodowiska. Z drugiej strony, niepozowanie do wsplnego zdjcia bywa wyranym zaznaczeniem swojej odrbnoci czy nawet niechci wobec niej[43].

Mj znajomy niemal kad zagraniczn wypraw koczy zbiorowym ogldaniem zdj w gronie znajomych. Gdy za oknem szarzeje, zebrani w domu podrnika gocie, ogldaj slajdy z odbytych przez gospodarza domu wypraw, ktre okrasza bogatym komentarzem, zaznajamiajc zebranych ze specyfik miejsca, panujcym tam klimatem. Aparat fotograficzny staje si narzdziem uatwiajcym oswajanie nieznanej, tajemniczej przestrzeni niadzi modziecy na skuterach przestaj by gospodarzami i staj si statystami w naszym Turystlandzie[44].

Internauci pasjonujcy si fotografi niejednokrotnie na wasnych stronach domowych podkrelaj, jak istotnym elementem ich codziennej egzystencji jest fotografowanie. Na stronach WWW fotografikw znajdziemy cay szereg sentencji potwierdzajcych istotno tej czynnoci w yciu fotografuj wic jestem, nie bd mwi nic o sobie, najwicej powiedz moje fotografie, fotografia to cay mj wiat. Co ciekawe strony artystw fotografikw rzadko kiedy s przegadane, istotny jest obraz, wieloznaczno i niedopowiedzenie, ktre powoduj, e kade zdjcie jest inaczej interpretowane przez ogldajcego.

Funkcjonujce w sieci serwisy umoliwiajce publikowanie zdj waciwie niewiele wsplnego maj z prostymi albumami umoliwiajcymi publikowanie swoich zdj. Wikszo z nich przypomina raczej rozbudowane serwisy spoecznociowe, ktre integruj swoich czonkw wok wsplnej pasji, jak jest fotografowanie. Serwisy umoliwiaj ocen opublikowanych zdj, tworzy si rankingi najlepiej ocenianych przez internautw fotografii, a pasjonaci maj moliwo dyskusji na forum, czy czacie. Uytkownicy serwisw fotograficznych maj moliwo doczania do swojego profilu znajomych, tworzenia sieci kontaktw, a take dziki zaprezentowaniu swoich zdj w Sieci maj szans otrzymania ciekawego zlecenia, czy nawet moliwo znalezienia pracy. Na wielu serwisach fotograficy musz zmierzy si z prb ogniow - ich zdjcia s oceniane i komentowane przez innych uytkownikw Internetu. I cho czasem to dowiadczenie dla wielu fotografw bywa bolesne, w innych przypadkach pozwala uwierzy w swoje moliwoci i nie poprzestawa na dotychczasowych osigniciach, doskonalc swoje umiejtnoci.

 

Magdalena Szpunar: dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Dwukrotna stypendystka Uniwersytetu Jagielloskiego (stypendium naukowe dla doktorantw). Wspautorka Systemu Zarzdzania Badaniami eBadania.pl (www.eBadania.pl) umoliwiajcego realizowanie bada sondaowych drog online. Zainteresowania naukowe: socjologia Internetu, metodologia bada; kontakt: magdalena_sz@wp.pl

 

Sowa kluczowe: kultura obrazu, ikonosfera, ikona, obraz, sygnatura, awatar, fotografia, Internet

serwis umoliwiajcy profesjonalne przygotowanie ankiet:: eBadania.pl