Magdalena Szpunar

skany publikacji::   DJVU PDF
Przy cytowaniu zastosuj nastpujcy opis bibliograficzny:
Magdalena Szpunar,
Spoeczna przestrze Internetu - Internet jako medium komunikacji spoecznej,
B. Aouil, W. Maliszewski (red.), Media-Komunikacja-Zdrowie: Wyzwania-Szanse-Zagroenia, Toru, Wyd. Adam Marszaek, 2008, s.31-51

mgr Magdalena Szpunar

Wysza Szkoa Informatyki i Zarzdzania w Rzeszowie

 

Spoeczna przestrze Internetu - Internet jako medium komunikacji spoecznej[1]

 

Internet sta si now przestrzeni spoeczn, gdzie realizuje si wikszo ludzkich potrzeb. Spoeczna przestrze Internetu staa si nowym, znaczcym elementem w yciu wielu jednostek. Znaczca cz ludzkiej aktywnoci przenosi si do sfery wirtualnej, nie wyczajc spoecznej. Autorka w artykule na podstawie przeprowadzonych bada empirycznych odpowiada na nastpujce pytania: Jak internet wpywa na kontakty midzyludzkie? Czy wzmacnia kontakty interpersonalne, czy raczej prowadzi do ich osabienia? Czy preferujemy kontakty za pomoc internetu, czy spotkania osobiste? Na te pytania w niniejszym artykule odpowiada autorka. Procesy komunikacyjne coraz czciej przebiegaj w rodowisku zaporedniczonym, gdzie czciej liczy si sam kontakt, moliwo rozmowy, a drugorzdne znaczenie ma, z kim ta rozmowa si toczy.

Spoeczna przestrze Internetu stanowi odzwierciedlenie fizycznej przestrzeni, w jakiej funkcjonujemy na co dzie. Przestrze wirtualna stanowi - posugujc si terminologi McLuhana przeduenie przestrzeni spoecznej, w ktrej przebiegaj kontakty midzyludzkie. Internet - podobnie jak inne media - wsptworzy pewne wymiary rzeczywistoci, redefiniuje nasz sposb mylenia o przestrzeni i tym, co prawdziwe i realne. Za naturalne uznajemy porozumiewanie si oddalonym o tysice kilometrw, nieznanym nam czowiekiem i to w czasie rzeczywistym. Wydaje si, e to medium, jak adne inne kompresuje czas i przestrze.

Internet przekonuje swoich uytkownikw, e ow przestrzeni rzeczywicie jest. Analogicznie jak w realnym wiecie, internauci wchodz, ogldaj, rozmawiaj, wysyaj listy. Internet oferuje swoim odbiorcom pokoje rozmw, kafejki, gdzie odwiedzaj poszczeglne pokoje i spotykaj innych ludzi. Strona internetowa ma przywodzi na myl kartk papieru, a witryny WWW stanowi odwzorowanie witryn sklepowych. Sama przegldarka internetowa, ktrej zdaniem jest zagldanie do Internetu jest zbudowana w postaci okna stanowicego analogi do rzeczywistego okna, przez ktre ogldamy wiat.

Z bada przeprowadzonych przez autork wynika, i 39% badanych przyznaje, i Internet zacienia stosunki midzyludzkie, a 30% twierdzi, i dziki Internetowi ma poczucie przynalenoci do jakiej wsplnoty. 38% respondentw uwaa, i internautw czy szczeglny rodzaj wizi, niespotykany poza Sieci. Ankietowani s jednak wiadomi specyfiki kontaktw internetowych, dlatego te tylko 11% uwaa, ze zwizki zawarte przez Internet s trwae, a 7% preferuje kontakty wirtualne bardziej od kontaktw w wiecie rzeczywistym. Niemal, co drugi badany uwaa, i nie mona w Internecie spotka prawdziwych przyjaci 44%.

60% badanych uwaa, i spoeczno internetow okrelaj gwnie wsplne zainteresowania (46% przyznaje jednoczenie, i w Internecie poszukuje ludzi podobnych do siebie), intensywne kontakty midzy czonkami (internautami) - 58% oraz poczucie przynalenoci - 51%. Nieco mniej wane s zdaniem ankietowanych wsplne dziaania podejmowane przez czonkw tyche spoecznoci - 34%. Wrd odpowiedzi inne respondenci najczciej wybierali anonimowo, czstotliwo korzystania z Internetu oraz atwo w nawizywaniu kontaktw.

 

Ryc.1.   Cechy okrelajce spoeczno internetow

Z wywiadw pogbionych przeprowadzonych z osobami badanymi wynika[2], i spoeczna przestrze Internetu jest utosamiana ze spoecznym agregatem tej przestrzeni. Przestrze t tworz sami uytkownicy:

to przestrze, w ktrej ludzie porozumiewaj si ze sob za pomoc sw, gestw, obrazw, a w procesie komunikacji midzy nimi poredniczy komputer bd inna jednostka sprztowa umoliwiajca dostp do sieci globalnej (Internetu). W tym przypadku komputer jest narzdziem komunikacji, bez ktrego Spoeczna Przestrze Internetu po prostu istnie by nie moga. Wedug mnie SPT organizowana jest w myl pewnych pierwotnych zasad, ktre to ksztatoway si wraz z pojawieniem si czowieka na ziemi, czyli jzyk, kultura bycia, wyznawana ideologia, popierany system polityczno-ustrojowy, pogldy kulturowe itp.
W zalenoci od wyznawanych zasad ludzie dobieraj si w pewne struktury spoeczne komunikujce si ze sob za pomoc Internetu na przernych forach, czatach, za pomoc programw komunikacyjnych, stronach internetowych, blogach (pamitnikach internetowych) itd. by wymienia zdania (pogldy) na dany temat, poszerza kontakty i znajomoci
- Piotr.

W podobnym tonie wypowiada si Marcin i Magdalena, ktrzy zwracaj uwag na element ludzki, ktry t przestrze konstytuuje:

Skadaj si na ni ludzie, ktrzy kontaktuj si midzy sob, dyskutuj zawieraj znajomoci, bd uzyskuj pomoc, dziki stworzonym w tym celu witrynom internetowym, lub specjalnym aplikacjom, umoliwiajcym kontakt przez sie. Na przykad: gadu-gadu, skype, tlen etc. Poza tym czaty, kanay irc, fora dyskusyjne, blogi, oraz rozmaite strony.

Pojcie sieci Internetu obejmuje swoim zakresem nie tylko fizyczne urzdzenia, poczenia, ale take wszystkich uytkownikw i tych, ktrzy dostarczaj informacji. Tworz j ci, ktrzy na co dzie zasiadaj przed monitorami swoich komputerw, w przernych celach (odszukuj informacje, kontaktuj si ze swoimi bliskimi i przyjacimi, zabieraj gos na rozmaitych na forach, pisz wirtualne pamitniki- blogi, suchaj muzyki, ucz si, pracuj...etc). Naley zaznaczy tutaj, e jedynym porednikiem w relacji czowiek czowiek jest komputer.

Badani zwracaj uwag na dynamik i cige zmiany w zakresie spoecznej przestrzeni Internetu, w ktrej nic nie jest stae:

Spoeczna przestrze Internetu to my ludzie, ktrzy j tworzymy. To nie tylko proste poczenie kablem paru PC-tw, to co dynamicznego, co tworzy si od nowa, z kadym zalogowaniem si do sieci i z kadym nowym uytkownikiem. Przestrze ta to twr dynamiczny, ktry podlega cigym zmianom i rnym wpywom. Pojawia si w momencie wczenia komputera i znika po jego wyczeniu. Tworzy si cigle od nowa. Ludzie dzielc si uczuciami, mylami, sdami, ocenami, majcy do dyspozycji tak wiele elementw buduj indywidualn jaki i spoeczn przestrze Internetu. To fascynujce zjawisko, powstajce na styku ludzkiej wyobrani, rozumu i technologii Sabina.

Najbardziej prospoecznociowym narzdziem komunikacji internetowej jest forum 56%, komunikator (41%) oraz czat (37%). Tworzeniu spoecznoci nie sprzyja zdaniem badanych poczta elektroniczna (12%), delicious[3] (12%) oraz spinacz[4] (12%).

 

Ryc.2.   Tworzenie si spoecznoci w poszczeglnych formach komunikacji[5]

Wrd aktywnych uytkownikw danej formy komunikacji, jedynie poczta elektroniczna zostaa zaklasyfikowana jako narzdzie nietworzce spoecznoci (12%[6] wicej uytkownikw poczty elektronicznej twierdzi, e nie tworzy ona spoecznoci). Najwiksza liczba aktywnych uytkownikw serwisu grono.net[7] przyznaje, i tworzy on spoeczno (88%).

 

Ryc.3.   Opinie aktywnych uytkownikw danej formy komunikacji o istnieniu spoecznoci w ramach tej formy komunikacji[8]

Jeli chodzi o narzdzia komunikacyjne, najwiksza liczba badanych korzysta aktywnie z poczty elektronicznej (85%), komunikatorw (58%) oraz forum (38%).


Ryc.4.   Aktywne korzystanie z rnych form komunikacji

W pierwszych dwch latach uytkowania Internetu zaczyna si wrd uytkownikw ksztatowa wiadomo istnienia spoecznoci internetowych. Egzemplifikacj tego jest to, e uytkownicy korzystajcy z Internetu poniej roku (niezaawansowani) wymieniaj jako najbardziej prospoecznociow form komunikacji poczt elektroniczn, natomiast wraz ze wzrostem stau internetowego ronie przekonanie, e poczta elektroniczna nie sprzyja tworzeniu spoecznoci. Niedoceniane wrd pocztkujcych internautw forum jako narzdzie spoecznociowe, wyranie zyskuje na znaczeniu u zaawansowanych uytkownikw, stajc si najbardziej prospoeczn form komunikacji wrd ogu badanych.


Ryc.5.   Tworzenie si spoecznoci poprzez poszczeglne narzdzia komunikacyjne, a sta korzystania z Internetu

 

Respondenci najczciej korzystaj z Internetu w celu wysyki/odebrania poczty elektronicznej 81%, poszukuj informacji zwizanych z prac lub nauk 77%, czytaj pras lub serwisy informacyjne funkcjonujce w Internecie 75% oraz poszukuje informacji zwizanych z hobby 63%. Przez komunikatory komunikuje si, co drugi badany (52%), co drugi ciga pliki muzyczne lub filmowe (45%). Co czwarty komunikuje si poprzez grupy dyskusyjne (25%), a co pity gra w gry sieciowe (20%). Niemal 10% badanych pisze bloga,
a 6% komunikuje si na czatach.


Ryc.6.   Gwne formy aktywnoci w internecie

 

Poczta elektroniczna jest najbardziej popularnym narzdziem komunikacyjnym, a 80% badanych przyznaje, i korzysta z tej formy komunikacji.

Poczta elektroniczna najczciej suy komunikacji w sprawach zawodowych,
z osobami zwizanymi z wykonywan prac oraz do komunikacji z przyjacimi
i znajomymi. Najrzadziej to narzdzie jest wykorzystywane do komunikacji z rodzicami oraz innymi krewnymi.

W badaniu prowadzonym pod kierunkiem prof. L. Habera okrelanym jako Krakowski Eksperyment Internetowy (KEI) odsetek osb korzystajcych z poczty elektronicznej w roku 2005 by niemal taki sam, jak w moim badaniu i wynosi 81% (Napieracz, Niezgoda, 2005, s. 280)[9].


Ryc.7.   Komunikacja z poszczeglnymi osobami poprzez poczt elektroniczn (rednio)

 

 

Komunikator jest czciej wybieranym narzdziem komunikacyjnym, w stosunku do poczty elektronicznej. Poczta elektroniczna staje si dominujcym rodkiem komunikacyjnym, jedynie w przypadku kontaktw z osobami zwizanymi z prac zawodow, a wiec jak mona domniemywa kontaktw o charakterze zawodowo-profesjonalnym. Kilka razy w tygodniu badani korzystaj z komunikatora rozmawiajc z przyjacimi i znajomymi. Rzadziej ni raz na miesic korzystaj z obu narzdzi w celu komunikacji z rodzicami.


Ryc.8.   Czsto komunikacji poprzez poczt elektroniczn vs poprzez komunikator

 

Zdecydowana wikszo badanych przyznaje, i komunikuje si poprzez komunikator (61%). Co trzecia osoba korzystajca z komunikatora powica codziennie na t form komunikacji od 16 minut do godziny (36,1%), co czwarta osoba rozmawia codziennie poprzez komunikator poniej 15 minut (26%), niemal taki sam odsetek badanych powica na t form komunikacji powyej godziny do 3 godzin (25,3%), a 13% rozmawia przez komunikator powyej 3 godzin dziennie.

W badaniu przeprowadzonym przez CBOS w 2006 odsetek osb korzystajcych
z komunikatora, jest bardzo zbliony do uzyskanego wyniku i wynosi 63% (Wenzel, 2006).

W badaniu Krakowski Eksperyment Internetowy (KEI) odsetek osb korzystajcych
z komunikatora w roku 2005 wynosi 73%[10]. Odsetek ten jest wyszy w przypadku KEI, gdy dane w przypadku KEI odnosz si do zbiorowoci studentw.


Ryc.9.   Czsto komunikacji poprzez komunikator z poszczeglnymi osobami (codziennie)

 

Osobami, z ktrymi badani najczciej rozmawiaj poprzez komunikator s przyjaciele i znajomi oraz wspmaonkowie lub partnerzy respondentw. Podobnie jak w przypadku poczty elektronicznej badani najrzadziej komunikuj si w ten sposb z rodzicami i innymi krewnymi.

 

Ryc.10.          Komunikacja z poszczeglnymi osobami poprzez komunikator (rednio)

Najpopularniejszym komunikatorem w Polsce jest Gadu-Gadu, z ktrego korzysta 44,4% internautw, na drugim miejscu lokuje si komunikator Skype 21,26% korzystajcych oraz Tlen.pl, z ktrego korzysta 6,11% internautw (Kope, 2006).

 

Ryc.11.          Najpopularniejsze komunikatory wrd polskich uytkownikw Internetu
i redni czas korzystania z nich (miesicznie)

rdo: Megapanel PBI/Gemius, lipiec 2006

 

Co trzeci badany przyznaje, i bierze udzia w forum dyskusyjnym/usenecie (35%). Najczciej wykonywan czynnoci przez badanych na forum jest czytanie wtkw 60% robi to bardzo czsto oraz ich komentowanie 16% wskaza na bardzo czsto, nowe wtki zakada 4% badanych. Uzyskane wyniki s bliskie wynikom Krakowskiego Eksperymentu Internetowego, gdzie 52% badanych umieszcza swoje opinie na forach dyskusyjnych
w rnych portalach (Napieracz, Niezgoda, 2005, s. 280).


Ryc.12.          Wykonywanie okrelonych czynnoci na forum (rednia)

 

Co drugi badany uwaa, i aby by czonkiem spoecznoci internetowej forum naley wykazywa pewien stopie aktywnoci tj. przynajmniej czyta i komentowa wtki (55%) lub czyta, komentowa i zakada nowe wtki (39%). Pasywne uczestnictwo w forum polegajce na wycznie czytaniu wtkw tworzy spoeczno internetow zdaniem tylko (6,3%) badanych.


 

Ryc.13.          Wykonywanie okrelonych czynnoci na forum (rednia) a tworzenie si spoecznoci

 

Najczciej badani komunikuj si offline z wspmaonkiem lub partnerem,
z osobami zwizanymi z prac zawodow oraz z rodzicami. W przypadku rodzicw komunikacja offline zdecydowanie dominuje i rzadko, kiedy respondenci komunikuj si
z nimi online. W przypadku rodzicw kontakty online maj miejsce rzadziej, ni raz na miesic, a wic s sporadyczne.


Ryc.14.          Czsto komunikacji poprzez poczt elektroniczn, komunikator a poza Internetem

 

Zaskakiwa moe fakt, i w przypadku komunikacji z przyjacimi i znajomymi, czstsz form komunikacji staje si komunikacja online, ni komunikacja offline. Wydaje si, e w przypadku bliskich, przyjacielskich kontaktw jest to doskonay sposb na podtrzymanie kontaktu. W przypadku kontaktw zawodowych, profesjonalnych kontakty offline s czstsze, ale rnica pomidzy kontaktami online jest niewielka. Najwiksz dysproporcj pomidzy kontaktami offline vs online obserwujemy w przypadku rodzicw, co by moe jest spowodowane brakiem dostpu starszego pokolenia do Internetu i niewielkimi umiejtnociami w tym zakresie.


Ryc.15.          Czsto komunikacji online vs offline[11]

Poza Internetem ankietowani najczciej rozmawiaj z partnerem/wspmaonkiem (86,8% codziennie), osobami zwizanymi z prac zawodow (58% codziennie) oraz rodzicami (55 % codziennie).

 

Ryc.16.          Czsto rozmw z poszczeglnymi osobami poza internetem

Rozmowy prowadzone przez Internet koncentruj si wok zdarze z ycia codziennego (66%), spraw zwizanych z prac zawodow (48%) oraz rozrywk (45%). Co trzeci ankietowany poprzez Internet omawia wasne problemy i prosi o pomoc w ich rozwizaniu (39%), a co czwarty (22%) rozmawia na tematy rodzinne.

 

Ryc.17.          Tematy rozmw prowadzonych przez internet

 

E-mail suy gwnie jako forma komunikacji zwizana z prac zawodow (55%), przekazywania informacji dotyczcych ycia codziennego (34%) oraz rozrywki (26%). Komunikator to gwne narzdzie przekazywania informacji dotyczcych ycia codziennego (54%), informacji o charakterze rozrywkowym (35%) oraz przekazywania problemw wraz z prob o pomoc w ich rozwizaniu (28%). Forum/Usenet to gwne rdo rozrywki (19%) oraz przekazywania problemw wraz z prob o pomoc w ich rozwizaniu (16%). Blog to narzdzie wspomagajce przekazywania informacji dotyczcych ycia codziennego (6%), za czat suy komunikacji gwnie w celach rozrywkowych (9%).


Ryc.18.          Narzdzia komunikacyjne a tematyka rozmw przez nie prowadzonych

 

Wrd osb korzystajcych z poczty elektronicznej, komunikatora i forum (N = 224) zdarzenia z ycia codziennego s gwnie omawiane poprzez komunikator (85%), forum suy do omawiania problemw (48%), za poczta elektroniczna wymianie informacji na tematy zwizane z prac zawodow (56%).

 

Ryc.19.          Narzdzie komunikacji a tematy prowadzonych rozmw (wrd uytkownikw korzystajcych z danego narzdzia)

21% badanych przyznaje, i prowadzi i uaktualnia stron internetow. Uzyskane wyniki s identyczne do wynikw Diagnozy Spoecznej 2005, gdzie 21% przyznaje, i tworzy i modyfikuje wasn stron WWW[12]. Podobne wyniki uzyskano w Krakowskim Eksperymencie Internetowym (KEI), gdzie wasn stron WWW stworzyo i uaktualnia 19% studentw (Napieracz, Niezgoda, 2005, s. 280).

13,5% pisze bloga, 18% komentuje inne blogi, a 19% rozmawia na czacie. 28% osb deklaruje, e pisze bd komentuje inne blogi. Dla porwnania w badaniu przeprowadzonym przez firm Gemius ten odsetek wynosi 34% (Batorski, 2005, s. 223). Rnica pomidzy badaniem Gemiusa, a moim badaniem wynika z tego, i w przypadku Gemius wzito rwnie pod uwag osoby, ktre czytaj blogi.

 

Ryc.20.          Czsto korzystania z rnych narzdzi komunikacyjnych[13] (dane w %)

Najwicej czasu tygodniowo (rednio) tj. powyej 3 godzin internauci powicaj na: prowadzenie i uaktualnianie wasnej strony internetowej (21%), prowadzenie bloga (20%) oraz wypowiadajc si na forach/usenecie (19%).

 

Ryc.21.          Czas przeznaczany dziennie na rnego rodzaju aktywnoci w internecie

Im osoba mniej otwarta i towarzyska, tym wicej czasu powica na pisanie bloga (tau-b Kendalla 0,44) i im mniej szczliwa tym wicej czasu powica na blogowanie (tau-b Kendalla 0,20).

 

Ryc.22.          redni czas powicany na pisanie bloga w zalenoci od cech respondenta

Wrd osb, ktre wypowiadaj si na forach/usenecie gwnym motywem tej aktywnoci jest dzielenie si wiedz z innymi osobami (38%), w przypadku prowadzenia blogw dominujca jest potrzeba ekspresji (8%), za ich komentowania dzielenie si wiedz (7%). W przypadku prowadzenia strony internetowej najistotniejsza okazuje si by ch dzielenia si wiedz (12%), za w przypadku czatu potrzeba ekspresji (7%).

 

Ryc.23.          Motywy wykonywania okrelonych czynnoci w internecie

Im osoba mniej otwarta i towarzyska, tym wicej czasu powica na prowadzenie
i uaktualnianie strony WWW (tau-b Kendalla 0,30), rwnie im mniej szczliwa, tym wicej czasu powica na prowadzenie trony WWW (tau-b Kendalla 0,29), atrakcyjno fizyczna nie ma zwizku z czasem powicanym na prowadzenie strony WWW (tau-b Kendalla 0,01).


Ryc.24.          redni czas powicany na prowadzenie strony WWW w zalenoci od cech respondenta

Na podstawie przeprowadzonych bada, zarwno przez autork, jak i zachodnich badaczy (Kraut, Kiesler, Boneva 2001) moemy stwierdzi, e w sytuacji, gdy internet jest wykorzystywany gwnie jako medium komunikacyjne, jego wpyw spoeczny jest pozytywny. Komunikacja bowiem pozwala czy ludzi, tworzy wsplne treci, budowa kultury, oferowa poczucie kolektywnej siy, wzmacnia tosamo (Pomorski 2004),
a komunikacyjna rola internetu wydaje si by jego funkcj dominujc.

Internet jest medium, ktre sprzyja wzmacnianiu pewnych cech psychospoecznych jego uytkownikw. Badania Krauta i jego wsppracownikw potwierdzaj, e ekstrawertycy czciej korzystaj z internetu w celach spoecznych, podtrzymujc kontakty
z rodzin i przyjacimi lub zawiera nowe znajomoci, ni introwertycy. Podobne zjawisko opisuje I. S. Fiut nazywajc ten efekt szkem powikszajcym uytkownicy sieci pozostajcy w mocnych zwizkach spoecznych wykorzystuj interakcje internetowe jako sposb na podtrzymanie i powikszenie zakresu tradycyjnych wizi (Fiut 2004). Warto jednake pamita, e w internecie powstaj gwnie wizi sabe. Jednake ich znaczenie okazuje si by bardziej znaczce, ni wizi sabych. One to bowiem decyduj o rozprzestrzenianiu innowacji, norm, md, otwierajc dostp do innych siatek spoecznych, zwikszajc szanse dostpu do grup spoecznych o innej od naszej pozycji (Bendyk 2004).

Na zasadnicze pytanie postawione w tym artykule: Czy internet wpywa na przemiany relacji spoecznych?, na podstawie przeprowadzonych bada i w toku analiz, moemy odpowiedzie pozytywnie. Warto jednoczenie okreli kierunek tego wpywu, w wietle przeprowadzonych bada jest on pozytywny, internet wydaje si by medium poszerzajcym zakres kontaktw spoecznych, w wielu sytuacjach relacje te podtrzymujc i wzmacniajc, szczeglnie w sytuacji, gdy inna forma kontaktu jest niemoliwa, bd utrudniona. Nierzadko relacje online staj si czstsz form kontaktu, jak w przypadku przyjani i znajomoci.

 

Bibliografia:

Batorski, D. (2005). Spoeczne aspekty korzystania z nowych technologii, w: J. Czapiski, T. Panek (red.) Diagnoza Spoeczna 2005. Warunki i jako ycia Polakw, Warszawa: WSFiZ.

Bendyk, E. (2004). Antymatrix. Czowiek w labiryncie sieci, WAB.

Fiut, I. (2004). Komunikacja sieciowa rdem interakcji spoecznych w: L. Haber, (red.) Spoeczestwo informacyjne. Wizja czy rzeczywisto?, Krakw: AGH, T. II

Kope, A. (2006). Biuletyn Ranking.pl

Kraut, R., Kiesler, B., Boneva B. (2001). Internet Paradox Revisited. Journal of Social Issues

McLuhan, M. (2004). Zrozumie media. Przeduenia czowieka. Warszawa: WNT.

Napieracz, P., Niezgoda, M. (2005). Czy kontakt z komputerem zmienia nasze codzienne ycie? w: L. Haber (red.) Akademicka spoeczno informacyjna na przykadzie rodowiska akademickiego Akademii Grniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagielloskiego i Akademii Ekonomicznej, Krakw: AGH.

Pomorski, J. M. (2004). Spoeczestwo informacji czy spoeczestwo komunikujce si? w: A. Mattelart, Spoeczestwo informacji. Krakw: UNIVERSITAS

Wenzel, M. (2006). Internet i komputery: wyposaenie gospodarstw domowych, sposoby i cele korzystania, BS/58/2006

 

Magdalena Szpunar jest doktorantk Uniwersytetu Jagielloskiego oraz pracownikiem Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Spoecznej Wyszej Szkoy Informatyki i Zarzdzania w Rzeszowie. Jej zainteresowania badawcze to socjologia Internetu oraz metodologia bada. Wicej informacji na: www.magdalenaszpunar.com, kontakt: mszpunar@wsiz.rzeszow.pl

 

Internet stood new social space, where majority of human needs was realized. Social space of the Internet stood new significant element in life many individuals. The significant part of human activity moves to virtual sphere, not switching off social. In article authoress basis of conducted empirical investigations answers on following questions: How does internet influence on interhuman contacts? Does it strengthen interpersonal contacts or it leads to their weakness rather? Do we prefer contacts by internet, or meeting personal? Authoress answers on these questions in present article.

serwis umoliwiajcy profesjonalne przygotowanie ankiet:: eBadania.pl